Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Subsidieregeling instellingen op het terrein van de amateurkunstbeoefening Berkelland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling instellingen op het terrein van de amateurkunstbeoefening Berkelland 2013
CiteertitelSubsidieregeling instellingen op het terrein van de amateurkunstbeoefening Berkelland 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van de amateurkunstbeoefening 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Berkelland 2013, art. 2 lid 1
 2. Algemene subsidieverordening Berkelland 2013, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201307-02-2018nieuwe regeling

05-03-2013

Berkelbericht, 23-04-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling instellingen op het terrein van de amateurkunstbeoefening Berkelland 2013

 

 

 

Subsidieregelinginstellingen op het terrein van de amateurkunstbeoefeningBerkelland 2013

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

overwegende dat het gewenst is:

 • ·

  te stimuleren dat inwoners van de gemeente Berkelland zich in verenigingsverband binnen muziek-, zang-, volksdans-, toneel en andere verenigingen kunnen ontwikkelen op het terrein van de amateurkunstbeoefening;

 • ·

  dat daarmee tevens de sociale cohesie in de gemeente Berkelland bevorderd wordt;

gelet op de artikelen 2, eerste lid onder f en 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2013;

 

besluiten

 

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling instellingen op het terrein vande amateurkunstbeoefening Berkelland 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Lid: een lid van een vereniging dat voor dat lidmaatschap contributie verschuldigd is.

 • 2.

  Jeugdleden: leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het beoefenen van amateurkunst in verenigingsverband.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen die:

 • a.

  zich bezighouden met activiteiten op het terrein van de amateurkunst;

 • b.

  ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  tenminste 20 leden hebben;

 • d.

  minimaal 2 boekjaren bestaan.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

Bij een subsidieaanvraag overlegt de aanvrager de volgende bescheiden:

 • a.

  een exemplaar van de oprichtings- of stichtingsakte, de statuten en/of een exemplaar van het huishoudelijk reglement in geval van een eerste subsidieaanvraag;

 • b.

  een opgave van de bestuurssamenstelling.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt als volgt berekend:

  • a.

   de volgende bedragen per vereniging afhankelijk van het aantal leden;

   • ·

    bij 20 tot 50 leden een bedrag van € 250,00;

   • ·

    bij 50 tot 100 leden een bedrag van € 400,00;

   • ·

    bij 100 of meer leden een bedrag van € 500,00;

  • b.

   een bedrag per jeugdlid van € 18,00;

  • c.

   een bedrag per lid ten behoeve van muziekinstrumenten van € 21,00.

 • 2.

  De peildatum voor het vaststellen van het ledenaantal is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

   

Artikel 6 Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht tenminste één activiteit te verzorgen in de gemeente Berkelland die voor alle inwoners toegankelijk is.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van de amateurkunstbeoefening van 5 december 2006 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013.

 • 3.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Subsidieregeling instellingen op het terrein van de amateurkunstbeoefening Berkelland 2013.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Berkelland van5 maart 2013

 

De secretaris, De burgemeester,

J.A. Wildeman mr. H.L.M. Bloemen