Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Dorpsböke Berkelland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling instellingen op het terrein van Dorpsböke Berkelland 2013
CiteertitelSubsidieregeling instellingen op het terrein van Dorpsböke Berkelland 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Berkelland 2013, art. 1 lid c
 2. Algemene subsidieverordening Berkelland 2013, art. 2 lid 1
 3. Algemene subsidieverordening Berkelland 2013, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201305-02-2018nieuwe regeling

05-03-2013

Berkelbericht, 23-04-2013

Onbekend.
01-01-2013Onbekend

05-03-2013

Berkelbericht 23-04-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregelinginstellingen op het terrein van DorpsbökeBerkelland 2013

Burgemeester en wethouders van Berkelland

Overwegende dat het gewenst is:

 • ·

  in elke kleine kern een leesvoorziening te hebben;

 • ·

  dat deze zich met name richt op de jeugd van 4-14 jaar;

 • ·

  dat deze ook voor andere leeftijdsgroepen toegankelijk zijn en een aanbod hebben;

 • ·

  dat lokale instellingen, scholen en instellingen samenwerken om deze leesvoorziening in stand te houden;

 • ·

  en dat deze voorziening tevens als ontmoetingsplek in de kleine kern kan fungeren.

Gelet op artikel 1 lid c, artikel 2, eerste lid onder f en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2013;

 

Besluiten

 

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling instellingen op het terrein vanDorpsböke Berkelland 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Dorpsböke: Een leesvoorziening in een kleine kern die door de inwoners van die kern wordt geleid en beheerd. De leesvoorziening richt zich met name op de jeugd in de leeftijd 4-14 jaar. Iedere kern levert maatwerk op de vraag vanuit die kern. Naast het bevorderen van lezen heeft de leesvoorziening ook een ontmoetingsfunctie. Er is sprake van samenwerking in het dorp tussen de dorpsböke, de school en andere verenigingen.

 • 2.

  Kleine Kern: de Berkellandse kernen Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Beltrum, Rekken, Rietmolen en Noordijk.

 • 3.

  Subsidie: Een gemeentelijke bijdrage als bedoeld in artikel 1 lid c van de Algemene Subsidie verordening Berkelland 2013

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt ten behoeve van het oprichten, instandhouden/beheren van een Dorpsböke in een kleine kern. Per kleine kern wordt er één Dorpsböke gesubsidieerd.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan belangenverenigingen en/of stichtingen die actief zijn in de betreffende kleine kern.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Door gebruik te maken van het door het college vastgestelde subsidieaanvraagformulier voor Dorpsböke informeert de aanvrager het college over:

 • -

  het aantal uitleningen van het jaar 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;

 • -

  de actuele openingstijden van de Dorpsböke;

 • -

  het actuele aantal leden van de Dorpsböke.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt € 5.000,00 per kalenderjaar per Dorpsböke.

Artikel 6 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Als er in kernen in 2012 al activiteiten op het terrein van de Dorpsböke zijn ontplooit, dan kunnen die in 2013 extra subsidiabel worden gesteld. De betreffende Dorpsböke kunnen dan maximaal 2 keer het subsidiebedrag (artikel 5) ontvangen.

 • 2.

  De subsidieaanvraag voor 2012 en 2013 kan worden ingediend door 1 aanvraag waarin de volgende informatie wordt verstrekt:

  • o

   de gegevens van de aanvrager (naam/adres/woonplaats-gegevens van de stichting, naam van de tot de aanvraag gemachtigd bestuurslid/-leden en bankrekeningnummer van de stichting);

  • o

   het overzicht van de participerende partijen;

  • o

   de locatie van de Dorpsböke en de geplande openingstijden;

  • o

   de begroting voor 2012 en 2013.

 • 3.

  Omdat in 2012 de Dorpsböke in de kernen Beltrum, Gelselaar, Haarlo, Noordijk, Rekken nog niet gereed waren, en hier in de periode 1 juni 2012 tot 1 januari 2013 nog de bibliobus heeft gereden, kan de subsidie voor deze Dorpsböke voor 2013 voor deze periode maximaal € 490,50 bedragen.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  De nadere regels worden aangehaald als: Subsidieregeling instellingen op het terrein van Dorpsböke Berkelland 2013.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Berkelland van9 april 2013.

De secretaris, De burgemeester,

J.A. Wildeman mr. H.L.M. Bloemen