Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Subsidieregeling innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2013 tot en met 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2013 tot en met 2014
CiteertitelSubsidieregeling innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2013 tot en met 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 2 lid 1 onder e en h en 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201301-01-201301-01-2015Onbekend

16-07-2013

Berkelbericht, 23 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

gelezen het voorstel van 11 juli 2013;

 

gelezen het raadsvoorstel en -besluit van 13 september 2011, nr. 16 waarin het college is opgedragen om te sturen op het maatschappelijk effect: geen enkel kind met achterstand op de basisschool, waarbij (de ontwikkeling van) het kind centraal staat en waarin het college is opgedragen om een tijdelijke subsidieregeling vast te stellen voor een innovatiebijdrage voor initiatieven die bijdragen aan- of leiden tot het realiseren van een vorm van kinderopvang in elke (kleine) kern;

 

gelet op de artikelen 2 lid 1 onder e en h en 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2013;

 

 

besluiten

vast te stellen de navolgende:

 

 

Subsidieregeling innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2013 tot en met 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  innovatiebijdrage: een subsidie ter stimulering van het aangaan van samenwerking tussen meerdere partijen om te komen tot een toekomstbestendige vorm van kinderopvang in Berkellandse kernen.

 • b.

  grote kern: de kernen Borculo, Eibergen, Ruurlo, Neede

 • c.

  kleine kern: de kernen Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Beltrum, Rekken, Rietmolen, Noordijk

 • d.

  doorgaande lijn: het kunnen doormaken van een ontwikkeling van kinderen, die niet doorbroken of belemmerd wordt door de overgang van de ene voorziening naar de andere. In dit geval van de voorschoolse voorziening naar een basisschool.

 • e.

  peuterspeelzaalwerk: activiteiten voor kinderen van 2 jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. Dit gedurende tenminste twee dagdelen per week met als doelstelling de sociale, creatieve, educatieve ontplooiing en de motorische ontwikkeling van de peuter in nauw overleg met de ouder/opvoeder te bevorderen.

 • f.

  vorm van kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Ook het uitoefenen van de functie peuterspeelzaalwerk wordt hiertoe gerekend.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van een vorm van kinderopvang die plaatsvindt in een kern van de gemeente Berkelland en die gericht zijn op samenwerking met en afstemming tussen meerdere partijen zoals dorpshuis, basisschool en andere doelgroepen.

Daarbij moet zoveel mogelijk sprake zijn van:

 • -

  een aangetoonde behoefte;

 • -

  een toevoeging aan of behoud van al bestaande mogelijkheden in de kern;

 • -

  gebruikmaking van bestaande accommodaties;

 • -

  betrokkenheid van ouders en andere inwoners;

 • -

  afspraken tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen voor het krijgen of behouden van een doorgaande lijn.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd de weigeringsgronden in de Algemene subsidieverordening Berkelland wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien het subsidieplafond voor de betreffende kern wordt overschreden.

Artikel 4 Doelgroep

Een innovatiebijdrage op grond van deze regeling wordt verstrekt voor activiteiten/initiatieven op het gebied van een vorm van kinderopvang die plaatsvinden in een kern van de gemeente Berkelland.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een subsidieaanvraag moet vergezeld gaan van een projectplan en een sluitende begroting en een meerjarenbegroting. Uit de meerjarenbegroting moet blijken dat het initiatief en de exploitatie van de voorschoolse voorziening uiterlijk na twee jaar zonder gemeentelijke subsidie kan worden voortgezet.

 • 2.

  In afwijking van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2013 kan een subsidieaanvraag, wanneer er nog geen of niet volledig gebruik is gemaakt van het beschikbaar budget voor de betreffende kernen, ingediend worden tijdens de volledige werkingsduur van deze beleidsregel.

 • 3.

  Er vindt geen subsidieverlening vooraf plaats. Er wordt alleen een beschikking tot het vaststellen van een subsidie afgegeven.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van inhoudelijke en financiële afwegingen. Hierbij worden ten minste de punten die vermeld staan in artikel 2 betrokken. Dit ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat benodigd is om de begroting van het projectplan sluitend te maken. Daarbij is het in het artikel 7 genoemde subsidieplafond van toepassing.

 • 3.

  Als meerdere projectplannen van verschillende aanvragers voor activiteiten in dezelfde kern worden ingediend en daarbij het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie verdeeld op basis van inhoudelijke en financiële afwegingen. Hierbij worden ten minste de punten die vermeld staan in artikel 2 betrokken. Dit ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Aanvragen voor een subsidie worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. Aanvragers kunnen een subsidie ontvangen zolang het subsidieplafond voor de betreffende kern niet is bereikt.

Artikel 7 Subsidieplafond

De volgende subsidieplafonds zijn van toepassing:

Per grote kern: totaal € 50.000,00 voor de periode van 4 april 2012 (datum inwerkingtreding Beleidsregel innovatiebijdrage voor de realisatie van een vorm van kinderopvang 2012 tot en met 2014) tot 1 januari 2015, met dien verstande dat er per jaar maximaal € 25.000,00 subsidie beschikbaar is, dit voor een periode van maximaal twee jaren.

Per kleine kern: totaal € 37.000,00 voor de periode van 4 april 2012 (datum inwerkingtreding Beleidsregel innovatiebijdrage voor de realisatie van een vorm van kinderopvang 2012 tot en met 2014) tot 1 januari 2015, met dien verstande dat er per jaar maximaal € 18.500,00 subsidie beschikbaar is, dit voor een periode van maximaal twee jaren.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat de aanvrager voor een door een college te bepalen datum een tussentijds inhoudelijk verslag en voor 1 september 2014 het eindverslag van het project indient. In het verslag neemt de instelling de (tussen)resultaten van het project op.

 • 2.

  Het college kan afwijken van het gestelde in lid 3 indien dit naar zijn oordeel in het belang van het doel van de subsidieregeling is.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2014.

 • 3.

  Deze regeling kan aangehaald worden als “Subsidieregeling innovatiebijdrage voor realisatie van een vorm van kinderopvang 2013 tot en met 2014”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland d.d. 16 juli 2013.

 

De secretaris, De burgemeester,

J.A. Wildeman. mr. H.L.M. Bloemen.