Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening éénmalig rioolaansluitrecht 2014
CiteertitelVerordening éénmalig rioolaansluitrecht 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201301-01-2015Onbekend

03-12-2013

Berkelbericht, 17 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013

Agendanummer : 6

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet:

 

b e s l u i t :

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN ÉÉNMALIG RIOOLAANSLUITRECHT

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  Onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  Onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  Onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een standaard huisaansluiting van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken;

 • d.

  Onder standaard huisaansluiting wordt verstaan het maken van een huisaansluiting van PVC-buis van Ø 125 mm met een lengte van ca. 5 m¹.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam éénmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zaken van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per eigendom € 1.416,72.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij gedagtekende nota.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 5 bedoelde gedagtekende nota, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de nota.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van het éénmalige rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2013”, vastgesteld op 1 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voortgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2014.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

3 december 2013

de griffier, de voorzitter,