Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van Ouderenwerk Berkelland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van Ouderenwerk Berkelland
CiteertitelBeleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van Ouderenwerk Berkelland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening 2006;
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-2013Nieuwe regeling

19-12-2006

Berkelbericht 27 december 2006

Collegebesluit 19 december 2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van Ouderenwerk Berkelland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland, besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2006 (ASV), evenals op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht vast te stellen de:

 

Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van Ouderenwerk Berkelland

Artikel 1

Deze beleidsregel is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2006.

Artikel 2

Leden zijn natuurlijke personen die op de voor de subsidie van toepassing zijnde peildatum lid zijn van een instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 3

Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die:

 • 1.

  zich in amateur-verband bezighouden met activiteiten op het terrein van het ouderenwerk;

 • 2.

  tenminste 20 contributiebetalende leden hebben op de voor de subsidie van toepassing zijnde peildatum;

 • 3.

  minimaal twee boekjaren bestaan.

Artikel 4

1.Voor de vaststelling van de subsidie worden de door de instelling overgelegde gegevens (leden aantallen) gehanteerd die betrekking hebben op het kalenderjaar 1 jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. ( Dus voor kalenderjaar 2007 is dat 2006)

2.Als peildatum wordt 1 januari van het betreffende kalenderjaar gebruikt.

Artikel 5

Voor de berekening van de subsidie geldt een vast bedrag van € 300,00 voor die instellingen, die in overeenstemming met hun statuten, recreatieve activiteiten voor ouderen organiseren.

Artikel 6

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld.

Indien het subsidieplafond over enig jaar wordt overschreden, zal de toe te kennen subsidie procentueel naar evenredigheid worden verlaagd.

Artikel 7

Bij een aanvraag om subsidie dient de aanvrager, naast de gevraagde gegevens op grond van artikel 6 van de geldende algemene subsidieverordening Berkelland, een opgave van het aantal leden op de peildatum 1 januari van het jaar, gelegen 1 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, te overleggen.

Artikel 8

Het college kan de subsidie vaststellen zonder voorafgaande beschikking tot verlening van de subsidie.

Artikel 9

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 10

Deze beleidsregel kan aangehaald worden als “Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van Ouderenwerk Berkelland”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland d.d. 19 december 2006.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. A.G. Dekker. Mr. H.L.M. Bloemen.