Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Beleidsregel Verhaal Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren 2010, gemeente Berkelland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Verhaal Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren 2010, gemeente Berkelland
CiteertitelBeleidsregels Verhaal Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren 2010, gemeente Berkelland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand
 2. Wet investeren in jongeren, art. 57
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201021-02-2020nieuwe regeling

17-11-2009

Berkelbericht, 01-12-2009

Collegebesluit 17 november 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Verhaal Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren 2010, gemeente Berkelland

Het college van de gemeente Berkelland,

 

gelet op de bepalingen in paragraaf 6.5 van de Wet werk en bijstand, artikel 57 van de Wet investeren in jongeren en de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het noodzakelijk is aanvullende regels te geven met betrekking tot het verhaal van kosten van bijstand of inkomensvoorziening;

 

besluit vast te stellen:

 

Beleidregels verhaal Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren 2010, gemeente Berkelland

 

Uitgangspunten

Tot 1 januari 2009 waren op grond van artikel 13 Invoeringswet Wet werk en bijstand (WWB) de bepalingen over verhaal van bijstand van de Algemene bijstandswet (Abw) nog van toepassing (artikelen 92 tot en met 105 van de Abw). Dit was bedoeld als tijdelijke maatregel in afwachting van de inwerkingtreding van het nieuwe kinder-alimentatiestelsel. Dit nieuwe stelsel is er uiteindelijk niet gekomen. De bepalingen over verhaal van bijstand zijn daarom in de WWB opgenomen. Dit is gebeurd per 1 januari 2009 doordat de Invoeringswet WWB op die datum is ingetrokken. De wetgever heeft het overzichtelijker gemaakt door de verhaalsbepalingen op te nemen in een nieuwe paragraaf 6.5 in de WWB.

 

Het verhalen van kosten van bijstand is sinds de invoering van de WWB een bevoegdheid van het college. Het verhalen van bijstand blijft ook na opname van de bepalingen in de WWB een bevoegdheid van het college. Van deze bevoegdheid maakte het college van Berkelland tot nu toe geen gebruik.

 

In de Wet investeren in jongeren (WIJ), die in werking is getreden op 1 oktober 2009, is bepaald dat op verhaal van de kosten van de inkomensvoorziening op grond van deze wet, de hierboven genoemde paragraaf 6.5. van de WWB van toepassing is. Met andere woorden, de artikelen in de WWB zijn overeenkomstig van toepassing in de WIJ (artikel 57 WIJ).

 

In de WWB is verhaal van bijstand opgenomen in de artikelen 61 en 62a tot en met 62i WWB en in de WIJ in artikel 57. De wet geeft de uiterste grens aan. Het college kan binnen die grens zelf bepalen wanneer wordt verhaald.

Genoemde artikelen in de WWB en WIJ vormen de grondslag van het verhaalsbeleid. Daar waar het gemeentelijk beleid afwijkt of op punten afwijkt van deze artikelen in de WWB is opgenomen in deze beleidsregels.

 

Ook hier geldt dat de gemeente bekendheid geeft aan het beleid op het gebied van verhaal van bijstand of de inkomensvoorziening door het vaststellen en kenbaar maken van beleidsregels. Burgers en andere betrokkenen, zoals belangenorganisaties van mensen met een laag inkomen, kunnen via de gemeentelijke communicatiekanalen kennis nemen van het beleid. Zo geeft de gemeente voorlichting en is transparant naar de burger toe. Hierdoor weten burgers welke rechten en plichten zij hebben.

 

Algemeen

Artikel 1. Gebruik maken van bevoegdheid tot verhaal

 • 1.

  Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot verhaal zoals bedoeld in de artikelen 61 en 62a tot en met 62i WWB en artikel 57 WIJ.

 • 2.

  De bevoegdheid, zoals beschreven in het eerste lid, geldt voor het college als een algemene verplichting, behoudens de in deze beleidsregels beschreven uitzonderingen.

 

Afzien van verhaal

Artikel 2. Afzien van verhaal

Het college ziet af van het nemen van een verhaalsbesluit als:

 • 1.

  het op te leggen verhaalsbedrag lager is dan € 50,00 per maand;

 • 2.

  daarvoor gelet op de omstandigheden van degene op wie verhaal wordt gezocht of degenen die de bijstand of inkomensvoorziening ontvangt of heeft ontvangen, naar het oordeel van het college dringende redenen aanwezig Ijn.

 

Kwijtschelding

Artikel 3. Kwijtschelding wegens schuldenproblematiek

In afwijking van artikel 62 en 62a tot en met 62i WWB en artikel 57 WIJ kan het college, op verzoek van degenen op wie verhaald wordt, besluiten gedeeltelijk af te zien van verhaal van kosten van bijstand of inkomensvoorziening voor zover het betreft verschuldigde verhaalsbedragen die op het moment van het besluit opeisbaar zijn, als:

 • a.

  redelijkerwijs te voorzien is dat degene op wie wordt verhaald niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden; en

 • b.

  redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen; en

 • c.

  de vordering van de gemeente wegens verhaal van bijstand of inkomensvoorziening tenminste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

Artikel 4. Inwerkingtreding van het besluit tot afzien van verhaal wegens schuldenproblematiek

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal treedt niet in werking voordat een schuldregeling tussen het college en/of schuldeisers en de belanghebbende als bedoeld in artikel 3 onder b tot stand is gekomen.

Artikel 5. Intrekking van het besluit tot afzien van verhaal wegens schuldenproblematiek

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal als bedoeld in artikel 3 wordt ingetrokken of ten nadele van de belanghebbende gewijzigd als:

 • 1.

  niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling is tot stand gekomen;

 • 2.

  de belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet;

 • 3.

  onjuiste of onvolledige gegevens zijn vertrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid.

 

Verhalen van rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud

Artikel 6. Verhalen van een rechterlijke uitspraak

Als een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud niet wordt nagekomen als bedoeld in artikel 62b eerste lid WWB, wordt verhaald, ongeacht de hoogte van het verhaalsbedrag.

 

Verhaal in rechte

Artikel 7. Verhaal in rechte

Als de belanghebbende niet uit eigen beweging bereid is de verlangde gelden aan de gemeente te betalen dan wel niet of niet tijdig tot betaling daarvan overgaat, besluit het college tot verhaal in rechte.

 

Onderzoek

Artikel 8. Onderzoek naar draagkracht

 • 1.

  Het college verricht onderzoek naar de draagkracht voor het voldoen van een verhaalsbijdrage.

 • 2.

  Als gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt als gevolg van dit onderzoek de betalingsverplichting gewijzigd vastgesteld.

 • 3.

  Er wordt niet overgegaan tot het gewijzigd vaststellen van een betalingsverplichting als de draagkracht niet meer blijkt te zijn vermeerderd dan met € 50,00 per maand ten opzichte van het vorige onderzoek.

 

Overige bepalingen

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels Verhaal Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren 2010, gemeente Berkelland”.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2010.

 

Aldus op 17 november 2009 vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland.

De secretaris, de burgemeester,

Drs. A.G. Dekker mr. H.L.M. Bloemen

Toelichting op de artikelen die toelichting behoeven

Algemeen

Volgens de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) is het verhalen van bijstand of inkomensvoorziening een algehele bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Dit houdt in dat het wettelijk kader op zichzelf geen sluitende basis vormt voor de gemeentelijke verhaalspraktijk.

Met onderhavige Beleidsregels Verhaal is een basis gecreëerd om het verhaalsbeleid uit te voeren. Burgemeester en wethouders maken gebruik van de hierboven bedoelde bevoegdheid in de gevallen en op grond van de bepalingen in deze beleidsregels.

 

Hieronder volgt een toelichting op de artikelen die nog toelichting behoeven en niet al aan de orde zijn gesteld onder de toelichting over de beleidsregels terugvordering. In de beleidsregels verhaal wordt eenzelfde systematiek gehanteerd.

Artikel 2. Afzien van verhaal

Op grond van een eerdere circulaire (Uitvoeringsaspecten van de nieuwe verhaalswetgeving, SZW 30 september 1992) kan een “kruimelbedrag” worden gehanteerd. Dit kruimelbedrag is in Berkelland gesteld op € 50,00 per maand.

 

In de individuele situatie kunnen er dringende redenen zijn op grond waarvan van verhaal kan worden afgezien. Bijvoorbeeld bij geweld in het gezin, verblijf in een blijf-van-mijn-lijf-huis, bij een levensbedreigende situatie.

Artikel 6. Verhalen van een rechterlijke uitspraak

Als een rechterlijke uitspraak tot levensonderhoud niet wordt nagekomen, dan gaat de gemeente altijd verhalen. Ook als het verhaal betreft dat lager is dan € 50,- per maand. De gemeente houdt de onderhoudsplichtige aan de rechterlijke uitspraak. Dit is anders als het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) deze taak kan overnemen. Vanaf 1 augustus 2009 kan het LBIO de inning van de partneralimentatie verzorgen. Het LBIO kan verzoeken om de partneralimentatie te innen in behandeling nemen als deze zijn geschreven en ontvangen bij het LBIO na 31 juli 2009.

Artikel 7. Verhaal in rechte

Het college ziet af van verhaal in rechte als het totaal te verhalen bedrag lager is dan

€ 500,00; er geen achterstand in betaling is en de lopende verhaalsbijdrage is beëindigd.

Artikel 8. Onderzoek naar draagkracht

Er wordt onderzoek verricht naar de verhaalsbijdrage. Als de omstandigheden van de belanghebbende zodanig zijn gewijzigd dat hij/zij meer kan bijdragen, dan wordt de betalingsverplichting opnieuw vastgesteld. Om praktische redenen wordt de betalingsverplichting niet gewijzigd vastgesteld als de draagkracht minimaal is gewijzigd. In dit artikel is hiervoor een richtbedrag opgenomen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

De beleidsregels verhaal treden per 1 januari 2010 in werking. Ze betreffen de WWB en WIJ.

In de Wij is overgangsrecht van 12 maanden geregeld voor burgers tot 27 jaar die op 30 september 2009 onder de WWB vallen. Voor deze burgers blijft de WWB tot 1 juli 2010 gelden. Aangezien de nieuwe beleidsregels geen ongunstige effecten kennis, is gemeentelijk overgangsrecht niet aan de orde.