Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Budgethoudersregeling gemeente Berkelland 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBudgethoudersregeling gemeente Berkelland 2009
CiteertitelBudgethoudersregeling gemeente Berkelland 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 212;
 2. Financiële verordening gemeente Berkelland 2005.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-200901-10-2017Nieuwe regeling

27-10-2009

Berkelbericht 24 november 2009

Collegevoorstel 27 oktober 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Budgethoudersregeling gemeente Berkelland 2009

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland,

 

Overwegende dat:

 • 1.

  In artikel 212 van de Gemeentewet staat dat de raad in een verordening kaders stelt voor stelt voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

 • 2.

  De raad van de gemeente Berkelland hiervoor de Financiële verordening vaststelde.

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de navolgende: Regeling budgethouders gemeente Berkelland 2009.

Artikel 1. Budgethouder

 • a.

  Een budgethouder is verantwoordelijk voor een product. Dit betekent dat de budgethouder het product realiseert met de daarvoor beschikbare middelen.

 • b.

  In de productenraming staat bij elk product de budgethouder.

 • c.

  Per product is er één budgethouder.

Artikel 2. Budgetbeheerder

 • a.

  Een budgethouder kan één of meer budgetbeheerders aanwijzen om (een deel van) zijn taken uit te voeren.

 • b.

  Een budgetbeheerder voert (een deel van) de taken van een budgethouder uit.

 • c.

  De klantmanagers WMO hebben dezelfde rechten en plichten als een budgetbeheerder.

Artikel 3. Regels voor de budgethouder

De budgethouder:

 • a.

  zorgt dat de budgetbeheerder deze regeling naleeft;

 • b.

  houdt zich aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Berkelland;

 • c.

  meldt de afdeling Administratief beheer wie zijn budgetbeheerders zijn,

 • d.

  meldt de afdeling Administratief beheer wijzigingen van budgetbeheerders;

 • e.

  meldt de afdeling Administratief beheer schriftelijk welke inkomsten wanneer worden verwacht;

 • f.

  meldt de afdeling Administratief beheer schriftelijk in welke maanden grote uitgaven worden verwacht;

 • g.

  zorgt dat de afdeling Administratief Beheer kan beoordelen wie een factuur moet controleren;

 • h.

  verstrekt geen opdrachten als er geen budget beschikbaar is, tenzij hiervoor vooraf specifiek toestemming is gegeven door het college;

 • i.

  mag het budget van een product naar eigen inzicht gebruiken om het doel te bereiken, uitzondering hierop zijn de budgetten voor kapitaallasten, doorbelastingen en stortingen en onttrekkingen aan voorzieningen;

 • j.

  mag niet schuiven met budgetten tussen verschillend producten waarvoor hij verantwoordelijk is;

 • k.

  zorgt bij elke aankoop voor een opdrachtbevestiging. Bij voorkeur door een getekende brief, als alternatief is ook een opdrachtbevestiging per email mogelijk;

 • l.

  tekent opdrachtbevestigingen van budgetbeheerders als de opdracht groter is dan € 15.000;

 • m.

  laat opdrachtbevestigingen boven de 200.000 euro, waarbij hij tegelijk budgethouder en budgetbeheerder is, meetekenen door de directie;

 • n.

  controleert bij een factuur of het gefactureerde goed of de gefactureerde dienst geleverd is;

 • o.

  controleert bij een factuur of de gefactureerde prijs klopt met de prijs op de opdrachtbevestiging;

 • p.

  zorgt dat een factuur op het juiste product wordt geboekt;

 • q.

  bespreekt maandelijks met de directie hoe het met de realisatie van de producten en de budgetten staat met de directie;

 • r.

  meldt budgetafwijkingen van meer dan € 10.000 direct aan de directie;

 • s.

  meldt budgetafwijkingen van meer dan € 50.000 aan het college.

Artikel 4. Regels voor de budgetbeheerder

De budgetbeheerder:

 • a.

  houdt zich aan de regels van de budgethouder voor de aan hem toebedeelde taken;

 • b.

  meldt budgetafwijkingen van meer dan € 5.000 aan de budgethouder;

 • c.

  zorgt in overleg met de budgethouder voor vervanging bij langdurige afwezigheid zodat facturen tijdig betaald worden.

Artikel 5. Algemene regels

 • a.

  Het hoofd van de afdeling Administratief Beheer is verantwoordelijk voor een adequate registratie van de budgetten.

 • b.

  Alleen een budgethouder of een door hem aangewezen budgetbeheerder mag facturen boeken op producten van de budgethouder.

 • c.

  De kassier, de betalingsfiatteur en de medewerker die facturen registreert kunnen geen budgethouder of budgetbeheerder zijn.

 • d.

  Er worden alleen facturen betaald die vooraf door de afdeling Administratief beheer zijn geregistreerd en goedgekeurd.

 • e.

  Er wordt alleen betaald als er een betaalbewijs is. Bijvoorbeeld in de vorm van een originele factuur of een getekende beschikking. Een email is geen betaalbewijs.

 • f.

  Alle facturen komen binnen bij de afdeling Administratief beheer. Deze afdeling scant en registreert de facturen en informeert de budgethouder/beheerder.

Artikel 6. Overige regelingen

De budgethouder moet ook rekening houden met alle overige regelingen die te maken hebben met de organisatie van de financiële administratie en het beheer van de geldmiddelen. Voorbeelden zijn de financiële verordening van de gemeente Berkelland, het treasurystatuut van de gemeente Berkelland en de Wet Financiering Decentrale Overheden. De budgethouder kan hierbij een beroep doen op de ondersteuning van de financieel consulenten.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  De Regeling budgethouders gemeente Berkelland en de Gedragslijn Regeling budgetafwijkingen worden per 1 november 2009 ingetrokken.

 • b.

  Deze regeling treedt in werking op 1 november 2009.

 • c.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Budgethoudersregeling gemeente Berkelland 2009”.

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland d.d. 27 oktober 2009.

De secretaris, De burgemeester,