Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wsw
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet sociale werkvoorziening, art. 2 lid 3
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200907-02-2019nieuwe regeling

09-12-2008

Berkelbericht, 16-12-2008

Collegevoorstel 13 november 2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

De raad van de gemeente Berkelland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2008;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening, de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat cliëntenparticipatie voor de Wet sociale werkvoorziening per verordening geformaliseerd moet worden;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  Wsw-geïndiceerden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:

  • ·

   Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst

  • ·

   Wsw-geïndiceerden als werknemer van een sociaal werkvoorzieningsbedrijf of

  • ·

   Wsw-geïndiceerden als werknemer bij een reguliere werkgever

  • ·

   en /of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.

 • c.

  cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-geïndiceerden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;

 • d.

  gemeentelijk beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-geïndiceerden en aangepaste arbeid waar nodig;

 • e.

  Regionale Cliëntenraad Wsw: de door het college van de deelnemende gemeenten in het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Hameland, als zodanig erkende en voor deze gemeenten actief zijnde cliëntenraad van Wsw-geïndiceerden of hun wettelijke vertegenwoordigers of belangenbehartigers, hierna te noemen: Cliëntenraad Wsw.

Hoofdstuk 2. Doelstellingen

Artikel 2. Opdracht

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • a.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;

 • b.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening hetgeen bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Hoofdstuk 3. Beleidsterreinen

Artikel 3. Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt de Cliëntenraad Wsw onder andere betrokken bij het gemeentelijk Wsw-beleid en de volgende onderwerpen:

 • a.

  visie van de gemeente over de doelstelling ‘de cliënt centraal en waar mogelijk werk bij een gewone werkgever’;

 • b.

  verordeningen die verband houden met de Wsw;

 • c.

  keuze begeleidingsorganisaties voor mensen die begeleid willen werken zonder gebruik te maken van het Persoonsgebonden budget.

 • d.

  gemeentelijke verantwoording over gemeentelijk Wsw-beleid;

 • e.

  financiële verantwoording gemeente over de Wsw.

Hoofdstuk 4. Advies

Artikel 4.
 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid vraagt het college de Cliëntenraad Wsw tijdig om advies.

 • 2.

  Het college kan een voorlopig standpunt innemen, zonder advies van de Cliëntenraad Wsw, in geval informatie niet tijdig voorhanden kan zijn.

 • 3.

  De Cliëntenraad Wsw is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college.

 • 4.

  Het college vraagt de Cliëntenraad Wsw in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3.

 • 5.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het betrokken kan worden bij het te nemen besluit.

 • 6.

  De aan de Cliëntenraad Wsw gevraagde adviezen worden binnen 4 weken uitgebracht. De adviestermijn gaat in als de Cliëntenraad Wsw de benodigde stukken ontvangen heeft.

 • 7.

  In het geval het college in een besluit / voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Cliëntenraad Wsw, wordt dit bij het besluit /voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Cliëntenraad Wsw is afgeweken.

 • 8.

  Het college voorziet de Cliëntenraad Wsw van de informatie voor het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm aangeleverd (braille, grootletterschrift, daisyrom).

Hoofdstuk 5. Overleg

Artikel 5.
 • 1.

  De Cliëntenraad Wsw stelt een huishoudelijk reglement op, waar de volgende zaken in worden vastgesteld:

  • a.

   frequentie van overleg tussen Cliëntenraad Wsw en belanghebbende partijen;

  • b.

   wijze van vastlegging van gevoerde overleg;

  • c.

   de jaarlijkse evaluatie van de taken van de Cliëntenraad Wsw;

  • d.

   de wijze van advisering aan het college.

 • 2.

  De samenwerking tussen de gemeente en de Cliëntenraad Wsw wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel wordt de verordening daarop aangepast of gewijzigd.

Hoofdstuk 6. Samenstelling en zittingsduur

Artikel 6.
 • 1.

  De Cliëntenraad Wsw bestaat uit Wsw-geïndiceerden of hun wettelijke vertegenwoordigers of belangenbehartigers.

 • 2.

  De Cliëntenraad Wsw telt maximaal 2 leden per deelnemende gemeente.

 • 3.

  De leden worden door het college benoemd op voordracht van de Cliëntenraad Wsw.

 • 4.

  De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.

 • 5.

  De maximale zittingsduur van de leden is 4 jaar, met de mogelijkheid van een verlenging van 4 jaar.

 • 6.

  De zittingsduur valt gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

 • 7.

  De zittingsduur van de eerste leden loopt tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 met de mogelijkheid van een verlenging van 4 jaar.

Hoofdstuk 7. Faciliteiten

Artikel 7.
 • 1.

  De twee Berkellandse leden van de Cliëntenraad Wsw kunnen reiskosten voor het bezoeken van maximaal 10 vergaderingen per jaar, bij het college declareren. De reiskosten worden vergoed op basis van de kosten van het openbaar vervoer. Bij gebruik van een auto wordt een kilometervergoeding verstrekt. Daarbij wordt de kilometervergoeding gebruikt, die de gemeente voor het personeel hanteert bij dienstreizen.

 • 2.

  De gemeenten zorgen in onderling overleg voor secretariële ondersteuning van de Cliëntenraad Wsw.

 • 3.

  De gemeenten stellen in onderling overleg vergaderruimte beschikbaar voor de Cliëntenraad Wsw.

 • 4.

  Voor kosten van deskundigheidsbevordering verband houdende met de uitoefening van deze functie, kunnen de Berkellandse leden van de Cliëntenraad Wsw subsidie aanvragen bij het college. Het college verstrekt maximaal € 1.000,00 per Berkellands lid per jaar.

 • 5.

  Het college kan van de maximale vergoedingen, genoemd in lid 1 en 4, afwijken.

Hoofdstuk 8. Subsidie

Artikel 8.
 • 1.

  De subsidie in artikel 7, vierde lid, genoemde subsidie wordt binnen zes weken na de subsidievaststelling betaald onder verrekening van eventueel betaalde voorschotten.

 • 2.

  De in artikel 7, vierde lid, genoemde subsidie wordt door het college bij wijze van voorschotverlening betaalbaar gesteld.

 • 3.

  Subsidies worden op declaratiebasis betaald.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie Wsw.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2008.

de griffier, de voorzitter,

Toelichting bij de Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

 

Algemeen

De Wsw-geïndiceerde (Wsw’er) staat centraal in de uitvoering van de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw). Om die reden vindt de Tweede Kamer cliëntenparticipatie belangrijk en onmisbaar. In de Wsw is daarom geregeld dat de gemeenteraad bij de verordening regels stelt over de manier waarop Wsw’ers betrokken worden bij de uitvoering van de Wsw.

Het gaat nadrukkelijk om de groep inwoners met een Wsw-indicatie en niet om individuele belangenbehartiging.

De cliëntenparticipatie Wsw houdt zich bezig met het gemeentelijk beleid over de Wsw. Dit is de verordenende bevoegdheid van de gemeente en ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Deze verordening is in de gemeenten Haaksbergen, Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk van toepassing, maar wordt natuurlijk wel door de gemeenten afzonderlijk vastgesteld. Deze gemeenten nemen ook deel in de Gemeenschappelijke Regeling Hameland. Voor genoemde gemeenten wordt één gezamenlijke Cliëntenraad Wsw opgericht.

 

Artikelsgewijze toelichting

De artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden hierna daarom niet nader toegelicht.

 

Artikel 1

e.

We hebben ervoor gekozen om ook de wettelijk vertegenwoordigers van Wsw-geïndiceerden zitting te laten nemen in de Wsw-cliëntenraad.

 

Artikel 2

Onderdeel a.

Met nadruk wordt gesteld dat met “uitvoering van het gemeentelijke Wsw-beleid” niet de bedrijfsvoering van het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Hameland wordt bedoeld.

 

Artikel 3

Dit artikel geeft de beleidsterreinen aan waarbij de Cliëntenraad Wsw wordt betrokken. De aspecten van het beleid (op de genoemde terreinen) waarbij de Cliëntenraad Wsw wordt betrokken zijn:

 • a.

  de voorbereiding van het beleid;

 • b.

  de uitvoering van het beleid;

 • c.

  de evaluatie van het beleid.

Veel ambtelijke adviezen behelzen het Sw-bedrijf Hameland, maar veel van die adviezen hebben bedrijfsvoering als onderwerp. En dat is nu net geen onderwerp voor de Cliëntenraad Wsw.

De jaarlijks te maken prestatieafspraken met het sw-bedrijf zijn wél weer een onderwerp waar de Cliëntenraad Wsw om advies zal worden gevraagd.

 

Artikel 4

Dit artikel geeft aan op welke wijze de cliëntenparticipatie in de praktijk wordt vormgegeven, met uitzondering van het ter beschikking stellen van middelen. Dit laatste is geregeld in artikel 7 en 8.

In het tweede lid van artikel 4 wordt rekening gehouden met het feit dat bijvoorbeeld in het geval van tussentijdse rapportages niet tijdig advies van de Cliëntenraad Wsw kan worden gevraagd. In voorkomende gevallen zal wel altijd advies van de cliëntenraad Wsw worden gevraagd. Als dit advies afwijkt van het besluit van het college zal het besluit zo mogelijk worden heroverwogen.

Het vierde lid van artikel 4 betreft de verplichting tot het tijdig informeren. De omschrijving houdt in ieder geval in dat:

 • a.

  bij nieuw beleid de Cliëntenraad Wsw in ieder geval betrokken wordt bij het opstellen van de hoofdlijnen van dit beleid;

 • b.

  bij evaluatie van beleid de Cliëntenraad Wsw in ieder geval betrokken wordt bij het opstellen van vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie.

Het zevende lid van artikel 4 draagt het college op om de Cliëntenraad Wsw te voorzien van de voor de uitoefening van hun taak benodigde informatie. Het college bepaalt zelf de wijze waarop dit gebeurt. Indien de Cliëntenraad Wsw het college verzoekt om de informatie elektronisch (op USB-stick, op CD of via e-mail) aan te leveren dan zal het college indien redelijkerwijs mogelijk aan dit verzoek voldoen. Dit geldt tevens voor verzoeken om de informatie in braille of in grootletterschrift aan te leveren.

 

Artikel 5

Lid 1.

Door de nieuw gevormde Cliëntenraad Wsw zelf een huishoudelijk reglement op te laten stellen, wordt hij in de gelegenheid gesteld de beste wijze van overleg te formuleren.

 

Artikel 7

In dit artikel worden de faciliteiten voor de Cliëntenraad Wsw geregeld. Voor niet genoemde faciliteiten kan subsidie worden aangevraagd.

 

Artikel 8

In dit artikel wordt de betaalbaarstelling van eventuele subsidies geregeld.