Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 96 en 100.
 2. Wet bescherming persoonsgegevens.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201001-01-201001-10-2014Nieuwe regeling

01-06-2010

Berkelbericht 8 juni 2010

Raadsbesluit 1 juni 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010

De raad van de gemeente Berkelland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2010;

 

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

b e s l u i t :

 • vast te stellen de

 • VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 • 1.

  De Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • 2.

  Verordening GBA: de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • 3.

  Privacyreglement: nadere regels ter uitvoering van de Verordening GBA

 • 4.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • 5.

  Verantwoordelijke: het College van Burgemeester en Wethouders;

 • 6.

  Beheerder: degene die op grond van de beheerregeling GBA is aangewezen als beheerder van de GBA;

 • 7.

  Bewerker: degene of de rechtspersoon, niet behorende tot de organisatie van de gemeente Berkelland die technische en administratieve werkzaamheden m.b.t. de GBA verricht;

 • 8.

  Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • 9.

  Afnemer: een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 10.

  Binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het College van B&W de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende basisadministratie;

 • 11

  Buitengemeentelijke afnemer: elke andere afnemer dan de binnengemeentelijke afnemer;

 • 12

  Derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • 13

  Een authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt;

 • 14

  De terugmeldverplichting: de verplichting om bij gerede twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven hiervan mededeling te doen aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 15

  aangehaakte gegevens: de gegevens die niet vallen onder de werking van de Wet GBA

 

Artikel 2 Het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1. De beheerder

a) Als beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is aangewezen het afdelingshoofd Gemeentewinkel.

b) De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

 • 1.

  verbanden met andere gemeentelijke (authentieke) registraties;

 • 2.

  toegang tot de basisadministratie door middel van geautomatiseerde toepassingen;

 • 3.

  de verstrekking van gegevens aan afnemers en derden zoals beschreven in het Privacyreglement.

c) De beheerder kan het college van burgemeester en wethouders adviseren met betrekking tot de hier boven vermelde aspecten van gegevensbeheer en –verwerking en alles wat daarmee samenhangt.

 

2. De bewerker

a) De bewerker is bevoegd om technische en administratieve werkzaamheden m.b.t. de GBA te verrichten.

b) Hij voert deze werkzaamheden niet uit dan nadat op grond van artikel 15 Wet GBA door de Minister van BZK machtiging is verleend.

c) De door de bewerker te verrichten werkzaamheden worden vastgelegd in een door het college van burgemeester en wethouders en de bewerker te sluiten schriftelijke overeenkomst.

d) De bewerker verbindt zich in de overeenkomst te handelen in overeenstemming met de artikelen 52 en 53 Besluit GBA gestelde eisen.

 

Artikel 3 Het verplichte gebruik van authentieke gegevens

 

Op grond van artikel 3b van de Wet GBA zijn afnemers, die bij de vervulling van hun publiekrechtelijke taak informatie over ingeschrevenen nodig hebben, verplicht de authentieke gegevens, welke in Bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen, bij hun taakvervulling te gebruiken.

 

Artikel 4 De verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aan binnengemeentelijke afnemers en de verbanden met andere gemeentelijke registraties

 

Gelet op artikel 96 Wet GBA zijn door het college in het Privacyreglementnadere regels vastgesteld omtrent de systematische verstrekking van gegevens aan de binnengemeentelijke afnemers, de toegang van binnengemeentelijke afnemers tot de GBA, waarbij is vastgelegd welke gegevens voor welk doel aan een afnemer worden verstrekt en onder welke voorwaarden, met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA.

 

Artkel 5 De verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aan derden

 

 • 1.

  Gelet op artikel 97 en 98 Wet GBA zijn in het Privacyreglement nadere regels vastgesteld omtrent de verstrekking van gegevens aan verplichte derden.

 • 2.

  Gelet op artikel 97 en 100 Wet GBA zijn in het Privacyreglement nadere regels vastgesteld omtrent de verstrekking van gegevens aan vrije derden.

   

Artikel 6 De terugmeldverplichting

 

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 62 lid 1 van de Wet GBA doet een afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven, hiervan mededeling aan de beheerder, met in acht neming van de artikelen 62 en 63 van het Besluit GBA.

 • 2.

  De beheerder stelt op grond van artikel 62 lid 4 nadere regels omtrent het doen van mededeling door en de kennisgeving aan binnengemeentelijke afnemers en wijst binnengemeentelijke afnemers aan die tevens mededeling doen in verband met de aangehaakte gegevens die aan hen verstrekt zijn.

 • 3.

  In het privacyreglement is de binnengemeentelijke terugmeldverplichting beschreven van de authentieke en de aangehaakte gegevens.

 

 

Artikel 7 Melding bij het College bescherming persoonsgegevens

 

Deze verordening alsmede elke wijziging daarin wordt krachtens artikel 120 Wet GBA gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

 

1. De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2010.

2. De “verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Berkelland”, vastgesteld op 3 januari 2005 wordt ingetrokken.

 

Artikel 9 Citeertitel

 

De verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010.

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

1 juni 2010

de griffier, de voorzitter,