Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Subsidieregeling voorschoolse educatie Berkelland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling voorschoolse educatie Berkelland 2014
CiteertitelSubsidieregeling voorschoolse educatie Berkelland 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 Algemene subsdieverordening Berkelland 2013, artikelen 165 t/m 170 Wet op het primair onderwijs, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201401-01-2016Onbekend

15-07-2014

Berkelbericht 22 juli 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling voorschoolse educatie Berkelland 2014

 

 

 

Subsidieregeling voorschoolse educatie Berkelland 2014

Burgemeester en wethouders van Berkelland

overwegende dat het gewenst is dat:

 • ·

  een doelgroepkind vroegtijdig gesignaleerd wordt en dat ter bestrijding van (taal)achterstand bij kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs, gerichte (erkende) programma’s van voorschoolse educatie worden aangeboden;

 • ·

  financiële drempels voor ouders van doelgroepkinderen om deel te nemen aan voorschoolse educatie wegenomen of verlaagd worden.

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2013

gelet op de artikelen 165 tot en met 170 van de Wet op het primair onderwijs en gelet op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling voorschoolse educatie Berkelland 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelgroepkind:

  • -

   een kind dat een achterstand opgelopen heeft of dreigt op te lopen in de taalontwikkeling;

-een kind van wie de ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren door sociaal-emotionele problemen, of door problemen van psychosociale aard;

-een kind van wie een evenwichtige ontwikkeling in algemene zin gevaar loopt of gevaar

dreigt te lopen, door het ontbreken van effectieve ontwikkelingsstimulansen.

Deze punten zijn in volgorde van prioriteit geplaatst.

Het consultatiebureau of een gelijkwaardige onafhankelijke instantie bepaalt/indiceert of er sprake is van een doelgroepkind.

 

b.Kinderdagverblijf:

voorziening waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dagopvang gedurende één of meerdere dagdelen per week plaatsvindt voor kinderen vanaf nul jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs.

 

c.Peutergroep:

een groep voor kinderen van 2 jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. Deze kinderen zijn tenminste twee dagdelen per week in een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf, waarbij het doel is de sociale, creatieve, educatieve ontplooiing (waaronder taalontwikkeling) en de motorische ontwikkeling van het kind in nauw overleg met de ouder/opvoeder te bevorderen. Dit door middel van spel en omgang met leeftijdsgenoten.

 

d.Peuterspeelzaal:

voorziening waar peuterspeelzaalwerk plaatsvindt, anders dan gastouderopvang of dagopvang in een kinderdagverblijf.

 

e.Voorschoolse educatie:

activiteiten voor een peutergroep die op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling en die verzorgd worden door een organisatie die werkt met peutergroepen. Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur. De voorschoolse educatie moet voor tenminste 40 weken per jaar worden aangeboden aan het doelgroepkind.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt ten behoeve van:

 • a.

  het bestrijden van (taal)achterstand bij kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs door het aanbieden van gerichte (erkende) programma’s van voorschoolse educatie;

 • b.

  het wegnemen of verlagen van financiële drempels voor ouders van doelgroepkinderen om deel te nemen aan voorschoolse educatie.

Artikel 3 Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen die zich bezig houden met het aanbieden van voorschoolse educatie, die primair gericht is op kinderen afkomstig uit de gemeente Berkelland. De voorschoolse educatie moet aangeboden worden in of in de nabijheid van een (dorps)kern behorend tot de gemeente Berkelland.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

Aan organisaties met peutergroepen wordt een subsidie verstrekt voor de wekelijkse deelname aan voorschoolse educatie door een doelgroepkind.

De subsidie voor doelgroepkinderen die niet onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen vallen gaat uit van 4 dagdelen van ten minste 2,5 uur of ten hoogste 3 uur per week, gedurende 40 weken per jaar. Het subsidiabele bedrag per uur is gelijk aan het maximumuurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang. Dit bedraagt in 2014 € 6,70.

Voor doelgroepkinderen die onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen vallen gaat de subsidie uit van het aantal dagdelen benodigd voor deelname aan voorschoolse educatie, dat uitstijgt boven het aantal dagdelen dat een ouder al afneemt voor peuter- of dagopvang tot aan een maximum van vier dagdelen. Het gaat daarbij om een derde en vierde of alleen om een vierde dagdeel. Dit gedurende 40 weken per jaar. Een dagdeel omvat ten minste 2,5 uur per week en ten hoogste 3 uur per week. Deze extra dagdelen benodigd voor voorschoolse educatie zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om in te zetten ter vervanging van de dagopvang. Ook hier is het subsidiabele bedrag per uur gelijk aan het maximumuurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang. Dit bedraagt in 2014 € 6,70

Artikel 5 Procedurebepalingen

De subsidieaanvraag vermeldt per kwartaal de initialen en geboortedatum van de doelgroepkinderen die gebruik hebben gemaakt van deze regeling, de periode waarover dit het geval was en het soort ontwikkelingsachterstand dat op de afzonderlijke doelgroepkinderen van toepassing is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door de gemeente beschikbaar gesteld declaratieformulier.

Artikel 6 Doelgebonden verplichtingen

De organisatie die de voorschoolse educatie biedt, zorgt voor een zowel schriftelijke als mondelinge overdracht van het doelgroepkind naar het basisonderwijs.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Doelgroepkinderen die op het moment van inwerkingtreding van deze subsidieregeling jonger zijn dan 2,5 jaar en die al een vergoeding op grond van de “subsidieregeling voorschoolse educatie Berkelland 2013 en 2014” ontvangen, blijven voor een vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt op 1 augustus 2014 in werking en eindigt op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze regeling kan aangehaald worden als “Subsidieregeling voorschoolse educatie Berkelland 2014”.

 • 3.

  De “Beleidsregel subsidiëring voorschoolse educatie Berkelland 2013 en 2014”, vastgesteld op 18 december 2012 wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland d.d. 15 juli 2014.

De secretaris, De burgemeester,

J.A. Wildeman drs. J.H.A. van Oostrum.