Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening Wmo-raad gemeente Berkelland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-raad gemeente Berkelland
CiteertitelVerordening Wmo-raad gemeente Berkelland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 12
 2. Gemeentewet, art. 84 en 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200701-01-2015Nieuwe regeling

13-03-2007

Berkelbericht 20 maart 2007

Collegevoorstel 2007, 5/26

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-raad gemeente Berkelland

Raadsvergadering : 13 maart 2007

Agenda nr. : 18

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2007;

gelet op artikel 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Wmo-raad gemeente Berkelland

artikel 1 definities

 • a.

  de gemeente: de gemeente Berkelland

 • b.

  de raad:: de gemeenteraad van de gemeente Berkelland

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

  Berkelland

 • d.

  de wethouder: de portefeuillehouder maatschappelijke ondersteuning

 • e.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

 • f.

  vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van

  de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

 • g.

  de Wmo-raad: het uit vertegenwoordigers van organisaties bestaande orgaan

  met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven

 • h.

  adviseren: het uitbrengen van een advies

 • i.

  beleidsfases: inventarisatie, visievorming, beleidsvoorbereiding, ontwerpen

  beleidsplan, vaststellen verordeningen, beleidsuitvoering, evaluatie

 • a.

  contactambtenaar: de medewerker van de gemeente, die deskundig is op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en als aanspreekpunt fungeert voor de Wmo-raad

 • k.

  voorzitter: de voorzitter van de Wmo-raad, die geen binding heeft met één van de

  betrokken organisaties

 • l.

  vergadering: het overleg tussen de leden van de Wmo-raad

 • m.

  periodiek overleg: officieel beraad tussen wethouder en Wmo-raad

 • o.

  structureel overleg: overleg tussen contactambtenaar en Wmo-raad

artikel 2 reikwijdte van de verordening

Deze verordening is van toepassing op de organisatie van de door de raad ingestelde Wmo-raad.

artikel 3 opdracht Wmo-raad

De Wmo-raad heeft als taak de raad en het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor vragers, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

artikel 4 doelstelling van de Wmo-raad

 • §

  De doelstelling van de Wmo-raad is om de cliënten- en burgerparticipatie zoals omschreven in artikel 12 Wmo zo goed mogelijk in te vullen en zo integraal mogelijk vorm te geven.

 • §

  De Wmo-raad streeft deze doelstelling na over de volle breedte van alle prestatievelden van de Wmo en maakt daarvoor gebruik van een ruim repertoire aan hulpmiddelen en werkvormen om de relatie met burgers en achterbannen gestalte te geven.

 • §

  Om haar opdracht goed te kunnen vervullen treedt de Wmo-raad aktief op naar burgers en instellingen in de gemeente Berkelland, en dragen de leden er zorg voor dat zij aktief gebruik maken van sociale netwerken en verbanden.

 • §

  De Wmo-raad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de voor Berkelland relevante prestatievelden voor zover deze doelgroepen of individuen raken.

artikel 5 bevoegdheden van de Wmo-raad

1. initiatiefrecht

 • a.

  De Wmo-raad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering van de Wmo door de gemeente raken in het periodiek overleg met de wethouder en de contactambtenaar van de gemeente aan de orde te stellen.

 • b.

  De Wmo-raad stelt jaarlijks in overleg met het college, op basis van de gemeentelijke

  jaarplanning met betrekking tot de Wmo-besluitvorming, een activiteitenplan en een begroting op.

c.De Wmo-raad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen binnen een door de gemeente beschikbaar gesteld budget, gebruik te maken van in- en externe deskundigheid.

2. informatierecht

 • a.

  De Wmo-raad wordt door het college geïnformeerd over de opzet en de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenreportages.

 • b.

  De Wmo-raad krijgt van het college spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zonodig zullen deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het Wmo-beleidsterrein.

3. adviesrecht

 • a.

  De Wmo-raad heeft adviesrecht in de beleidsfases visievorming, beleidsvoorbereiding, ontwerpen beleidsplan, vaststellen verordeningen, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie, waarbij in de fase beleidsvoorbereiding waar mogelijk coproductie zal plaatsvinden binnen door het college vastgestelde taakstellende kaders.

 • b.

  Het college stelt de Wmo-raad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. De gemeente geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien de gemeente om advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht.

 • c.

  Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies; zij kan alleen beargumenteerd afwijken van dit advies.

artikel 6 samenstelling Wmo-raad

De Wmo-raad bestaat uit

 • a.

  de gezamenlijke (plaatsvervangende) vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Deze organisaties dragen ieder hun eigen vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor.

 • b.

  vertegenwoordigers van niet-georganiseerde doelgroepen.

 • c.

  vertegenwoordigers van kwetsbare categorieën burgers in de gemeente Berkelland.

 • d.

  een vertegenwoordiger namens de vragers van Wmo-diensten op de prestatievelden maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

 • e.

  betrokken burgers uit de gemeente Berkelland.

De leden van de Wmo-raad worden geacht deskundig te zijn met betrekking tot het Wmo-veld waaruit zij naar voren komen, de functies van burger- en cliëntenparticipatie, en het optreden als representant.

In de door het college vast te stellen Regeling Wmo-raad wordt, na overleg met de Wmo-raad, de nadere specificatie van de vijf bovenstaande categoriën, de functieprofielen van leden en voorzitter, alsmede het aantal zetels dat per categorie beschikbaar is binnen de Wmo-raad.

 • 3.

  Het geheel van de in het eerste lid genoemde organisaties en kringen van herkomst

  dekken de negen prestatievelden van de Wmo, namelijk:

  • a.

   het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten;

  • b.

   op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien

   en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden;

  • c.

   het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;

  • d.

   het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;

  • e.

   het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen

   van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch

   psychisch probleem of een psychosociaal probleem;

  • f.

   het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch

   psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van

   hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;

  • g.

   het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;

  • h.

   het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);

  • i.

   het bevorderen van het verslavingsbeleid;

 • 4.

  De Wmo-raad is op zodanige wijze samengesteld dat elk van de vijf categoriën wordt

gedekt door minimaal één lid, met een maximum van 13 leden, exclusief de voorzitter.

Het totale minimum aantal leden voor een in functie zijnde Wmo-raad bedraagt zeven,

exclusief de voorzitter.

 • 5.

  De vertegenwoordigers dragen zorg voor de communicatie met de eigen achterban

  en andere achterbannen uit desbetreffende categorie of prestatievelden.

 • 6.

  De leden bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in

  de gemeente Berkelland en zij bekleden geen functie bij een organisatie, die direct

  belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de Wmo.

 • 7.

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij

  binnen drie maanden op lid van de Wmo-raad te zijn.

 • 8.

  De leden van de Wmo-raad kiezen uit hun midden een secretaris en een

  penningmeester en kunnen voor ieder hunner een plaatsvervanger aanwijzen. De

  functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden

  uitgeoefend.

 • 9.

  De voorzitter maakt geen deel uit van de Wmo-Raad en heeft geen stemrecht.

 • 10.

  De voorzitter

  • a.

   fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter

  • b.

   heeft affiniteit en bekendheid met het vakgebied Zorg en Welzijn

  • c.

   beschikt over beleidsmatig en zakelijk inzicht

  • d.

   heeft een adviserende stem in de Wmo-raad

  • e.

   is woonachtig binnen de gemeente Berkelland

artikel 7 voordracht, benoemingen en zittingsduur

 • 1.

  De voorziiter en de gezamenlijke (plaatsvervangende) vertegenwoordigers worden respectievelijk als voorzitter en (plaatsvervangende) leden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen één keer met eenzelfde periode

  worden verlengd.

 • 2.

  De vertegenwoordigde organisatie heeft het recht om zijn door het college als lidbenoemde vertegenwoordiger tussentijds met opgave van redenen te vervangen.

 • 3.

  Als een zittend lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomstenverzuimt, wordt door de vertegenwoordigde organisatie een nieuw lid voorgedragen.

  Wanneer een zittend lid om geldige redenen langdurig moet verzuimen kan de vertegenwoordigde organisatie een nieuw plaatsvervangend lid voordragen.

 • 4.

  Het college benoemt op voordracht van de Wmo-raad en na aanzoeken middels een open sollicitatie een onafhankelijk voorzitter, die geen binding heeft met een van de betrokken organisaties of de gemeente.

 • 5.

  Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van het college.

artikel 8 periodiek overleg met de wethouder en structureel overleg met

de contactambtenaar

 • 1.

  Het periodiek overleg met de wethouder wordt voorgezeten door de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter stelt in overleg met de secretaris en de contactambtenaar de agenda

  samen voor het periodiek overleg met de wethouder. Ieder lid heeft het recht om via de secretaris onderwerpen aan te reiken. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de bijeenkomst vastgesteld.

3.De voorzitter bepaalt in overleg met de contactambtenaar tijd en plaats van het periodiek overleg.

4.Op verzoek van tenminste drie leden van de Wmo-raad of op verzoek van de gemeente worden, naast de reguliere bijeenkomsten, extra zittingen belegd. Aan dit verzoek wordt binnen vier weken voldaan, nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen.

5.De contactambtenaar roept het periodiek overleg bijeen door middel van eenschriftelijke kennisgeving en draagt er zorg voor dat deze kennisgeving, vergezeld van de agenda en de vergaderstukken, tenminste tien werkdagen van tevoren in het bezit is van alle betrokkenen.

6.De Wmo-raad maakt van het periodiek overleg een verslag dat binnen twee wekenaan de leden en de wethouder wordt verzonden.

7.De Wmo-raad overlegt minimaal twee keer per jaar met de wethouder, die zich kan laten vergezellen door de contactambtenaar.

 • 8.

  De Wmo-raad overlegt vier keer per jaar met de contactambtenaar.

 • 9.

  De Wmo-raad maakt van dit overleg een verslag dat binnen twee weken aan de leden en de contactambtenaar wordt verzonden, tenzij dit overleg plaatsvindt tijdens een reguliere vergadering.

artikel 9 vergaderingen en faciliteiten

 • 1.

  De Wmo-raad kan ter voorbereiding van een advies vergaderen.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat de vergaderingen ter voorbereiding van gevraagde adviezen en van maximaal vijf ongevraagde adviezen in de vorm van een budget voor secretariaat en gratis vergaderaccommodatie, inclusief vergaderfacili-

  teiten en koffie en thee, worden ondersteund. Het secretariaat bereidt de vergadering voor en draagt zorg voor de uitwerking van het advies.

Het college stelt de Wmo-raad een budget beschikbaar ten behoeve van voorlichting, documentatie, pr, bijeenkomsten, deskundigheidsbevordering en het opstellen van een jaarverslag.

artikel 10 openbaarheid

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn als regel openbaar. De Wmo-raad kan besluiten een vergadering besloten te verklaren. De adviezen van de Wmo-raad zijn openbaar.

artikel 11 jaarverslag

Jaarlijks vóór 1 april maakt de Wmo-raad een verslag van de werkzaamheden en een financieel overzicht over het afgelopen jaar.

artikel 12 vergoedingen

Voor de aanwezigheid bij vergaderingen ter voorbereiding van gevraagde adviezen en maximaal vijf ongevraagde adviezen en bij het overleg tussen wethouder en de Wmo-raad, dat twee keer per jaar plaatsvindt, hebben de leden, inclusief de voorzitter, recht op een presentiegeldvergoeding, waarin een onkostenvergoeding is begrepen. De omvang van deze vergoeding wordt door het college uitgewerkt in de Regeling Wmo-raad.

artikel 13 geheimhouding

Aan de leden van de Wmo-raad wordt geen geheimhouding opgelegd ten aanzien van door de gemeente verstrekte informatie. Wel dienen de leden zich te houden aan een van tevoren afgesproken embargoperiode.

artikel 14 geschillen betreffende deze verordening

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college, gehoord de Wmo-raad.

artikel 15 slotbepalingen

1. communicatie

Het college maakt het bestaan van de Wmo-raad algemeen bekend. Daarnaast zorgt het college voor bekendmaking van de verordening.

2. evaluatie

 • a.

  De Wmo-raad evalueert jaarlijks tezamen met het college het functioneren van het periodiek overleg. Indien er op basis van deze evaluatieronde reden is de verordening aan te passen dan wordt hiertoe door het college een verzoek ingediend bij de gemeenteraad.

 • b.

  De Wmo-raad kan naar aanleiding van een evaluatie het college gemotiveerd verzoeken de onafhankelijk voorzitter te vervangen, met dien verstande dat een besluit daartoe de instemming behoeft van twee derde deel van de leden van de Wmo-raad.

3. huishoudelijk reglement

Ten dienste van zijn functioneren stelt de Wmo-raad een huishoudelijk reglement op, waarin in ieder geval de communicatie met de achterban worden geregeld.

4. nadere regels

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de wethouder na overleg met de Wmo-raad en het college.

artikel 16 citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Wmo-raad gemeente Berkelland’

artikel 17 inwerkingtreding van de verordening

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2007.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

13 maart 2007

de griffier, de voorzitter,