Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening afvalstoffenheffing 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening afvalstoffenheffing 2015
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagetarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Onbekend

02-12-2014

Berkelbericht, 23 december 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing 2015

Raadsvergadering : 2 december 2014

Agendanummer : 11.

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014;

gelet op de behandeling van de begroting op 4 en 6 november 2014;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2015

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

 • 2.

  Onder de naam “Basispakket 280” wordt verstaan de per perceel beschikbaar gestelde combinatie van 1 grijze minicontainer met een inhoud van 140 liter en 1 groene minicontainer met een inhoud van 140 liter.

 • 3.

  Onder de naam “Basispakket 380 A” wordt verstaan de per perceel beschikbaar gestelde combinatie van 1 grijze minicontainer met een inhoud van 240 liter en 1 groene minicontainer met een inhoud van 140 liter.

 • 4.

  Onder de naam “Basispakket 380 B” wordt verstaan de per perceel beschikbaar gestelde combinatie van 1 groene minicontainer met een inhoud van 240 liter en 1 grijze minicontainer met een inhoud van 140 liter.

 • 5.

  Onder de naam “Basispakket 480” wordt verstaan de per perceel beschikbaar gestelde combinatie van 1 grijze minicontainer met een inhoud van 240 liter en 1 groene minicontainer met een inhoud van 240 liter.

 • 6.

  Onder de naam “Basispakket 520 A” wordt verstaan de per perceel beschikbaar gestelde combinatie van 1 grijze minicontainer met een inhoud van 240 liter, 1 groene minicontainer met een inhoud van 140 liter en 1 grijze minicontainer met een inhoud van 140 liter.

 • 7.

  Onder de naam “Basispakket 140 BU” wordt verstaan de per perceel, buiten de bebouwde kom gelegen, beschikbaar gestelde grijze minicontainer met een inhoud van 140 liter.

 • 8.

  Onder de naam “Basispakket 240 BU” wordt verstaan de per perceel, buiten de bebouwde kom gelegen, beschikbaar gestelde grijze minicontainer met een inhoud van 240 liter.

 • 9.

  Onder de naam “Basispakket 380 BU” wordt verstaan de per perceel, buiten de bebouwde kom gelegen, beschikbaar gestelde grijze minicontainer met een inhoud van 240 liter en 1 grijze minicontainer met een inhoud van 140 liter.

 • 10.

  Onder de naam “verzamelcontainers” wordt verstaan de bij hoogbouw en/of bovenwoningen beschikbaar gestelde ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainers of losse 240 liter en/of 140 liter containers voor gezamenlijk gebruik.

 • 11.

  tarieventabel: tarieventabel 2015.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt door toezending van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belasting schuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  Het tweede en derde lid zijn eveneens niet van toepassing op de belasting bedoeld in Hoofdstuk 2 van de in artikel 4 genoemde tarieventabel.

 • 6.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of als het aanslagbiljet één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 45,-- doch minder dan € 2.500,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de vorige leden gestelde termijnen.

 • 4.

  De gedagtekende nota’s moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van de nota, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2014’ van 3 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing 2015”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

2 december 2014

de griffier, de voorzitter,