Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Berkelland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Berkelland 2016
CiteertitelBesluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Berkelland 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten, art. 2.1
 2. Wet waardering onroerende zaken, art. 1, lid 2
 3. Wet Waardering onroerende zaken, art. 30
 4. Wet Waardering onroerende zaken, art. 31
 5. Gemeentewet, art. 231, lid 2
 6. Gemeentewet, art. 246a
 7. Algemene wet inzake Rijksbelastingen, art. 47
 8. Algemene wet inzake Rijksbelastingen, art. 49
 9. Algemene wet inzake Rijksbelastingen, art. 50
 10. Algemene wet inzake Rijksbelastingen, art. 56
 11. Algemene wet inzake Rijksbelastingen, art. 66
 12. Invorderingswet 1990, art. 58
 13. Invorderingswet 1990, art. 60
 14. Invorderingswet 1990, art. 63a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2016nieuwe regeling

22-12-2015

Berkelbericht, 12-01-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Berkelland 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

gelet op

artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten, de artikelen 1, tweede lid, 30 en 31 van de Wet Waardering onroerende zaken, de artikelen artikel 231, tweede lid, onderdeel b, c, d en e en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 47, 49, 50, 56 en 66 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen en de artikelen 58, 60 en 63a van de Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen middels een Fiscale Uitvoeringsovereenkomst is opgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente;

 

besluit

 

vast te stellen het volgende besluit:

 

Besluit aanwijzings-en heffingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Berkelland 2016

 

Artikel 1 Heffingsambtenaar

De directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente is:

 • a.

  gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet), jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet of artikel 31 Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen en in artikel 1, tweede lid, Wet waardering onroerende zaken (heffingsambtenaar);

Artikel 2 Invorderingsambtenaar

De plaatsvervangend directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente is:

 • a.

  gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet), jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990;

 • b.

  gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet belast met de invordering van de gemeentelijke belastingen (invorderingsambtenaar).

Artikel 3 Belastingdeurwaarder

De plaatsvervangend directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente is belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

Artikel 4 (Onder)mandatering

(Onder)mandatering van de bevoegdheden die de directeur en de plaatsvervangend directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente op grond van artikel 1 tot en met 3 zijn toebedeeld, is mogelijk.

Artikel 5 In de plaatstreding

De functionarissen die op grond van dit besluit zijn aangewezen als gemeente-, heffings- en invorderingsambtenaar treden in de plaats van de medewerkers die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd waren.

Artikel 6 Intrekking besluiten

Het aanwijzingsbesluit van 2 december 2014 wordt ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de aanslagen en beschikkingen die zijn opgelegd/genomen tot en met dagtekening 31 december 2015.

Artikel 7 Ingangsdatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Berkelland 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2015.

de secretaris, de burgemeester,

J.A. Wildeman J.H.A. van Oostrum