Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Beleidsregel voucherregeling HHT Berkelland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voucherregeling HHT Berkelland 2016
CiteertitelBeleidsregel voucherregeling HHT Berkelland 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wmo 2015
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gmeente Berkelland 2015
 3. art. 4:81 Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201601-03-201631-12-2016Onbekend

15-03-2016

Berkelbericht, 12 april 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voucherregeling HHT Berkelland 2016

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland;

 

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat de gemeente Berkelland voor 2015 en 2016 een

huishoudelijke hulp toelage (HHT) van het Rijk ontvangt. Deze middelen worden gebruikt voor een voucherregeling waarmee (aanvullende) huishoudelijke ondersteuning afgenomen kan worden. Doelstelling van de gemeente met de voucherregeling is:

 • ·

  Stimuleren van particuliere inkoop van eenvoudig schoonmaakwerk (oude HH1) bij professionele aanbieders van thuiszorg;

 • ·

  Stimuleren van de inzet van huishoudelijke hulpen in loondienst (extra volwaardige werkgelegenheid) door als voorwaarde te stellen aan aanbieders dat zij medewerkers in loondienst hebben op basis van de cao VVT; FWG 10 en uitgaande van de bepaling van het brutoloon van 36 uur per week.

 

dat de gemeente door toepassing van de HHT de volgende groepen mensen (doelgroep) wil bedienen:

 • ·

  Mantelzorgers, dit ter ontlasting van de mantelzorger;

 • ·

  Mensen die zelf afzien van of zich niet melden voor ondersteuning op grond van de Wmo 2015 in verband met de hoogte van de daarvoor verschuldigde bijdrage;

 • ·

  Mensen die zich wel hebben gemeld, maar waarbij is vastgesteld dat die ondersteuning op grond van de Wmo 2015 als niet noodzakelijk wordt beoordeeld;

 • ·

  Klanten die een Wmo-voorziening toegekend hebben gekregen en graag aanvullend hierop hulp willen inzetten;

 • ·

  Klanten die een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz) die ter aanvulling op de ingezette zorg en hulp extra hulp willen inzetten.

 

 

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende:

 

Beleidsregel voucherregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Berkelland 2016

Artikel 1 Definities

a.Aanbieder

Leverancier die door de gemeente is gecontracteerd voor de huishoudelijke ondersteuning en die een contract heeft met de gemeente voor de voucherregeling huishoudelijke hulp toelage;

b. Klant

Een persoon die in de gemeente Berkelland woonachtig is en behoort tot de doelgroep zoals in de aanhef omschreven;

c. Huishoudelijke ondersteuning

De huishoudelijke werkzaamheden die een klant met een voucher kan afnemen. Hieronder vallen:

  • a.

   Werkzaamheden ten behoeve van het schoon en leefbaar houden van het huis;

  • b.

   Het wassen en/of strijken van kleding (inclusief opvouwen en opbergen);

d. Voucher

Kortingsbon waarmee een klant huishoudelijke hulp kan inkopen.

e.Wmo 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Aanschaf voucher

 • 1.

  Een klant kan via het digitaal dienstenvouchersysteem een voucher kopen. Het maximaal aantal vouchers dat een klant kan kopen per periode van 4 weken is 16.

 • 2.

  Voor Berkelland zijn er in 2016 op basis van het beschikbare budget maximaal 26.600 vouchers beschikbaar. Als het aantal, op grond van het budget, beschikbare aantal uren/vouchers is afgenomen, stopt de regeling.

 • 3.

  Een klant is in 2016 per gekochte voucher een bijdrage van € 5,-- verschuldigd aan de aanbieder. Dit bedrag wordt door de klant betaald via het digitaal dienstenvouchersysteem. Hierbij heeft de klant de keuze uit betaling door middel van Ideal of automatische incasso.

Artikel 3 Doelstelling en verzilvering voucher

 • 1.

  Met een voucher kan een klant een uur huishoudelijke ondersteuning in natura afnemen bij een deelnemende aanbieder.

 • 2.

  Klant en aanbieder maken in onderling overleg afspraken over de datum en het tijdstip waarop de huishoudelijke ondersteuning wordt uitgevoerd.

Artikel 4 Klachtprocedure

Als een klant niet tevreden is over de handelwijze van een aanbieder of de huishoudelijke ondersteuning die is geleverd, kan hij daarover een klacht indienen bij de aanbieder.

Artikel 5 Overige voorwaarden

 • 1.

  Er vindt geen teruggave plaats op eenmaal aangeschafte vouchers.

 • 2.

  Een voucher kan tot 31 december 2016 worden verzilverd, waarbij de huishoudelijke ondersteuning ook uiterlijk in het kalenderjaar 2016 moet zijn geleverd.

Artikel 6 Inwerkingtreding en looptijd

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 maart 2016. De regeling vervalt uiterlijk op 31 december 2016.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel voucherregeling HHT Berkelland 2016.

Aldus vastgesteld op 15 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

De secretaris, de burgemeester,