Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent stimuleringslening Verordening Verbrede Stimuleringslening voor Midden- en kleinbedrijven, Instellingen en Agrarische- en agrarisch gerelateerde bedrijven gemeente Berkelland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent stimuleringslening Verordening Verbrede Stimuleringslening voor Midden- en kleinbedrijven, Instellingen en Agrarische- en agrarisch gerelateerde bedrijven gemeente Berkelland 2016
CiteertitelVerordening Verbrede Stimuleringslening voor Midden- en kleinbedrijven, Instellingen en Agrarische- en agrarisch gerelateerde bedrijven gemeente Berkelland 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenmkb-toets EU energielijst 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening SVn stimuleringsregeling voor de agrarisch gerelateerde bedrijven Berkelland 2013.

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. artikel 149 Gemeentewet
 3. Algemene wet bestuursrecht
 4. Deelnemersovereenkomst tussen gemeente Berkelland en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten uit 2013
 5. Raadsbesluit Energie Uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018 d.d 17 mei 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2016nieuwe regeling

20-09-2016

Gemeenteblad 2016, 139071

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent stimuleringslening Verordening Verbrede Stimuleringslening voor Midden- en kleinbedrijven, Instellingen en Agrarische- en agrarisch gerelateerde bedrijven gemeente Berkelland 2016

Raadsvergadering : 20 september 2016

Agendanummer :

 

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2016;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Deelnemersovereenkomst tussen gemeente Berkelland en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten uit 2013, het raadsbesluit Energie Uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018 d.d 17 mei 2016;

 

 

b e s l u i t : vast te stellen de:

 

VERORDENING VERBREDE STIMULERINGSLENING VOOR MIDDEN- EN KLEINBEDRIJVEN, INSTELLINGEN, AGRARISCHE- EN AGRARISCH GERELATEERDE BEDRIJVEN GEMEENTE BERKELLAND 2016

 

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

1.aanvraag:een verzoek aan het college om toekenning van een Stimuleringslening;

2. aanvrager

De rechtspersoon die de lening aangaat en dient daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.

Agrarisch bedrijf een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar en rechtsgeldig vertegenwoordiger is van een in de gemeente Berkelland gelegen agrarisch bedrijf of agrarisch gerelateerd bedrijf. Een agrarisch gerelateerd bedrijf is een bedrijf of instelling gericht op het verlenen van diensten aan particulieren of niet-agrarische bedrijven door middel van het telen van gewassen, het houden van dieren of de toepassing van andere landbouwkundige methoden. Toelichting: Voorbeelden van agrarisch gerelateerde bedrijven zijn: grondverzetbedrijven of dierenklinieken.

MKB-bedrijfeen meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar en rechtsgeldig vertegenwoordiger is van een in de gemeente Berkelland gelegen pand en een onderneming is zoals bedoeld in MKB-definitie gebaseerd op EG-Verordeningen 70/2001 en 364/2004 geldend vanaf 6 januari 2006 (zie bijlage 1 van dit raadsbesluit). Huurders van bedrijfspanden komen alleen in aanmerking voor processen genoemd in hoofdstukken A en B van EIA Energielijst 2016 genoemd onder artikel 4 lid 1 onder 23.

InstellingNon-profit (sport)verenigingen, stichtingen, eigenaren van dorpshuizen en kerken, scholen die rechtspersoonlijkheid hebben én eigenaar of huurder zijn van een gebouw gelegen in de gemeente Berkelland. Die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard is.

3. het college:het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland;

4.SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

5.Stimuleringslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in het MKB bedrijf, instelling of agrarisch gerelateerde bedrijf;

6. duurzaamheidsmaatregelen:energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 4, lid 1; energieprestatie advies utiliteitsbouw conform NEN 7120: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 4. lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.

7. energielijst:

lijst met de investeringen in bedrijfsmiddelen of in onderdelen daarvan, als bedoeld in de actuele energielijst, van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), met uitzondering van windturbines en ongeacht of de betreffende energiemaatregel met of zonder SDE is.

[Toelichting: De geldende Energielijst is te vinden op rvo.nl. De energielijst is een overzicht van RVO van energie-investeringen die voor de fiscale Energie Investeringsaftrek regeling (EIA)in aanmerking komen. Deze lijst wordt elk jaar opnieuw opgesteld (in april). Het overzicht van de energie-investeringen is opgedeeld in 5 categorieën. Deze subsidieparagraaf richt zich op categorie A bedrijfsgebouwen, B processen en D duurzame energie. Dit betekent dat een onderneming een energielening kan aanvragen bij de provincie voor investeringen die genoemd worden onder categorie A, B en D van de energielijst, met uitzondering van windturbines > 50KW en 25 m ashoogte en passend is binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid zoals vermeld in art 4 lid 1 onder 23.

8.werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4, lid 1, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de stimuleringsleningen en de kosten van door een deskundig bedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 

Artikel 2. Revolverend fonds

1. De gemeenteraad heeft een revolverend fonds Stimuleringsleningen en Duurzaamheidsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening stimuleringsleningen kunnen worden toegekend;

2. Het revolverend fonds is ondergebracht bij het SVn;

3. De gemeenteraad kan besluiten middelen aan het revolverend fonds toe te voegen;

4. Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen;

5. Het college kan tussentijds het budget dat beschikbaar is voor het verstrekken van stimuleringsleningen aanvullen.

 

Artikel 3. Stimuleringsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Stimuleringslening toe te kennen conform kenmerken zoals beschreven in artikel 11.

Artikel 4. Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  1 Dakisolatie

  2 Gevelisolatie

  3 Spouwmuurisolatie

  4 Vloerisolatie

  5 Isolatieglas (Hoogrendementsglas: HR++ of HR+++)

  6 Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

  7 Warmtepomp bron bodem

  8 Warmtepomp bron lucht

  9 Warmtepomp bron gevel

  10 Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

  11 Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel

  12 Micro-Warmtekrachtkoppeling (WKK) /HRe-ketel

  13 WTW (warmteterugwinning) voor ventilatie

  14 Zonnepanelen Photo Voltaïse (PV)cellen of -folie)

  15 Zonnecollectoren / Zonneboiler

  16 LTV (Lage temperatuur verwarming)

  17 Douche WTW (warmteterugwinning)

  18 Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

  19 Groen dak

  20 Led verlichting

  21 Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid)

  22 Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies(NEN7120)

  23 Aandelen/certificaten bij deelname in postcoderoos coöperatie (regeling VerlaagdTarief bij collectieve opwek staat toe dat bedrijf mag deelnemen mits deze tot maximaal 20% eigenaar is van de panelen in het project, er sprake is van een kleinverbruik aansluiting en tot maximaal10.000 kWh/jr kan worden opgewekt perdeelnemend bedrijf) In geval van een toewijzingsbesluit door de gemeente zal expliciet aangegeven worden dat financiering van zonnepanelen buiten het eigen pand is toegestaan

  24 Energiebesparende maatregelen voor bedrijfsgebouwen en processen genoemd in de Energielijst 2016 (onderdeel van de fiscale Energie InvesteringsAftrek regeling hoofdstuk A en B) en Duurzame Energie maatregelen (hoofdstuk D waarbij geldt dat de windturbine maximaal 50kW is en maximaal 25 meter ashoogte heeft en passend is binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid). De energielijst 2016 is opgenomen als bijlage 2 van het raadsbesluit.

  Deze maatregelen betreffen onder andere:

  • ·

   verwarmen, koelen/vriezen, ventileren, isoleren/afschermen, verlichten, aandrijven (zoals een HR elektromotor), drogen/bevochtigen (zoals absorptie droger),

  • ·

   energiehergebruik (zoals een systeem voor de benutting van afvalwarmte),

  • ·

   beheer/regelen (zoals een besparingssysteem voor verlichting of een energiezuinig afzuigsysteem),

  • ·

   utilities (zoals een warmtekracht installatie met zuigermotor).

  • ·

   grondwarmte wisselaar

  • ·

   warmtekrachtinstallatie

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen wijzigen;

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de te treffen duurzaamheidsmaatregelen.

 • 4.

  Kosten die niet in aanmerking komen voor de stimuleringslening zijn onder meer :

  • a.

   kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder gebruikt zijn;

  • b.

   kosten voor grond, woningen, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen,

   ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties;

  • c.

   onderhoudskosten.

Artikel 5. De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk of digitaal bij het college gedaan of bij een door het college gemandateerde organisatie onder opgave van:

a) het ingevulde aanvraagformulier Stimuleringslening;

b) de te treffen duurzaamheidsmaatregelen met kopie EPA conform NEN7120(energie prestatie advies) rapport;

c) de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiëleonderbouwing van deze opgave (op basis van een offerte);

d) een planning van de uitvoering van de werkzaamheden

e) de aanvrager staat ten minste drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kan ten minste drie jaarverslagen van de meest recente boekjaren overleggen

Artikel 6. Afhandelen aanvraag

1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;

2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing

noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college deaanvraag niet ontvankelijk;

4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing;6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijnaanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 7. Weigeringsgronden

Het college wijst de aanvraag in elk geval af, indien:

a) het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

b) door toekenning het maximaal beschikbare bedrag van € 2.000.000,= uit de regeling 2013 vermeerderd met € 1.500.000,= uit de regeling 2016 wordt overschreden;

c) de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

d) de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

e) reeds eerder een stimuleringslening aan aanvrager voor de betreffende bedrijf is verstrekt;

f) naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat deaanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en/of de verordening;

g) de aanvrager heeft nagelaten eventueel benodigde meldingen te doen of vergunningen in hetkader van de bestemming of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan tevragen;

h) het dak waarop de duurzaamheidsmaatregelen zoals vermeld in art 4 lid 1 (bijvoorbeeld zonnepanelen/folies of zonnecollectoren/-boilers of warmtepompen) worden geplaatst asbest bevat.

Artikel 8. Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager bij SVn voor een stimuleringslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

a) een beperking van de energievraag zoals bedoeld in het energie uitvoeringsprogramma 2015t/m 2018 vastgesteld door de gemeente Berkelland d.d 17 mei 2016;

b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van hetgebouw zoals bedoeld in het energie uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018 vastgesteld door de gemeente Berkelland d.d 17 mei 2016;

c) bovendien kan er alleen sprake zijn van een voordracht als is voldaan aan de regeling en het beschikbare budget niet wordt overschreden.

Artikel 9. Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringsregeling

1. De toekenning van een stimuleringslening door het college geschiedt onder voorbehoud van een positief advies van SVn;

2. SVn verstrekt en beheert een toegekende stimuleringslening.

 

Artikel 10. Voorwaarden SVn

Op de stimuleringsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening’ en ‘Productspecificaties Bouwkrediet, zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Berkelland en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 11. Kenmerken van de Stimuleringslening

1. De hoofdsom van de door het college toegekende stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan € 2.500,= en niet meer dan € 50.000,= ; 3. Minimaal 50% van de investering in de te treffenduurzaamheidsmaatregelen wordt door de aanvrager uit eigen middelen gefinancierd;

4. De looptijd van een stimuleringslening bedraagt maximaal10 jaar voor non-profit instellingen (scholen, (sport)verenigingen, stichtingen, eigenaren van dorpshuizen en kerken) en voor Profit MKB-bedrijven en Agrarische en agrarisch gerelateerde bedrijven een looptijd van 5jaar;

5.Het rentepercentage is 3% lager dan de SVn-rente het op het moment van toekennen van de stimuleringslening. Wekelijks wordt het rentepercentage publiceerd voor het 5- of 10-jaarstarief op de website van SVn https://www.svn.nl/rentetarieven). Het minimum rentepercentage is 2 %;

6. Het betreft een annuïteitenlening (middels automatische incasso) te betalen per maand achteraf in overeenstemming met de Productspecificaties Stimuleringslening;

7. Bij verkoop of beëindiging van de huur van het gebouw/bedrijfsruimte, waaraan de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, dient de restantschuld ineens en volledig te wordenafgelost;

8.De stimuleringslening wordt verstrekt via een onderhandse akte. In geval eenstimuleringslening wordt verstrekt die groter is dan € 25.000,=, zal door het college een hypotheekrecht worden verlangd ten behoeve van SVn en ten laste van de aanvrager toebehorende gebouw/bedrijfsruimte waarvan deze eigenaar moet zijn. Daarbij kan genoegen worden genomen met een hypotheekrecht in 2e of lagere rangorde. De kosten van de hypotheekstelling komen ten laste van de aanvrager;

In geval aan huurders een stimuleringslening wordt verstrekt die groter is dan € 25.000,= geldt kan genoegen worden genomen met een onderhandse lening die notarieel wordt beschreven.

9.Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 

Artikel 12. Bouwkrediet

Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van zelf aangeschafte materialen. Eigen arbeidsuren kunnen niet worden gedeclareerd.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 14. Intrekking en terugvordering

1. Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een stimuleringslening intrekken indien:

a) de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

b) de stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrageronjuist verschafte gegevens.

2. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na publicatie van het raadsbesluit op 4 oktober 2016;

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening SVn stimuleringsregeling voor de agrarisch gerelateerde bedrijven Berkelland 2013 ingetrokken, met dien verstande dat deze blijft gelden voor leningen die zijn verstrekt onder de noemer van deze verordening.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ” Verordening Verbrede Stimuleringslening voor Midden- en kleinbedrijven, Instellingen en Agrarische- en agrarisch gerelateerde bedrijven gemeente Berkelland 2016”

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van20 september 2016

de griffier, de voorzitter,