Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent gegevensverstrekking Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Berkelland 2017 (Reglement brp)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent gegevensverstrekking Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Berkelland 2017 (Reglement brp)
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Berkelland 2017 (Reglement brp)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Berkelland 2014 (Reglement brp) .

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Berkelland 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2017nieuwe regeling

26-09-2017

Berkelbericht, 10-10-2017

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Zaaknummer: 202208

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland;

gelet op artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Berkelland 2014,

 

 

besluiten vast te stellen het:

 

 

Reglement gegevensverstrekkingbasisregistratie personen Gemeente Berkelland 2017

 

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2. van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Berkelland, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Berkelland worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen.

 • 3.

  De organen van de gemeente Berkelland aan wie gegevens worden verstrekt, en welke gegevensset dit betreft zijn vermeld in bijlage 1 en 2.

Artikel 2 Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden
 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 3 van dit reglement.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 van dit artikel genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 3.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeerartikel
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Berkelland 2017 (Reglement brp).

 • 3.

  Het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Berkelland 2014 (Reglement brp), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Berkelland op 30 september 2014, wordt ingetrokken.

   

   

  Borculo, 26 september 2017,

  Burgemeester en wethouders van Berkelland,

  de secretaris, de burgemeester,

  M.N.J. Broers drs. J.H.A. van Oostrum