Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening Auditcommissie 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie 2018
CiteertitelVerordening Auditcommissie 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2018Onbekend

20-02-2018

Berkelbericht 27 februari 2018, Digitaal gemeenteblad 28 februari 2018.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsvergadering : 20 februari 2018

Agendanummer : C

De raad van de gemeente Berkelland;

gelet op artikel 84 Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de

 

VERORDENING AUDITCOMMISSIE 2018

Artikel 1 Instelling en begripsbepalingen

 • 1.

  Er is een Auditcommissie.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de commissie: de Auditcommissie;

  • b.

   de raad: de gemeenteraad;

  • c.

   het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • d.

   de accountant: de accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

  • e.

   de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

  • f.

   het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

  • g.

   lid: een door zijn of haar fractie voorgedragen raads- of burgercommissielid.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft als aandachtsgebied de activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

 • 3.

  Onder de in het eerste lid genoemde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol;

  • b.

   het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad voor de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

  • c.

   een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen, zoals bedoeld in de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet van de gemeente Berkelland;

  • d.

   een overlegplatform te zijn over de uitkomsten van de door de accountant uitgevoerde controles;

  • e.

   het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

  • f.

   het voorbereiden van het aanbestedingstraject ten behoeve van de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant;

  • g.

   een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken door de accountant, de rekenkamer(functie) en het college en over uitgevoerde onderzoeken en uit te brengen rapportages;

  • h.

   het adviseren aan de gemeenteraad over genoemde taken.

 • 4.

  De commissie heeft geen directe opdracht gevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de commissie.

 • 2.

  De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal één afgevaardigd lid per fractie.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor het secretariaat van de commissie.

 • 4.

  De commissie kan een lid van het college van burgemeester en wethouders en/of interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 2.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 3.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervanger.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 6 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

 • 2.

  Vergaderingen vinden alleen plaats als in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  De adviseurs worden voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 5.

  De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 6.

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in zijn eerstvolgende vergadering vastgesteld door de commissie.

 • 7.

  Het vastgestelde verslag van niet-openbare vergaderingen wordt als vertrouwelijk stuk ter kennis gebracht aan de raad, het college en de interne adviseurs.

Artikel 7 Informeren raad

 • 1.

  De commissie informeert de raad en het college over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden.

 • 2.

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de raadsvergadering of een vergadering van de raadscommissie Bestuur en Ruimte. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening Auditcommissie 2018’.

Artikel 9 Inwerkingtreding nieuwe verordening

Deze verordening treedt in werking op 25 maart 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

20 februari 2018

de griffier, de voorzitter,