Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Beleidsregels doelgroep langdurige Loonkostensubsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels doelgroep langdurige Loonkostensubsidie
CiteertitelBeleidsregels doelgroep langdurige Loonkostensubsidie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201801-01-201721-02-2020Onbekend

20-02-2018

Berkelbericht, 27 februari 2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels doelgroep langdurige Loonkostensubsidie

 

 

Hoofdstuk 1 Doelgroep

Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek

Beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie volgens de Participatiewet

In de verordening loonkostensubsidie is geregeld dat het college loonkostensubsidie (uit het Buig-budget) kan verstrekken aan werkgevers van personen die behoren tot de doelgroep. In die verordening is aan het college ruimte gelaten voor het stellen van nadere regels. Die ruimte vullen we in met de volgende beleidsregels. Deze beleidsregels zijn opgesteld in het regionaal beleidsoverleg Participatiewet.

Artikel 1. Doelgroep

Tot de doelgroep worden gerekend:

 • 1.

  Personen die op 1 januari 2015 in het bezit zijn van een indicatie WSW en die voor 1 januari 2015 op de wachtlijst WSW stonden en die geen uitkering van het UWV ontvangen.

 • 2.

  Jongeren van 18 tot 27 jaar die naar het oordeel van het college niet in staat zijn het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen als zij voltijds zouden werken, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

 • 3.

  Personen met zorgproblematiek die naar het oordeel van het college niet in staat zijn het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen als zij voltijds zouden werken, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

 • 4.

  Personen die bemiddelbaar zijn naar werk maar die naar het oordeel van het college niet in staat zijn het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen als zij voltijds zouden werken, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

 • 5.

  Personen die behoren tot de “Praktijkroute” zoals beschreven in artikel 10d tweede lid Participatiewet.

 • 6.

  Alleen op schriftelijke aanvraag wordt van personen die geen uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ, maar wel behoren tot de groep bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a en artikel 10d tweede lid Participatiewet, vastgesteld of zij tot de doelgroep behoren. In deze afweging wordt rekening gehouden met een eventueel inkomen of vermogen van de partner of huisgenoot van de belanghebbende.

Artikel 2. Wijze van invullen

1.Voor de doelgroep als bedoeld onder artikel 1 wordt zoveel mogelijk actief gezocht naar een werkplek die zo goed mogelijk aansluit bij de arbeidsmogelijkheden van de belanghebbende, zodra is vastgesteld dat belanghebbende tot de doelgroep behoort.

Artikel 3. Loonkostensubsidie

 • 1.

  Er wordt actief gezocht naar een werkplek die het best aansluit bij de competenties, opleiding, ervaring en interesses van de persoon vallend binnen de doelgroep. Daarbij blijft het uitgangspunt om passende arbeid te aanvaarden van kracht.

 • 2.

  Op basis van een loonwaardemeting wordt loonkostensubsidie verstrekt. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het op dat moment geldende wettelijk minimum loon.

 • 3.

  Voor personen met een vaststelde loonwaarde van lager dan 30% wordt geen loonkostensubsidie verstrekt.

Artikel 4. Bijzondere situaties

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels doelgroep langdurige Loonkostensubsidie.

Artikel 6. Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.