Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2018-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2018-2019
CiteertitelSubsidieregeling Achterhoek bespaart 2018-2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Berkelland/CVDR482179.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201801-10-201813-12-2018nieuwe regeling

18-10-2018

gmb-2018-266111

229343

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2018-2019

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

overwegende dat:

 

 • -

  de gemeenteraad met het energie uitvoeringsprogramma (besluit van 17 mei 2016)

  € 500.000 bestemd heeft om tot 1500 energierenovaties van particuliere woningen te komen;

 • -

  doel is de energieprestatie van bestaande woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond en gebouwd zijn vóór 1980 in Berkelland te verbeteren;

 • -

  deze regeling een vervolg is op de subsidie verordening “De Achterhoek Bespaart 2009, 2010, 2011, 2013, 2014-2015, 2016 t/m 2018;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018;

B E S L U I T E N :

 

Vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2018/2019

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvraag: een digitaal verzoek om subsidie;

 • b.

  aanvrager: woning-eigenaar die een aanvraag indient namens een huishouden waartoe hij/zij behoort;

 • c.

  Woning eigenaar: een zakelijk gerechtigde die eigenaar of zakelijk gerechtigde is van een koopwoning en zelf deze koopwoning bewoont

 • d.

  huishouden: één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen;

 • e.

  bouwbesluit: het vigerende bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

 • f.

  Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaal laag van een bepaalde dikte (zie bijlage)

 • g.

  Rc –waarde het warmte isolerend vermogen van een aangebrachte constructie (zie bijlage)

 • h.

  U waarde: De isolatiewaarde van glas wordt weergegeven met de U waarde. Dit is de hoeveelheid warmte die door het glas verloren gaat (zie bijlage);

Artikel 2. Doelgroep en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een aanvrager komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal één derde van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten voor investeringen in energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 500,-- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de aanvrager wordt bewoond.

 • 2.

  Er moet minimaal 1 maatregel worden uitgevoerd uit de in artikel 3 opgenomen lijst.

 • 3.

  Een huishouden mag maximaal voor één huis subsidie aanvragen. Per huishouden kan maximaal € 500,- -subsidie uitgekeerd worden in het kader van deze regeling.

 • 4.

  De woning bevindt zich in de gemeente Berkelland.

 • 5.

  De woning is gebouwd voor 1980.

 • 6.

  De regeling geldt alleen voor woningen met een woonbestemming.

 • 7.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 8.

  Regulier onderhoud wordt niet gesubsidieerd.

 • 9.

  Het uitbetalingsformulier met bijlagen moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld.

 • 10.

  De maatregel moet worden uitgevoerd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 (de factuurdatum is hierbij bepalend). Het uitbetalingsformulier moet uiterlijk binnen vier weken na uitvoering van de maatregel en uiterlijk 1 februari 2020 bij de gemeente binnen zijn.

 • 11.

  De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 31 december 2019. Bij het uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 12.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal € 1.500,- te bedragen. Indien minder dan € 1.500.- kosten worden gemaakt wordt één derde van de subsidiabele kosten vergoed.

 • 13.

  Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar zijn gemaakt door het aangeven van de hoeveelheid vierkante meters dat geïsoleerd wordt en de Rd-isolatiewaarde van het materiaal.

 • 14.

  Kosten gemaakt vóór 1 oktober 2018 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 3. Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

 

 

Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

Opgemerkt wordt in geval van het vergroten van de omvang een bouwwerk (bijvoorbeeld aan- of uitbouw of een dakkapel) met een omgevingsververgunning er conform het bouwbesluit een minimale isolatiewaarde van de constructie (Rc-waarde) voor een dak 6,0 m2K/W wordt geëist.

 

 

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

Opgemerkt wordt in geval van het vergroten van de omvang een bouwwerk (bijvoorbeeld aan- of uitbouw of een dakkapel) met een omgevingsververgunning, er conform het bouwbesluit een minimale isolatiewaarde van de constructie (Rc-waarde) voor een vloer 3,5 m2K/W wordt geëist.

 

 

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rd-waarde) of

aanbrengen van andere gevelisolatie, waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is.

Opgemerkt wordt in geval van het vergroten van de omvang een bouwwerk (bijvoorbeeld aan- of uitbouw of een dakkapel) met een omgevingsververgunning, er conform het bouwbesluit een isolatiewaarde van de constructie (Rc-waarde) voor een gevel of spaouwmuur 4,5 m2K/W wordt geëist.

 

HR++-glas ter vervanging van bestaand glas, door het aanbrengen van HR++ glas met een U-waarde van minimaal 1,2 W/m2K.

 Opgemerkt wordt in geval van het vergroten van de omvang een bouwwerk (bijvoorbeeld aan- of uitbouw of een dakkapel) met een omgevingsververgunning er conform het bouwbesluit de gemiddelde U-waarde voor het glas , kozijn en deur een gemiddelde U waarde van 1,65 W/m2K wordt geëist.

 

Artikel 4. Burenbonus

De maximale subsidie van € 500,-- kan worden verhoogd naar € 750,-- als de aanvraag door zes huishoudens tezamen wordt ingediend voor maatregelen bij zes verschillende woningen in de gemeente Berkelland.

Artikel 5. Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6. Zelfwerkzaamheid

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van de maatregel:

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd kan door de aanvrager zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  De aanvrager die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 7. Aanvraag- en afhandelingprocedure

 • 1.

  Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde digitale aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvrager dient een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de Rd isolatiewaarde, de hoeveelheid (in m2) en de kostenbegroting te worden aangegeven.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 • 4.

  Uit de meegestuurde kopieën facturen, en betaalbewijzen moet blijken:

  • a.

   dat de aanvrager opdracht geeft en de maatregelen betaalt,

  • b.

   dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning.

 • 5.

  De aanvrager voert de maatregelen uit binnen vier maanden na het vaststellen van het besluit tot subsidieverlening en dient het uitbetalingsformulier in bij de gemeente Berkelland vóór 31 december 2019. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd. Uit de factuur moet blijken welke materialen, welke Rd-isolatiewaarde het materiaal heeft en welke hoeveelheden (in m2) er gebruikt zijn.

 • 6.

  Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

 • 7.

  Deze subsidieregeling mag gestapeld worden met andere subsidieregelingen.

 • 8.

  De gemeente kan een subsidieverzoek afwijzen indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 8. Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger moet op verzoek van een gemeentelijk toezichthouder medewerking verlenen aan controle van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 9. Hardheidsclausule

 • 1.

  In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen, kan het college afwijken van deze regeling.

  • a.

   Afwijking van deze regeling kan in ieder geval overwogen worden in geval een tweede woning betreft die na vererving aan een woning eigenaar uit Berkelland toevalt en verkocht moet worden.

  • b.

   óf situaties van een tweede woning bij samengestelde gezinnen

  • c.

   óf er sprake is van een verhuizing naar een woning in Berkelland

 • 2.

  Afwijking van deze regeling kan in ieder geval overwogen worden voor particuliere verhuurders van woningen, als aangetoond kan worden dat de woning(en) nagenoeg het gehele jaar of in ieder geval in het in het stookseizoen 1 oktober tot 1 mei verhuurt en bewoond wordt. Ter controle zal gebruik gemaakt worden van het gemeentelijke BRP (basis registratie personen).

 • 3.

  Recreatiewoningen vallen niet onder deze clausule en vormen geen reden af te wijken van de regeling, vanwege niet permanente bewoning.

Artikel 10. Citeertitel, bekendmaking en Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2018-2019";

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 2018.

 • 3.

  De "Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2018-2019" vervalt op 1 januari 2020.

18 oktober 2018,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.