Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent tarieven aansluiting gemeentelijke riolering Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent tarieven aansluiting gemeentelijke riolering Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2019
CiteertitelVerordening éénmalig rioolaansluitrecht 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-272327

228692

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent tarieven aansluiting gemeentelijke riolering Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2019

De raad van de gemeente Berkelland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

 

gelet op de behandeling van de begroting op 6 november 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet:

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN ÉÉNMALIG RIOOLAANSLUITRECHT 2019

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  Onder gemeentelijke riolering verstaan: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • b.

  Onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  Onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een standaard huisaansluiting van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken;

 • d.

  Onder standaard huisaansluiting wordt verstaan het maken van een huisaansluiting van PVC-buis van Ø 125 mm met een lengte van ca. 5 m¹.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam éénmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zaken van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte standaardaansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering, niet zijnde drukriolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het aansluiten van:

 • a.

  Eigendommen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is en die uitsluitend voor de publieke dienst worden gebezigd;

 • b.

  Eigendommen, welke zijn gesticht op grond ten aanzien waarvan de aanleg- en aansluitkosten zijn verrekend als gevolg van een met de gemeente gesloten overeenkomst.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde aanslag, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van het éénmalige rioolaansluitrecht.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2016”, vastgesteld op 8 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voortgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2019.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

11 december 2018

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 TARIEVENTABEL 2019

 

Eenmalig rioolaansluitrecht, als bedoeld in artikel 5 van de verordening rioolaansluitrecht 2019.

 

 • 1.

  Over de genoemde bedragen in deze tabel is geen omzetbelasting verschuldigd.

 • 2.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per eigendom € 1.476,00.

 

 

Behoort bij besluit van de raad d.d. 11 december 2018

 

De griffier,

 

de voorzitter,