Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit 2019
CiteertitelMandaatbesluit 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-279606

230595

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit 2019

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Berkelland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Gelet op artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende, dat het vanuit het oogpunt van doelmatig bestuur en een goede dienstverlening aan de burgers wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester op te dragen aan ambtenaren. Dat herziening van het Mandaatbesluit 2017 wenselijk is;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen het Mandaatbesluit 2019;

 

Mandaatbesluit

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  behandelend medewerker: de medewerker die functioneel belast is met de desbetreffende taak, dan wel het desbetreffende taakonderdeel;

 • b.

  besluit: een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester;

 • d.

  gemandateerde: de behandelend medewerker, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • e.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen en het ondertekenen daarvan;

 • f.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een in het mandaatregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • g.

  mandaatregister: een overzicht van de door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden;

 • h.

  ondermandaat: het verlenen van mandaat door de gemandateerde aan een ander;

 • i.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Bevoegdheden

 • 1.

  De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen (artikel 10:7 Awb).

 • 2.

  De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken. Een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken (artikel 10:8 Awb).

 • 3.

  Het aan een bepaalde functionaris verleend mandaat wordt eveneens geacht te zijn verleend aan de concernopdrachtgever van het desbetreffende focusveld.

 • 4.

  De gemandateerde zorgt ervoor dat hij te allen tijde kan voldoen aan de wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 10:6, tweede lid Awb om de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 5.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in dit besluit worden toepasselijke wettelijke regelingen, beleidsregels, aanwijzingen, circulaires evenals richtlijnen in acht genomen.

Artikel 3. Ondermandaat

 • 1.

  De gemeentesecretaris is bevoegd de aan hem/haar opgedragen bevoegdheid met betrekking tot personele aangelegenheden onder te mandateren aan een specifieke medewerker (waaronder begrepen de concernopdrachtgever), waarbij de bepalingen van dit mandaatbesluit onverkort van toepassing zijn;

 • 2.

  Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit.

Artikel 4. Reikwijdte

 • 1.

  Mandaat kan worden verleend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 2.

  Indien de uitoefening van de in de mandaatregister opgenomen mandaten en volmachten het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt dit onderdeel uit van het vermelde mandaat of volmacht. Dit voor zover daarbij de te nemen besluiten niet zullen leiden tot overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de gemeentebegroting en de daarop gebaseerde budgetprotocollen en voorts met inachtneming van de in het register opgenomen bijzondere bepalingen.

 • 3.

  Een verleend mandaat heeft niet alleen betrekking op de opgedragen bevoegdheid in strikte zin, maar ook op alle voorbereidingshandelingen en andere handelingen en rechtshandelingen die moeten worden verricht in het kader van de uitoefening van de opgedragen bevoegdheid.

 • 4.

  Van de verleende mandaten mag geen gebruik worden gemaakt voor zover het gaat om:

  • a.

   Het beslissen op een bezwaarschrift;

  • b.

   het nemen van een besluit in afwijking van een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb;

  • c.

   het nemen van een besluit in afwijking van een wettelijk verplicht advies;

  • d.

   het nemen van een besluit dat niet past binnen het daarvoor bestemde budget of investeringskrediet;

  • e.

   het nemen van een besluit waarop artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet (de raad de gelegenheid bieden om wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het college) van toepassing is;

  • f.

   het nemen van een besluit waarbij de gemandateerde een persoonlijke betrokkenheid heeft.

 • 5.

  In de volgende gevallen legt de gemandateerde of gevolmachtigde de kwestie in ieder geval ter beoordeling aan het bestuursorgaan voor, onverminderd het bepaalde in artikel 10:3, tweede lid, van de Awb:

  • a.

   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid of tot vaststelling van nieuw beleid;

  • b.

   indien niet begrote financiële of andere belangrijke consequenties zijn te verwachten of anderszins een aanmerkelijk beslag op financiële middelen is te verwachten;

  • c.

   bij weigering tot afgifte van een beschikking of anderszins een negatieve beslissing, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien bij de verlening van het mandaat;

  • d.

   bij mogelijke strijdigheid met bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • e.

   indien de schijn van vooringenomenheid kan worden gewekt, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het nemen van een besluit door de gemandateerde ten aanzien van de gemeente;

  • f.

   indien de ambtelijke adviezen die ten grondslag liggen aan het besluit niet eensluidend zijn;

  • g.

   indien er twijfel bestaat of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 6.

  Ingeval op basis van het bepaalde in het vijfde lid een te nemen besluit wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan, neemt het bestuursorgaan het besluit zelf of laat hij het nemen van het besluit alsnog over aan de gemandateerde, eventueel onder het geven van nadere instructies of aanwijzingen.

 • 7.

  Stukken gericht aan de Kroon, de Minister, Staatssecretaris, Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten, worden ondertekend door het bestuursorgaan, behoudens zaken met een routinematig karakter.

Artikel 5. Mandaatregister

 • 1.

  Door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester worden de mandaten verleend zoals vastgelegd in de bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2.

  Wijzigingen in de verlening van mandaat en volmacht van bevoegdheden die in het register behorende bij dit besluit worden opgenomen zijn te herleiden tot een besluit voorzien van datum en ondertekening.

Artikel 6. Vormgeving besluit

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheid brengt de gemandateerde in alle gevallen tot uitdrukking dat besloten of gehandeld wordt namens het bestuursorgaan.

 • 2.

  Bij ondertekeningsmandaat ter zake van een door het college van burgemeester en wethouders genomen besluit wordt aangegeven in welke vergadering het besluit is genomen.

 • 3.

  Ingeval van uitoefening van mandaat worden uitgaande stukken als volgt getekend: “Namens burgemeester en wethouders van Berkelland,”

  c.q.

   

  “Namens de burgemeester van Berkelland,”

   

  gevolgd door handtekening, naam en functienaam van degene die als gemandateerde beslist of handelt.

Artikel 7. Slotbepalingen

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit 2019.

Het Mandaatbesluit 2017, vastgesteld op 13 december 2016, en later vastgestelde solitair verleende mandaten wordt ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Berkelland, 18 december 2018,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

Secretaris,

M. Broers

burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum

de burgemeester van Berkelland,

Drs. J.H.A. van Oostrum

Bijlage  

ALGEMEEN

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzonderheden/

uitzonderingen

A1

Mandaat

Verlengen beslistermijn

Art. 3:18, tweede lid Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

 

A2

Mandaat

Besluit om aanvraag niet verder te behandelen

Art. 4:5, eerste, tweede, derde lid, Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

 

A3

Mandaat

Afwijzen aanvraag bij herhaalde aanvraag

Art. 4:6, tweede lid, Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

 

A4

Mandaat

Mededeling verdaging beslistermijn

Art. 4:14 Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

 

A5

Mandaat

Opschorten beslistermijn

Art. 4:15 Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

 

A6

Mandaat

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom

Art. 4:18 Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

 

A7

Mandaat

Terugvorderen onverschuldigd betaalde dwangsommen

Art. 4:20 Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

 

A8

Mandaat

Voorschriften verbinden aan een beschikking van rechtswege om ernstige gevolgen voor het algemeen belang te voorkomen

Art. 4:20f Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

 

A9

Mandaat

Verdaging van de beslissing op een bezwaarschrift en alle op de behandeling van het bezwaarschrift betrekking hebbende processuele handelingen

Art. 7:10, lid 3 Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

Secretariaat commissie bezwaarschriften in kennis stellen

A10

Mandaat

Het uitstellen van het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift in overleg met betrokkenen

Art. 7:10, lid 4 Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

Secretariaat commissie bezwaarschriften in kennis stellen

A11

Mandaat

Het beslissen op een bezwaarschrift, wanneer sprake is van een niet ontvankelijk bezwaar

Art. 7:10 Awb

College/

Burgemeester

Behandelend

medewerker

 

 

Aanbesteding overeenkomsten

A12

Mandaat/

Volmacht

Het beslissen tot het verstrekken van opdrachten in aanbestedings-

procedures

Aan-

bestedings-wet 2012;

Art. 160 en 171 Gemeentewet

 

College/

Burgemeester

M: Behandelend

medewerker

V: programmamanager/

Concern-

opdrachtgever bedrijfsvoering in zijn/haar rol als budgethouder

 

•         In het gehele proces dient te worden samengewerkt met een jurist, inkoopadviseur en budgethouder.

•         Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen

•         Te allen tijde dient de Budgethouders-

regeling. gemeente Berkelland in acht worden genomen.

A13

Mandaat/

Volmacht

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren roerende goederen of diensten, voor zover passend binnen de vastgestelde begroting

Aan-

bestedings-wet 2012;

Art. 160 en 171

Gemeentewet

College/

Burgemeester

M: Behandelend

medewerker

V: programmamanager/ concernopdrachtgever bedrijfsvoering in zijn/haar rol als budgethouder

 

•         In het gehele proces dient te worden samengewerkt met een jurist, inkoopadviseur en budgethouder.

•         Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen

•         Te allen tijde dient de Budgethouders-

regeling. gemeente Berkelland in acht worden genomen.

A14

Mandaat

Het opzeggen van contracten aan het einde van de contractduur

Art. 160 Gemeentewet

College

Behandelend

medewerker

In overleg met een concern-

opdrachtgever

 

Aangaan en beëindigen van overeenkomsten

A15

Mandaat/

Volmacht

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten en het tekenen ervan

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College/

Burgemeester

M: Behandelend medewerker

V: programmamanager/ concernopdrachtgever bedrijfsvoering in zijn/haar rol als budgethouder

•         Er dient vóór het aangaan van een overeenkomst afstemming plaats te vinden met een jurist

•         Er dient bij in/aankoop afstemming plaats te vinden met de inkoopadviseur en budgethouder.

•         Bij verkoop dient afgestemd te worden met de concernopdrachtgever

•         Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen

•         Te allen tijde dient de Budgethouders-

regeling. gemeente Berkelland in acht worden genomen.

•         Bij vaste geldleningen en kasgeldleningen en uitlenen (kas)geldleningen, als ook rekeningcourant-

overeenkomsten geldt een informatieplicht aan de gemeenteraad op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet (e.e.a. in afstemming met het geldende treasurystatuut)

A16

Mandaat

Het beslissen tot het aangaan en wijzigen van dienstverlenings-

overeenkomsten met gemeenschappelijke openbare lichamen, publiekrechtelijke rechtspersonen en verbonden privaatrechtelijke rechtspersonen.

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College/

Burgemeester

M: concern opdrachtgever bedrijfsvoering

V: concernopdrachtgever, niet zijnde concernopdrachtgever bedrijfsvoering

•       Er dient vóór het aangaan van een overeenkomst afstemming plaats te vinden met een jurist

•       Vooraf overleg met portefeuillehouder

A17

Mandaat

Het opzeggen van contracten aan het einde van de contractduur

Art. 160 Gemeentewet

College

Behandelend

medewerker

In overleg met een concern-opdrachtgever

A18

Mandaat/

Volmacht

Het beslissen tot het in gebruik geven (huur, pacht, e.d.) van gronden en objecten (zowel tijdelijk als voor onbepaalde tijd).

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College/

Burgemeester

M: Behandelend

medewerker

V: concernopdrachtgever

 

•         In overleg met portefeuillehouder 

•         Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen

A19

Mandaat/

Volmacht

Het beslissen tot het vestigen van een opstalrecht ten behoeve van trafohuisjes en andere kleinschalige zaken ten openbare nutte

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College/

Burgemeester

M: Behandelend

medewerker

V: Teamlid vd behandelend medewerker

 

•         Het opstalrecht voor het plaatsen van een zendmast valt hier niet onder 

•         Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen

A20

Mandaat/

Volmacht

Beslissen tot verkoop openbaar groen

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College/

Burgemeester

M: Behandelend

medewerker

V: Teamlid vd behandelend medewerker

 

•         Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen

 

Subsidie

A21

Mandaat

Besluiten tot al dan niet verstrekken van subsidies op grond van specifieke subsidieregelingen/

verordeningen

Art. 4:23 Awb

Algemene Subsidie-

verordening Berkelland 2018

College

Behandelend

medewerker

 

A22

Mandaat

Besluiten tot al dan niet verstrekken van een subsidie op basis van een begrotingspost of een subsidie in incidentele gevallen

Art. 4:23 Awb

Algemene Subsidie-verordening Berkelland 2018

 

 

College

Behandelend

medewerker,

onder de voorwaarde dat de subsidiabele activiteit past binnen:

•         een beleidskader zoals verwoord in de gemeentelijke begroting, of

•         een meerjarenovereen-komst, of

•         meerjarenafspraken, of

•         een door het college of de raad vastgesteld (of geaccordeerd) beleidsplan

 

én

er het geen aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid betreft

De inhoud van de beschikking wordt afgestemd met de programmamanager én de budgetbeheerder (minimaal vier-ogen principe).

A23

Volmacht

Aanvragen van subsidie

Art. 171 Gemeentewet

burgemeester

Behandelend

medewerker

 

 

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

A24

Mandaat

Het uitvoeren van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Wet Bag

College

Behandelend

medewerker

zoals opgenomen in bijgevoegde lijst*

 

* zie de als bijlage bij dit besluit gevoegde lijst met medewerkers

 

Aanwijzingsbesluit beheerfunctionarissen

 

 

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

A25

Mandaat

Het uitvoeren van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Bbgbop

College

Behandelend

medewerker

 

 

Focusveld Samenleving

Team Gebied

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzonder-

heden/ uitzonderingen

 

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

B1

Mandaat

Het nemen van een verkeers-

besluit

Art. 18 Wegenverkeerswet 1994

College

Behandelend medewerker

 

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

B2

Mandaat

Verlenen van ontheffing

Art. 87 RVV 1990

College

Behandelend medewerker

 

 

Laden en lossen gevaarlijke stoffen

B3

Mandaat

Ontheffing verlenen van het verbod om te laden en lossen op een voor publiek toegankelijke plaats

Wet vervoer gevaarlijke stoffen en H.7.5.11 ADR

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Plaatsen/verwijderen van bomen op de bomenlijst

B4

Mandaat

Het besluit om een boom al dan niet te plaatsen op de bijzondere bomenlijst, danwel het verwijderen van een boom van de bijzondere bomenlijst

Omgevings-

verordening bijzondere bomen- en groene structuren 2010 e.v.

College

Behandelend medewerker

In overleg met portefeuille-

houder

 

Team Projecten

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzonderheden/

uitzonderingen

 

Onderwijshuisvesting

C1

Mandaat

Het uitvoeren van de Verordening voor-

zieningen huisvesting onderwijs 2015

Verordening voorzieningen

huisvesting onderwijs 2015 e.v.

College

Be-

handelend mede-

werker

Behoudens besluiten tot het al dan niet verstrekken van voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 5°, 6° en 7° van de verordening

C2

Mandaat

Besluiten op aanvragen met een spoedeisend karakter

Hoofdstuk 3 van de Verordening voorzieningen

huisvesting onderwijs 2015 e.v.

College

Be-

handelend mede-

werker

In overleg met portefeuille-

houder

C3

Mandaat

Het uitvoeren van de Verodening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Berkelland

Verordening materiële financiële

gelijkstelling onderwijs Berkelland e.v.

College

Be-

handelend mede-

werker

Behoudens besluiten tot het al dan niet verstrekken van een voorziening als bedoeld in de bijlage ‘voorziening haalbaarheids-

onderzoek’.

C4

Mandaat

Het uitvoeren van de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegings-

onderwijs

Beleidsregel bekostiging

lokale bewegingsonderwijs

College

Be-handelend mede-

werker

 

Team Opdrachtgeverschap A en B

 

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzonderheden/

uitzonderingen

 

Verzekeringen/aansprakelijkheid

D1

Mandaat

Het beslissen op verzoeken waarbij de gemeente aansprakelijk is gesteld

Boek 6 Burgerlijk wetboek en art. 4:126 e.v. Awb

College

Behandelend medewerker

 

D2

Mandaat/Volmacht

Het aansprakelijk stellen van derden inzake bescherming van gemeentelijke eigendommen en persoonlijk letsel van gemeentelijk personeel

Boek 6 Burgerlijk wetboek

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College/

Burgemeester

M: Behandelend medewerker

 

V:Concern-

opdrachtgever

Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen (volmacht concern-

opdrachtgever)

 

Verkeer

D3

Mandaat

Het nemen van een verkeersbesluit voor bepaalde tijd

Art. 18 Wegen-

verkeerswet 1994

College

Behandelend medewerker

 

D4

Mandaat

Het verlenen, weigeren en intrekken van ontheffing hoogte- en breedte transport

Art. 149 Wegen-

verkeerswet 1994

College

Behandelend medewerker

 

D5

Mandaat

Het verlenen, weigeren en intrekken van ontheffingen zwaar vervoer

art. 149 Wegen-

verkeerswet 1994

College

Behandelend medewerker

 

 

Kadaster

D6

Volmacht

Vertegen-

woordiging bij kadastrale uitmeting

Art 171 Gemeentewet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Onderwijshuisvesting

D7

Mandaat

Het uitvoeren van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 e.v.

College

Behandelend medewerker

Behoudens besluiten tot het al dan niet verstrekken van voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 5°, 6° en 7o van de verordening

D8

Mandaat

Besluiten op aanvragen met een spoedeisend karakter

Hoofdstuk 3 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 e.v.

College

Behandelend medewerker

In overleg met portefeuillehouder

D9

Mandaat

Het uitvoeren van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Berkelland

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Berkelland e.v.

College

Behandelend medewerker

Behoudens besluiten tot het al dan niet verstrekken van een voorziening als bedoeld in de bijlage ‘voorziening haalbaarheids-

onderzoek’.

D10

Mandaat

Het uitvoeren van de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegings-

onderwijs 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015

College

Behandelend medewerker

 

 

Verkoop meegevoerde en opgeslagen zaken

D11

Mandaat/Volmacht

Verkoop van de meegevoerde en opgeslagen zaken na de termijn van 13 weken of zoveel eerder als de kosten onevenredig hoog zijn geworden. Indien naar het oordeel van het bestuursorgaan verkoop niet mogelijk is, kan het de zaak om niet aan een derde in eigendom overdragen of laten vernietigingen

Art. 5:30, lid 1 en 2 Awb

College/Burgemeester

M: Behandelend medewerker

V: concern-

opdrachtgever

Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen

 

Focusveld Dienstverlening

Team Klantcontact

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzonderheden/

uitzonderingen

 

Algemeen

E1

Mandaat

Het benoemen van de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Art. 16 boek 1 Burgerlijk wetboek

College

Behandelend medewerker

als het betreft de benoeming voor één dag

 

Trouwen

E2

Mandaat

Trouwlocatie aanwijzen als huis der gemeente

Art. 1:63 BW, art. 147 tweede lid gemeentewet

College

Behandelend medewerker

 

 

Verkiezingen

E3

Mandaat

De bevoegdheden op grond van de Kieswet

Kieswet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

E4

Mandaat

Het aanstellen van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers

Art. 56 BABW

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Reisdocumenten

E5

Mandaat

Weigering of vervallenverklaring reisdocumenten

Hoofdstuk VI Paspoortwet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

E6

Mandaat

Inhouden van reisdocumenten

Art. 55 en 57 Paspoortwet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaliteit

E7

Mandaat

Het afgeven van een verklaring omtrent het Nederlanderschap

H7 Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Behandelend medewerker

In overleg met de burgemeester

E8

Mandaat

Het adviseren van de minister omtrent naturalisatieverzoeken

Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Wet basisregistratie personen

E9

Mandaat

Het uitvoeren van de bevoegdheden op grond van de Wet basisregistratie personen

Wet basisregistratie personen

College

Behandelend medewerker

m.u.v. hoofdstuk 1

 

Rijbewijzen

E10

Mandaat

Afgifte rijbewijs

Art. 116 en 117 Wegenverkeerswet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

E11

Mandaat

Ongeldig verklaren rijbewijzen

Art. 124, tweede lid onder c Wegenverkeerswet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

E12

Mandaat

Het verstrekken van een verklaring van afstand ingeval van het vrijwillig afstand doen van een rijbewijs

Art. 124, eerste lid onder c Wegenverkeerswet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

E13

Mandaat

Weigeren van het afgeven van een rijbewijs als aanvrager niet voldoet aan de vereisten ter verkrijging van een rijbewijs

Art. 111 en 112 Wegenverkeerswet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet op de lijkbezorging

E14

Mandaat

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor het plaatsen van gedenktekens op de algemene begraafplaats

Art. 19 beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Berkelland

College

Behandelend medewerker

 

E15

Mandaat

Het geven van schriftelijk verlof tot begraving of crematie

Art. 11 Wet op de lijkbezorging

Ambtenaar van de burgerlijke stand

Behandelend medewerker

 

E16

Mandaat

Het besluiten tot het verlenen van verlof tot het doen van lijkbezorging later dan de zesde dag na het overlijden

Art. 17 Wet op de lijkbezorging

College

Behandelend medewerker

 

E17

Mandaat

Het doen van een schriftelijke mededeling in verband met de wijziging tenaamstelling graven.

Art. 27a en 28 Wet op de lijkbezorging

College

Behandelend medewerker

 

E18

Mandaat

Vergunning verlenen voor het opgraven van een lijk en het stellen van voorschriften

Art. 29 eerste en tweede lid, Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

E19

Mandaat

Het verlenen van verlof tot ontleding van een stoffelijk overschot

Art. 68, eerste lid van de Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

E20

Mandaat

De afgifte van laisser-passer voor lijken

Art. 11 Besluit op de lijkbezorging en art. 3 Overeenkomst van Straatsburg

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Team Dienstverlening en Boa’s

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzonderheden/

uitzonderingen

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

F1

Mandaat

Het verlenen of weigeren van een gehandicaptenparkeerkaart

Art. 49 eerste lid BABW

College

Behandelend medewerker

 

F2

Mandaat

Afgifte van duplicaten

Art. 52 , eerste lid BABW

College

Behandelend medewerker

 

F3

Mandaat

Het beslissen op een aanvraag voor het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Wegenverkeerswet, BABW, reglement verkeersregels en verkeerstekens,

Beleidsregels gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Berkelland 2016

College

Behandelend medewerker

 

F4

Mandaat

Het aanstellen van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers

Art. 56 BABW

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Verkeersbesluiten

F5

Mandaat

Het nemen van een verkeersbesluit voor bepaalde tijd (voor bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of evenementen)

Art. 18 Wegenverkeerswet 1994

College

Behandelend medewerker

 

 

Rijbewijzen

F6

Mandaat

Afgifte rijbewijs

Art. 116 en 117 Wegenverkeerswet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Apv

F7

Mandaat

Het verlenen of weigeren van vergunningen, ontheffingen

Hoofdstuk 1, 2, 4, 5 Apv 2019 (e.v.)

College/Burgemeester

Behandelend medewerker

 

F8

Mandaat

Verdagen beslistermijn

Art. 1:2, tweede lid Apv 2019 (e.v.)

College/Burgemeester

Behandelend medewerker

 

F9

Mandaat

Intrekken vergunning of ontheffing

Art. 1:6 Apv 2019 (e.v.)

College/Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Mandaat

Het verbinden van voorschriften aan het houden van een evenement

Art. 2:25, vierde lid Apv 2019 (e.v.)

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

F11

Mandaat

Aanwijzen crossterreinen

Art. 5:32 tweede lid Apv 2019 (e.v.)

College

Behandelend medewerker

•  Mandaat geldt alleen voor aanwijzingen voor één dag. 

•  Overleg met portefeuillehouder. 

 

Markten

F12

Mandaat

Bepalen van de inrichting van de markt en de branche-indeling

Art. 3 Marktverordening

College

Behandelend medewerker

In overleg met portefeuillehouder

F13

Mandaat

Verbinden voorschriften en beperkingen aan een vergunning of ontheffing

Art. 5 Marktverordening

College

Behandelend medewerker

 

F14

Mandaat

Het verlenen of weigeren van een standplaatsvergunning

Art. 6 Marktverordening

College

Behandelend medewerker

 

F15

Mandaat

Intrekken dan wel schorsen van een vaste standplaatsvergunning

Art. 9 Marktverordeningart. 9 Marktreglement

College

Behandelend medewerker

 

F16

Mandaat

Uitsluiten vergunning dagplaats of standwerker

Art. 10 Marktverordening

College

Behandelend medewerker

 

F17

Mandaat

Overschrijving vaste standplaatsvergunning

Art. 7 Marktreglement

College

Behandelend medewerker

 

F18

Mandaat

Toewijzing standplaats, dagplaats of standwerkersplaats

Art. 10, 11 en 12 Marktreglement

College

Behandelend medewerker

 

F19

Mandaat

Ontheffing verlenen van de verplichting om tenminste eenmaal per twee weken of tienmaal per 13 weken de standplaats in te nemen

Art. 15, derde lid Marktreglement

College

Behandelend medewerker

 

F20

Mandaat

Vervanging standplaats door een met name genoemd persoon

Art. 15, vierde lid Marktreglement

College

Behandelend medewerker

 

 

Winkeltijdenwet

F21

Mandaat

Het beslissen omtrent een vrijstelling of ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

Art. 3 en 6 Winkeltijdenwet

College

Behandelend medewerker

Bevoegdheid gedelegeerd aan het College ogv verordening

 

Drank- en horecawet

F22

Mandaat

Verlenen of weigeren drank- en horecavergunning

Art. 3, eerste lid, 27 en 28 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

F23

Mandaat

Ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank

Art. 35 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

F24

Mandaat

Ontzegging toegang tot ruimte

Art. 36 Drank en Horecawet

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Wet op de kansspelen

F25

Mandaat

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor het houden van een loterij, bingo, e.d.

Art. 3 Wet op de Kansspelen

College

Behandelend medewerker

 

F26

Mandaat

Het verlenen of weigeren van een aanvraag van een vergunning voor het aanwezig hebben van een speelautomaat

Art. 30b e.v. Wet op de Kansspelen

College

Behandelend medewerker

 

F27

Mandaat

Opleggen bestuurlijke boete

Art. 35c Wet op de kansspelen

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Kinderopvang

F28

Mandaat

Het verstrekken van een tegemoetkoming in de aanvulling op de kinderopvangtoeslag

Art. 1.13 Wet kinderopvang

College

Behandelend medewerker

 

F29

Mandaat

Besluiten tot afgifte beschikking aan gastouderbureau of kindercentrum

Art. 1.45 jo 1.46 Wet kinderopvang

College

Behandelend medewerker

 

F30

Mandaat

Het intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering van de registratie uit het landelijk register kinderopvang

Art. 1.46, vijfde lid, Wet Kinderopvang

College

Behandelend medewerker

 

F31

Mandaat

Geven schriftelijke aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang

Art. 1.65, eerste lid en 1.66 Wet kinderopvang

College

Behandelend medewerker

 

F32

Mandaat

Verlengen bevel

Artikel 1.65, vierde lid Wet kinderopvang

College

Behandelend medewerker

 

F33

Mandaat

Verbieden exploitatie voort te zetten, dan wel in exploitatie te nemen

Art. 1.66 Wet kinderopvang

College

Behandelend medewerker

 

 

Team Voormekaar

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzonderheden/

uitzonderingen

 

Leerlingenvervoer

G1

Mandaat

Het uitvoeren van de Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer

College

Behandelend medewerker

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

G2

Mandaat

Beslissen op een aanvraag om een maatwerkvoorziening

Art.2.3.5 en 2.3.6 Wmo 2015

College

Behandelend medewerker

 

G3

Mandaat

Beslissen in spoedeisend geval tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening

Art. 2.3.3. Wmo 2015

College

Behandelend medewerker

In overleg met concern-

opdrachtgever

G4

Mandaat

Intrekken maatwerkvoorziening

Artikel 2.3.10 Wmo 2015

College

Behandelend medewerker

In overleg met concern-

opdrachtgever

G5

Mandaat

Vorderen geldswaarde

Art. 2.4.1. Wmo 2015

College

Behandelend medewerker

In overleg met concern- opdrachtgever

 

Jeugdwet

G6

Mandaat

Beslissen over het treffen of weigeren van een (individuele) voorziening in natura of een Pgb

Art. 1.2, 2.3 en 8.1 Jeugdwet

College

Behandelend medewerker

 

G7

Mandaat

Het nemen van een besluit of hulpverlening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is

Art. 6.1.2 Jeugdwet

College

Behandelend medewerker

 

G8

Mandaat

Herzien of intrekken van een beslissing aangaande een persoonsgebonden budget

Art. 8.1.4, lid 1 Jeugdwet

College

Behandelend medewerker

In overleg met concern opdrachtgever

G9

Mandaat

Het bij dwangbevel invorderen van het geheel of gedeeltelijk ten onrechte genoten persoonsgebonden budget

Art. 8.1.4, lid 3 Jeugdwet

College

Behandelend medewerker

In overleg met concern-

opdrachtgever

 

Team Dienstverlening omgeving A en B

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wet-

telijke grond-

slag

Door

Aan

Bijzonderheden/ uitzonderingen

 

Wabo

H1

Mandaat

Verlenen of weigeren van een reguliere omgevingsvergunning en geïntegreerde besluiten genoemd in art. 2.2., onder a t/m k Wabo

Hoofd-

stuk 2 en 3 Wabo

College

Be-

handelend medewerker

Milieu, monumenten zijn ondergebracht bij de ODA.

 

Het weigeren om Bibob-redenen valt hier niet onder (art. 2.20 Wabo)

H2

Mandaat

Verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning met de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Hoofd-

stuk 2 en 3 Wabo

College

Be-

handelend medewerker

Medewerkers r.o. dragen zorg voor de ruimtelijke onderbouwingen;

 

Het weigeren om Bibob redenen valt hier niet onder (art. 2.20 Wabo)

 

Mandaat geldt alleen als er geen zienswijze is ingediend;

 

Voor een (bouw)project voor uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijbedrijf of een niet-grondgebonden veehouderijtak, is geen mandaat omdat in die gevallen een v.v.g.b. gevraagd moet worden (raadbesluit17-10-17).

 

Milieu, monumenten zijn ondergebracht bij de ODA.

H3

Mandaat

Geheel of gedeeltelijk intrekking van een omgevingsvergunning

art 2.33, tweede lid, Wabo

College

Be-

handelend medewerker

 

H4

Mandaat

Wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning

Art. 2.31 Wabo

College

Be-

handelend medewerker

Milieu, monumenten zijn ondergebracht bij de ODA

H5

Mandaat

Aanhouden van de beslissing op de aanvraag om een Wabo vergunning

Art. 3.4 Wabo

College

Be-

handelend medewerker

Milieu, monumenten zijn ondergebracht bij de ODA

H6

Mandaat

Mededeling omtrent (verplichte) aanhouding beslissing op aanvraag Wabo vergunning

Art. 3.3., 3.5 en 3.6 Wabo

College

Be-

handelend medewerker

 

H7

Mandaat

Kennisgeving van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning

Art. 3.9, lid 4 Wabo

College

Be-

handelend medewerker

 

H8

Mandaat

Beslissen op aanvragen die ook deels (< 50 %) in een andere gemeente zijn gelegen

Art. 2.4, lid 1 Wabo

College

Be-

handelend medewerker

 

 

Leegstandwet

H9

Mandaat

Besluiten op aanvraag leegstandwet-

vergunning

Art. 15 Leeg-

stand-

wet

College

Be-

handelend medewerker

 

 

Handhaving

H10

Mandaat

Opleggen last onder dwangsom bij overschrijding van het maximaal toegestane aantal loze brandmeldingen

Art. 5:7 Awb

College

Be-

handelend medewerker

 

H11

Mandaat

Intrekken omgevingsvergunning of ontheffing

Art.5.19, eerste lid en vierde lid Wabo

College

Be-

handelend medewerker

 

H12

Machtiging/Mandaat

Het uitoefenen van bestuursdwang door het stilleggen van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Art. 125 Ge-

meente

wet, jo. Art. 5.21 e.v. en 5.17 Wabo

College

Be-

handelend medewerker

 

H13

Mandaat

Besluit tot vaststelling hoogte van de kosten in verband met bestuursdwang

Art. 5:25, lid 6 Awb

College/

Burgemeester

Be-

handelend medewerker

 

H14

Mandaat

Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang

Art. 5:31 Awb

College/

Burgemeester

Be-

handelend medewerker

Achteraf bekrachtiging in het College/

Burgemeester

H15

Mandaat

Het besluiten tot opleggen last onder dwangsom

Art. 5:32 en 5:32b, lid 1 en 2 Awb, jo. 5.17 Wabo

College/

Burge-

meester

Concern-

opdracht-

gever

 

H16

Mandaat

Besluit tot verlenging begunstigingstermijn

Art. 5:32a, lid 2 Awb

College/

Burge-

meester

Behandelend medewerker

 

H17

Mandaat

Het besluiten op verzoek tot opheffing, vermindering of opschorting van de last onder dwangsom

Art. 5:34 Awb

College/

Burge-

meester

Concern-

opdracht-

gever

 

H18

Mandaat

Het ambtshalve intrekken van een last onder dwangsom bij beëindiging van de overtreding

 

College/

Burge-

meester

Be-

handelend medewerker

 

 

Wet ruimtelijke ordening

 

 

H19

Mandaat

Het uitwerken en wijzigen van een bestemmingsplan

Artikel 3.6, eerste lid, onder a en b Wro

College

Be-

handelend medewerker

Mandaat alleen als geen zienswijzen zijn ingediend

 

Planschade

H20

Mandaat

Het beslissen tot het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag om planschade, indien het drempelbedrag niet binnen de voorgeschreven termijn is bijgeschreven, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat aanvrager in verzuim is

Art. 6.4, tweede lid, Wro

College

Be-

handelend medewerker

 

H21

Mandaat

Het beslissen tot afwijzing van een aanvraag om planschade wegens:

 • -

  Buiten behandeling laten in verband met onvolledigheid;

Kennelijke ongegrondheid

Art. 4:5 Awb en art. 6.1.3.1 Bro

College

Be-

handelend medewerker

 

 

Overeenkomsten o.g.v. de Wro

H22

Mandaat/Volmacht

Het besluiten tot het aangaan van een planschadeverhaals-

overeenkomst

Art. 6.4a Wro

College

M: Be-

handelend medewerker

V: concern-

opdrachtgever

•         Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen

H23

Mandaat/Volmacht

Het besluiten tot het aangaan van een verevenings-

overeenkomst

Art. 6.13 Wro

College

M: Be-

handelend medewerker

V: concern-

opdrachtgever

•         Het mandaat en de volmacht mogen niet bij één persoon liggen

 

Invordering

H24

Mandaat

Besluit tot invordering dwangsom zowel ambtshalve als op verzoek

Art 5:37 Awb

College/

Burge-

meester

Be-

handelend medewerker

Overleg met portefeuillehouder

H25

Mandaat

Besluit tot invordering in overeenstemming met gewijzigde last onder dwangsom

Art. 5:38, lid 2 Awb

College/

Burge-

meester

Be-

handelend medewerker

Overleg met portefeuille-

houder

 

Naamgeving en nummering

H26

Mandaat

Het uitvoeren van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010

Ver-

orde-

ning naam-

geving en num-

mering (adres-

sen) 2010 e.v.

College

Be-

handelend medewerker

 

 

Plaatsen/verwijderen van bomen op de bomenlijst

H27

Mandaat

Het besluit om een boom al dan niet te plaatsen op de bijzondere bomenlijst, danwel het verwijderen van een boom van de bijzondere bomenlijst

Omgevings-

verordening bijzondere bomen- en groene structuren 2010 e.v.

College

Behandelend medewerker

In overleg met portefeuille-

houder

 

Focusveld Bedrijfsvoering

 

Team Financiën

 

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzonderheden/

uitzonderingen

 

Financiën

J1

Mandaat

Besluit tot verlenen van uitstel van betaling

Art 4:94 Awb

College/Burgemeester

i

Behandelend medewerker

 

J2

Mandaat

Besluit tot verlening van een voorschot vooruitlopend op de vaststelling van een verplichting tot betaling van een geldsom

Art 4:95 Awb

College/Burgemeester

Behandelend medewerker

 

J3

Mandaat

Besluit tot intrekking of wijziging van beschikking tot uitstel van betaling onderscheidenlijk tot intrekking of wijziging tot verlening van een voorschot

Art 4:96 Awb

College/Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

J4

Mandaat

Vaststelling van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking

Art 4:99 Awb

College/Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

J5

Mandaat

Stuiting van de verjaring

Art. 4:105 en 4:106 Awb

College/Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

J6

Mandaat

Sturen van een aanmaning

Art 4:112 en 4:113 Awb

College/Burgemeester

Behandelend medewerker

Als er kosten aan verbonden worden is het een besluit conform art. 1:3 Awb

 

 

 

 

 

 

 

J7

Mandaat

Uitvaardigen dwangbevel en daden van tenuitvoerlegging van een dwangbevel

Art. 4:116 en 4:117 Awb

College/Burgemeester

Behandelend medewerker

Overleg met portefeuillehouder

 

 

 

 

br

 

 

J8

Mandaat

Het uitvoeren van de woningfinancieringsregeling gemeentepersoneel

Woningfinancierings-

regeling

College

Behandelend medewerker

Voor zover passend binnen de woningfinancieringsregeling

 

Team Juridisch

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Be-

voegd-

heid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bij-

zonder-

heden/

uit-

zonderingen

 

Klachtbehandeling

K1

Mandaat

Be-

slissen op klacht-

en over mede-

werk-

ers van de eigen or-

gani-

satie volgens de interne klacht-

en-

proce-

dure

Klachtenregeling

College

Concern-

opdrachtgever

Overleg met klachten-coör-

dinator

 

Wet openbaarheid van bestuur

K2

Mandaat

Beslissen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

Wet open-

baar-

heid van bestuur

College/

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Wet hergebruik overheidsinformatie

K3

Mandaat

Beslissen op verzoeken in het kader van de Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet her-

gebruik over-

heids-

infor-

matie

College/

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

 

Team ICT informatievoorziening

 

 

Ty-

pe ma-

nd-

aat

(ma

nd-

aat of vol-

ma-

cht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bij-zonder-

heden/

uit-zonder-

ingen

 

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

L1

Man-

daat

Het uitvoeren van de Wet BGT

Wet BGT

College

Behandelend

medewerker

 

 

Algemene

verordening gegevensbescherming

 

 

 

 

L2

Mandaat

Besluiten n.a.v. verzoek om inzage persoonsgegevens

art. 15 AVG

College/

Burgemeester

Behandelend medewerker

 

L3

Mandaat

Beslissen tot het aangaan verwerkersovereenkomst

Art. 28, der-

de lid AVG

College/

Burgemeester

M. behandelend medewerker

V: concern-

opdrachtgever

 

L4

Mandaat

Vaststellen van de privacyverklaring op de gemeentelijke website

Art. 12 AVG

College

M. Behandelend medewerker

 

L5

Mandaat

Besluiten op verzoek om rectificatie

Art. 16 AVG

College

M. Behandelend medewerker

 

L6

Mandaat

Besluiten op verzoek om persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid

Art. 17 AVG

College

M. Behandelend medewerker

 

L7

Mandaat

Besluiten op verzoek om minder persoonsgegevens te verwerken

Art. 18 AVG

College

M. Behandelend medewerker

 

L8

Mandaat

Besluiten op verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit)

Art. 20 AVG

College

M. Behandelend medewerker

 

L9

Mandaat

Besluiten op verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar)

Art. 21 AVG

College

M. Behandelend medewerker

 

L10

Mandaat

Vaststellen gegevensbeschermings-

effectbeoordeling

Art.

35

College

M. Behandelend medewerker

 

 

Team Personeel

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzonderheden/

uitzonderingen

 

Zaken het personeel betreffende

M1

Mandaat

Het uitvoeren van de:

-Collectieve arbeidsvoorwaarden-

regeling (CAR)

- Uitwerkingsregeling rechtspositie (UWO)

- Wet op de ondernemingsraden (Wor)

- Overige personele regelingen (m.u.v. woningfinancierings-

regeling gemeentepersoneel)

CAR/

UWO/

Wor/

Personele regelingen Berkelland

College

Behandelend medewerker/

concern-

opdrachtgever/

gemeente-

secretaris

 

De concernopdrachtgever heeft ondermandaat ten aanzien van:

 

•       in- en uitstroom van medewerkers 

•       contractwijziging (bijv. urenvermeerdering/

vermindering) 

•       organisatorische wijziging (bijv. andere functie) 

•       nevenwerkzaamheden 

•       detachering (van eigen personeel naar elders) 

•       bijzondere beloning 

•       attentieregeling 

•       opleidingsverzoeken  

•       Het beslissen tot benoeming van een functionaris in de functieschaal, overeenkomstig de in de gemeente geldende richtlijnen

 

 

De gemeentesecretaris houdt in bovengenoemde 9 gevallen het mandaat als het de concernopdrachtgever betreft.

 

In overige gevallen (als bedoeld in de CAR/UWO, WOR en eigen personele regelingen) is de behandelend medewerker bevoegd.

 

Met uitzondering van de griffier en het griffiepersoneel, (Deze kennen een eigen regeling)

M2

Mandaat

Het beslissen tot het opleggen van disciplinaire sancties

CAR/UWO

College

Gemeente-

secretaris /Concern Opdrachtgever

In overleg met Team Personeel

 

De concernopdrachtgever is bevoegd via ondermandaat, tenzij het gaat om de concernopdrachtgever zelf. In die gevallen houdt de gemeentesecretaris het mandaat.

 

Met uitzondering van de griffier en het griffiepersoneel, (Deze kennen een eigen regeling)

M3

Mandaat/Volmacht

Het beslissen tot aangaan van en beëindigen van detacherings-, uitzend-, vrijwilligers-

overeenkomsten of overeenkomsten met ander tijdelijk personeel

Wet Dba/

Wet Abu

 

College

M: Behandelend medewerker

V: Concern-

opdrachtgever

Met uitzondering van de griffier en het griffiepersoneel, (Deze kennen een eigen regeling)

M4

Mandaat/volmacht

Het beslissen tot aangaan van en beëindigen van stage-overeenkomsten

CAR/UWO

College

M: Behandelend medewerker

V: Concern-

opdrachtgever

 

In overleg met het eigen team en Team Personeel

 

Met uitzondering van de griffier en het griffiepersoneel (Deze kennen een eigen regeling)

 

Team DIV en Secretariaat

 

Type mandaat (mandaat of volmacht)

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bij-

zonderheden/

uit-

zonderingen

 

Archiefwet

N1

Mandaat

Het uitvoeren van de Archiefwet en Archief-

verordening

Archiefwet/

Archief-

veror-

dening 2016 e.v.

College

Be-

handel-

end mede

werker