Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Parkeerfondsregeling gemeente Berkelland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerfondsregeling gemeente Berkelland
CiteertitelParkeerfondsregeling gemeente Berkelland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 lid 2
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2010nieuwe regeling

14-09-2010

Berkelbericht, 21-09-2010

Raadsvergadering 14 september 2010, nummer 20A

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerfondsregeling gemeente Berkelland

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering      :           14 september 2010

 

Agendanummer          :           20  A

 

 

 

De raad van de gemeente Berkelland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 augustus 2010;

 

gelet op de “Beleidsregels college voor de toepassing van de parkeereis op grond van de Bouwverordening”;

 

gelet op artikel 147, lid 2, Gemeentewet juncto artikel 4:81, lid 1, Algemene wet bestuursrecht;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de:

 

PARKEERFONDSREGELING GEMEENTE BERKELLAND

 

 

Artikel 1. Algemeen

 

 • 1.

  Door de gemeente Berkelland wordt een reserve geadministreerd onder de naam Parkeerfonds.

 • 2.

  Het Parkeerfonds heeft tot doel om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, ook als dit binnen een bouwplan niet past. Bij bouwplannen worden initiatiefnemers geacht om op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen aan te leggen. Als hieraan niet kan worden voldaan, kan onder voorwaarden medewerking worden verleend. Aan deze medewerking is een financiële verplichting gekoppeld. Met deze financiële verplichting wordt de gemeente Berkelland in staat gesteld alsnog het benodigde aantal parkeerplaatsen te realiseren.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik parkeerfonds

 

Het Parkeerfonds geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Berkelland.

 

Artikel 3. Beheer van het parkeerfonds

 

 • 1.

  De gelden van het Parkeerfonds worden door het College beheerd.

 • 2.

  Het is uitsluitend aan het College om besluiten te nemen over het doen van uitgaven uit het Parkeerfonds in het kader van:

-      Het nakomen van op de gemeente Berkelland rustende verplichtingen die voortvloeien uit de met de gemeente Berkelland gesloten overeenkomsten met betrekking tot het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30, lid 4, onder b, van de Bouwverordening Berkelland 2007;

-      Uitgaven als gevolge van artikel 9 lid 3.

 • Het College neemt bij de te nemen beslissingen de in de volgende artikelen geformuleerde regels in acht.

 

Artikel 4. Inkomsten van het parkeerfonds

 

Het parkeerfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

1.    Gelden die zijn betaald op grond van een met de gemeente Berkelland gesloten overeenkomst met betrekking tot het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30, lid 4, onder b, van de Bouwverordening  Berkelland 2007;

2.    Overige gelden die bij besluit van het College uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het parkeerfonds.

3.    Rente-inkomsten over de onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gelden.

 

Artikel 5. Hoogte bijdrage aan het parkeerfonds

 

 • 1.

  Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het parkeerfonds verschuldigd is, wordt vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan te realiseren parkeerplaatsen (de parkeerplaatsverplichting).

 • 2.

  Voor het bepalen van de te realiseren parkeercapaciteit worden de parkeernormen van de gemeente Berkelland gehanteerd, die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

 • 3.

  Voor de storting in het parkeerfonds kan vrijstelling worden verleend als: naar oordeel van het College van Burgemeester en Wethouders het belang van de realisatie zwaarder weegt dan het voldoen van de storting in het parkeerfonds.

4. Het tarief voor de stortingen in het parkeerfonds is € 9.125,-- (prijspeil 2010).

5. De hoogte van de parkeerbijdrage wordt gevormd door de gemiddelde civieltechnische realisatiekosten verhoogt met een bijdrage in de kosten van grondverwerving. Een specificatie van deze kosten is als bijlage opgenomen en maakt deel uit van deze regeling.

6. Het College draagt zorg voor de jaarlijkse indexering van de onder artikel 5, lid 4 opgenomen tarieven.

 

Artikel 6. Uitgaven ten laste van het parkeerfonds

 

 • 1.

  Ten laste van het parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan door de nakoming van de op de gemeente Berkelland rustende verplichtingen welke voortvloeien uit de onder artikel 4, lid 1, bedoelde overeenkomsten.

 • 2.

  Ten laste van het parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan die kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de benutting van de openbare parkeercapaciteit en aan de uitbreiding van de openbare parkeercapaciteit. Hiervoor geldt de beperking dat hiervoor alleen gelden mogen worden ingezet die zijn ingebracht in het parkeerfonds op basis van artikel 4, lid 2 en 3.

 

Artikel 7. Verplichtingen

 

 • 1.

  De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, verplicht zich door ondertekening van een privaatrechtelijke overeenkomst op basis van artikel 2.5.30, lid 4, onder b, van de Bouwverordening Berkelland 2007 om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel 5 van dit reglement, te storten in het parkeerfonds.

 • 2.

  De gemeente Berkelland zal na ontvangst van het te storten bedrag, berekend op grond van artikel 5 overgaan tot de besluitvorming over de verlening van de bouwvergunning.

 • 3.

  De gemeente Berkelland aanvaardt de onder artikel 7, lid 1 genoemde gelden en verplicht zich om binnen een periode van 5 jaar na dagtekening van de overeenkomst of datum van ontheffingverlening:

-      Het uit artikel 5, lid 1 voortvloeiende aantal parkeerplaatsen aan te leggen binnen een straal van 500 meter, met het betreffende bouwinitiatief als middelpunt.

4. Als de gemeente Berkelland binnen 5 jaar niet aan de verplichting conform artikel 7, lid 3 heeft voldaan, heeft de particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, het recht tot restitutie van het gestorte bedrag inclusief rente of indexering.

 

Artikel 8. Administratieve bepalingen

 

De afdeling Ruimte & Projecten van de gemeente Berkelland draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het parkeerfonds gestorte gelden. Deze afdeling houdt een overzicht bij van alle ontvangsten en uitgaven van het parkeerfonds. Dit overzicht wordt jaarlijks ter beschikking gesteld van het College. Elke uitgave van het overzicht bevat de mutaties die hebben plaatsgevonden sinds het opmaken en verstrekken van het voorgaande overzicht.

 

Artikel 9. Wijzigen of opheffen van het parkeerfonds

 

 • 1.

  Alleen de Gemeenteraad  kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het parkeerfonds en de daarvan integraal deel uitmakende onderdelen.

 • 2.

  De Gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan als alle verplichtingen uit de met particulieren gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.

 • 3.

  Als artikel 9, lid 2 niet het geval is, vindt afwikkeling van de gelden plaats op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 4.

  Als na afwikkeling van de met particulieren gesloten overeenkomsten nog enig batig saldo mocht resteren wordt dit overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente Berkelland.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

 

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 11. Citeertitel

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Parkeerfondsregeling gemeente Berkelland.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

14 september 2010

 

de griffier,                                   de voorzitter,