Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Beleidsregels gemeenteraad voor de toepassing van uniforme parkeernormen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gemeenteraad voor de toepassing van uniforme parkeernormen
CiteertitelBeleidsregels raad voor de toepassing van uniforme parkeernormen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet ruimtelijke ordening, art. 2.1
 2. Wet ruimtelijke ordening, art. 3.1
 3. Wet ruimtelijke ordening, art. 3.10
 4. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.12
 5. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2010nieuwe regeling

14-09-2010

Berkelbericht, 21-09-2010

Raadsvergadering 14 september 2010, nummer 20B

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsvergadering : 14 september 2010

Agendanummer : 20 B

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 augustus 2010;

overwegende dat het benodigde of gewenste aantal parkeerplaatsen kan worden bepaald op basis van parkeernormen;

dat het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) een brochure Parkeerkcijfers, basis voor parkeernormering, heeft uitgebracht;

dat daarin kerncijfers zijn opgenomen, gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen van gemeenten;

dat deze kerncijfers de basis vormen voor de parkeernormen;

gelet op het feit dat bij diverse bevoegdheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening en bij overeenkomsten inzake uitgifte van gronden parkeernormen gehanteerd kunnen worden;

dat deze parkeernormen al werden gehanteerd als vaste gedragslijn, zodat gekozen wordt voor onmiddellijke werking van deze beleidsregels, zonder overgangsbepalingen;

dat met deze beleidsregels een uniforme toepassing bij de diverse bevoegdheden gewaarborgd wordt;

dat gelet op het technische karakter van de onderstaande beleidsregels, mede gelet op artikel 2, lid 1, van de Inspraakverordening, het verlenen van inspraak bij de voorbereiding geen meerwaarde heeft;

gelet op de artikelen 2.1, 3.1, 3.10, 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 4:81, lid 1, Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de :

BELEIDSREGELS GEMEENTERAAD VOOR DE TOEPASSING VAN UNIFORME PARKEERNORMEN

Artikel 1. Parkeernormen

De parkeernormen voor parkeergelegenheid op eigen terrein, die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, hanteren.

Artikel 2. Uitvoering parkeertoets

 • 1.

  Voor het bepalen van de benodigde parkeercapaciteit voor een bouwplan waarvoor om een projectbesluit is verzocht wordt door de gemeente Berkelland een parkeertoets uitgevoerd.

 • 2.

  Om vast te stellen hoeveel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden bij een bouwplan wordt een parkeerbalans opgesteld.

Met deze parkeerbalans wordt aan de hand van de soort functie(s), de omvang van deze functie(s) en de parkeernorm(en) van deze functie(s) een benodigd aantal parkeerplaatsen berekend. Als binnen het bouwplan verschillende functies worden ontwikkeld is het mogelijk rekening te houden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Voorwaarde is wel dat door de initiatiefnemer schriftelijk wordt toegezegd dat de parkeercapaciteit door alle gebruikers van het bouwplan gebruikt kan worden, dus dat er geen exclusieve parkeerplaatsen zullen zijn.

Als er sprake is van een functiewijziging mag de (theoretische) parkeerbehoefte van de oude functie(s) met de nieuwe functie(s) verrekend worden. Ook hierbij is het mogelijk om rekening te houden met dubbelgebruik.

3. Als niet op eigen terrein de vereiste parkeerplaatsen gerealiseerd worden dan moet afgewogen worden of realisering van het bouwplan belangrijker is dan de nadelige gevolgen op het gebied van parkeren en verkeer.

Als het belang van het realiseren van het bouwplan zwaarder weegt dan, wordt medewerking alleen verleend als aantoonbaar voldoende parkeercapaciteit op acceptabele afstand van het bouwplan beschikbaar is of komt. Dit kunnen parkeerplaatsen zijn:

 • a.

  die de initiatiefnemer zelf binnen 500 meter op particulier terrein realiseert;

 • b.

  die de initiatiefnemer zelf binnen 500 meter voor minimaal tien jaar huurt van derden;

 • c.

  in de openbare ruimte binnen 500 meter.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregels raad voor de toepassing van uniforme parkeernormen

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

14 september 2010

de griffier, de voorzitter,