Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beverwijk

Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeverwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2012
CiteertitelVerordening Vermakelijkhedenretributie 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-01-2013Onbekend

03-11-2011

De Kennemer, 21-12-2011

Raadsstuk 2011/45363
16-12-201001-01-2012Onbekend

02-11-2010

De Kennemer, 15-12-2010

Raadsstuk 2010/51724

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2012

De raad van de gemeente Beverwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2011, nummer 2011/45363;

 

gehoord Comité Generaal d.d. 11 oktober 2011;

 

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel c van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2012.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt onder een vermakelijkheid verstaan: een activiteit, waarbij beoogd of mede beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaakt zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemde of geschikte voor een ieder tegen betaling toegankelijke inrichtingen, terreinen, wateren en dergelijke.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam “vermakelijkhedenretributie” worden rechten geheven ter zake van het geven van vermakelijkheden waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur getroffen wordt.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die de vermakelijkheid geeft, dan wel degene voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid gegeven wordt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Belastingplichtigen, zoals bedoeld in artikel 3, worden niet in de heffing betrokken wanneer het aantal entreekaarten als bedoeld in artikel 5 lid 1, het aantal van 1 miljoen per belastingjaar niet overschrijdt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De grondslag voor de heffing van de rechten is het aantal entreekaarten van de in artikel 1 bedoelde inrichtingen, terreinen, wateren e.d.

 • 2.

  Het tarief bedraagt:

  • a.

   € 0,082 per entreekaart bij een bezoekersaantal tot 1,5 miljoen;

  • b.

   €0,145 per entreekaart bij een bezoekersaantal van 1,5 tot 3 miljoen;

  • c.

   € 0,154 per entreekaart bij een bezoekersaantal van 3 tot 5 miljoen;

  • d.

   € 0,178 per entreekaart bij een bezoekersaantal vanaf 5 miljoen.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden bij wijze van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingsweg 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening ‘Vermakelijkhedenretributie 2011” van 2 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1januari 2012.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening “Vermakelijkhedenretributie 2012”.

Beverwijk, 3 november 2011

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,