Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beverwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent de markt Marktverordening Beverwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeverwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent de markt Marktverordening Beverwijk 2019
CiteertitelMarktverordening Beverwijk 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktverordening Beverwijk 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2019nieuwe regeling

28-02-2019

gmb-2019-55822

INT-18-46984 en INT-18-47072

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent de markt Marktverordening Beverwijk 2019

De raad van de gemeente Beverwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 15 januari 2019, nummer INT-18-46984;

 

gehoord de Raadscommissie;

 

gelet op artikel 149, van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de Marktverordening Beverwijk 2019 (INT-18-47072).

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f.

  standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de door burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkt die in het centrum Beverwijk wordt gehouden.

Artikel 3. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4. Inrichtingsplan

 • 1.

  Voor elke markt stellen burgemeester en wethouders een inrichtingsplan vast, dat in elk geval bevat:

  • a.

   aanduiding van de dagen en de uren waarop en eventueel de periode waarin de markt wordt gehouden (markttijd);

  • b.

   een kaart van de markt;

  • c.

   aanduiding van de wijze waarop nieuwe vaste-standplaatsvergunningen kunnen worden verstrekt;

  • d.

   voor zover van toepassing, dat het verbod om te bedienen zonder vergunning geldt.

 • 2.

  Op de kaart zijn aangegeven:

  • a.

   de grenzen van de markt;

  • b.

   de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor houders van een vaste-standplaatsvergunning;

  • c.

   voor zover van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor een of meer branches of artikelgroepen alsmede, indien van toepassing, de maximum aantallen vaste-standplaatsvergunningen die voor een of meer branches of artikelgroepen of combinaties daarvan kunnen worden afgegeven;

  • d.

   indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor houders van een dagplaatsvergunning;

  • e.

   indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor houders van een standwerkvergunning.

 • 3.

  Als een standplaats, bestemd voor de houder van een vaste-standplaatsvergunning om 8.00 uur nog niet door de vergunninghouder of diens plaatsvervanger is ingenomen, kan daarvoor een dagplaatsvergunning worden afgegeven.

 • 4.

  Het inrichtingsplan is gedurende markttijd bij de markt aanwezig en in te zien.

Artikel 5. Vergunningen

 • 1.

  Het is verboden, op een markt zonder vaste-standplaatsvergunning of dagplaatsvergunning van burgemeester en wethouders een standplaats voor het uitoefenen van markthandel in te nemen.

 • 2.

  Een vaste-standplaatsvergunning geldt voor onbepaalde tijd en voor de op de vergunning vermelde standplaats, tenzij de vergunning anders bepaalt. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een andere standplaats aanwijzen.

 • 3.

  Een dagplaatsvergunning geldt voor één dag en voor de op de vergunning vermelde standplaats.

 • 4.

  Het is verboden, op een markt zonder standwerkvergunning van burgemeester en wethouders als standwerker op te treden op een markt.

 • 5.

  Aan een vergunning kunnen door burgemeester en wethouders voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 6.

  Voor alle hiervoor vermelde vergunningen geldt dat deze enkel worden verleend aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten.

Hoofdstuk 2. Vaste-standplaatsvergunningen

Artikel 6. Selectiestelsel

 • 1.

  Als op grond van het inrichtingsplan voor een markt het selectiestelsel wordt gehanteerd voor de toekenning van vaste-standplaatsvergunningen, geldt het volgende:

  • a.

   Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de markt een of meer vaste-standplaatsvergunningen kunnen worden verleend;

  • b.

   Voor welke branche of artikelgroep dit geldt;

  • c.

   Dat gegadigden voor een vergunning vóór de daarbij genoemde datum daarvoor een aanvraag kunnen indienen.

 • 2.

  De bekendmaking geschiedt door openbare kennisgeving in het digitale gemeenteblad.

 • 3.

  Bij de beoordeling van de aanvragen kennen burgemeester en wethouders punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

  • a.

   of het assortiment van de gegadigde een gewenste toevoeging aan het marktassortiment vormt, maximaal 20 punten;

  • b.

   de uitstraling van de uitstalling, maximaal 20 punten;

  • c.

   het marktverleden van de gegadigde en de indruk die hij maakt, maximaal 20 punten;

  • d.

   of bij de gegadigde sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder wordt verstaan het aanbieden van stageplaatsen, begeleiden van de stagiaires, maximaal 20 punten.

 • 4.

  Gegadigden komen in aanmerking in de volgorde van het aantal toegekende punten.

Artikel 7. Overschrijven vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Wenst de houder van een vaste-standplaatsvergunning niet langer zelf gebruik te maken van de vergunning of is hij overleden of onder curatele gesteld, dan kunnen burgemeester en wethouders op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of zijn curator de vergunning overschrijven op naam van zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere persoon met wie hij duurzaam samenwoonde, of zijn kind.

 • 2.

  Kan deze weg niet worden gevolgd, dan kan de vergunning op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of zijn curator worden overgeschreven op een medewerker van de vergunninghouder of de mede-eigenaar van diens bedrijf als deze ten minste 5 jaren in loondienst heeft gewerkt bij de vergunninghouder of heeft gefunctioneerd als mede-eigenaar.

 • 3.

  In geval van overlijden of ondercuratelestelling van de vergunninghouder wordt de aanvraag tot overschrijving binnen twee maanden nadien ingediend.

 • 4.

  De aanvraag tot overschrijving wordt alleen geweigerd als niet wordt voldaan aan de uit dit artikel voortvloeiende eisen of aan een eis waaraan een houder van een vaste-standplaatsvergunning volgens deze verordening moet voldoen.

Artikel 8. Intrekking en vervallen vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Burgemeester en wethouders trekken een vaste-standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder; of

  • b.

   twee maanden na diens overlijden of ondercuratelestelling, tenzij een aanvraag tot overschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 7.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vaste-standplaatsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd intrekken:

  • a.

   als de vergunninghouder ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • b.

   als de vergunninghouder, degene die hem vervangt of een persoon die hem bijstaat zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden;

  • c.

   als van de vergunning gedurende ten minste 2 maanden geen gebruik is gemaakt; of

  • d.

   als de vergunninghouder niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3.

  In geval van intrekking voor bepaalde tijd kan tevens worden bepaald dat de toegewezen standplaats vervalt.

 • 4.

  Als de vergunninghouder of zijn overeenkomstig artikel 9 aangewezen vervanger zijn standplaats niet uiterlijk voor 8.00 uur heeft ingenomen, vervalt de vergunning voor de rest van de dag.

Artikel 9. Persoonlijk innemen standplaats; vervanging

 • 1.

  De houder van een vaste-standplaatsvergunning kan de hem toegewezen standplaats laten innemen door een vervanger. Daarvan doet hij zo mogelijk tevoren mededeling aan de marktmeester.

 • 2.

  De vervanger treedt op namens de vergunninghouder. De rechten – behalve die tot vervanging ingevolge het vorige lid – en verplichtingen die bij of krachtens deze verordening gelden voor de vergunninghouder, zijn van overeenkomstige toepassing op de vervanger.

Hoofdstuk 3. Dagplaatsen, standwerkers en bediening

Artikel 10. Dagplaatsvergunning

 • 1.

  Een dagplaatsvergunning kan worden verleend voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van markthandel op een markt op plaatsen die daarvoor ingevolge het inrichtingsplan in aanmerking komen en op plaatsen die niet zullen worden ingenomen door de houder van een vaste-standplaatsvergunning omdat voor de plaats geen vergunning geldt, de vergunning is vervallen of omdat de vergunninghouder niet in staat is de plaats in te nemen en niet is voorzien in vervanging overeenkomstig artikel 9.

 • 2.

  Voor een dagplaatsvergunning komen in aanmerking degenen die de die dag vóór de aanvang van de markttijd bij de marktmeester daartoe een aanvraag hebben ingediend, voldoen aan een eventueel van toepassing zijnde branche- of artikelgroep vereiste en die niet zijn uitgesloten omdat zij gedurende een of meer van de voorafgaande vier marktdagen:

  • a.

   zich op de markt schuldig hebben gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling hebben overtreden, of

  • b.

   niet tijdig het verschuldigde marktgeld hebben voldaan dat wordt geheven op de grondslag van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van een gegadigde bepalen dat een uitsluitingsgrond niet geldt of dat voor de toepassing van het vorige lid een langere termijn in aanmerking wordt genomen.

 • 4.

  De dagplaatsvergunningen worden verstrekt aan de in aanmerking komende gegadigden op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 5.

  Een dagplaatsvergunning kan niet worden overgedragen. De vergunninghouder kan zich niet laten vervangen.

Artikel 11. Standwerkvergunning

 • 1.

  Een standwerkvergunning kan worden verleend met overeenkomstige toepassing van artikel 10, tweede, derde en vijfde lid.

 • 2.

  De standwerkvergunningen worden verstrekt op volgorde van ontvangst van de aanvragen. Gegadigden die een artikel of artikelsoort wensen te verkopen dat nog niet op de markt verkrijgbaar is, hebben daarbij voorrang.

 • 3.

  Een standwerkvergunning geldt voor de in de vergunning vermelde dag en plaats en voor de in de vergunning omschreven artikelen.

Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen voor vergunninghouders

Artikel 12. Bijstand

De houder van een vaste-standplaatsvergunning of van een dagplaatsvergunning kan zich doen bijstaan door een of meer andere personen.

Artikel 13. Legitimatieplicht

Degene die een standplaats of een standwerkplaats wenst in te nemen of inneemt op een markt is op eerste verzoek van de marktmeester verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

Artikel 14. Markttijden in acht nemen

 • 1.

  Het is een vergunninghouder verboden meer dan 4 uur voor de aanvang en meer dan 3 uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder neemt zijn standplaats of standwerkplaats in tot de sluitingstijd van de markt, behoudens op aanvraag door burgemeester en wethouders verleende ontheffing. Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 15. Markt schoonhouden

 • 1.

  Een vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door hem uitgeoefende verkoop op zijn standplaats vrij komt zodanig te bewaren dat het marktterrein daardoor niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden kan worden verwijderd. Hij voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af of laat het afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder is verplicht de door hem ingenomen standplaats en de naaste omgeving daarvan na afloop van de markt schoon achter te laten.

Hoofdstuk 5. Handhaving

Artikel 16. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 17. Sanctieregime

 • 1.

  Ten aanzien van overtreding van het reglement of de voorschriften van de vergunning, wangedrag of bedrog, niet of niet tijdig voldoen van het marktgeld wordt het volgende sanctieregime gehanteerd:

   

Tabel 1 Vergunninghouders

 

Overtreding

reglement of

voorschriften

vergunning

Wangedrag

of bedrog

Niet of niet

tijdig voldoen

marktgeld

Eerste sanctie

Waarschuwingsbrief

2 marktdagen schorsen

Waarschuwingsbrief bij jaarbetaling

Waarschuwingsbrief bij maandelijkse pinbetaling via marktmeester

Tweede Sanctie

1 marktdag

schorsen

Intrekken vergunning

Aanmaning bij betaling bij de jaarbetaling.

Schorsing bij maandelijkse pinbetaling via de marktmeester tot het marktgeld is voldaan

Derde Sanctie

4

marktdagen

schorsen

-

Dwanginvordering bij jaarbetaling

Intrekken vergunning bij pinbetaling via de marktmeester

Vierde Sanctie

Intrekking

vergunning

-

Intrekken vergunning

 

Tabel 2 Dagplaatsvergunning en standwerkvergunning

 

Overtreding

reglement of

voorschriften

vergunning

Wangedrag

of bedrog

Niet of niet

tijdig voldoen

marktgeld niet van toepassing is betaling vooraf

Eerste sanctie

Waarschuwingsbrief

Uitsluiten

voor

verloting

standplaats

2 marktdagen

-

Tweede Sanctie

Uitsluiten

voor

verloting

standplaats

2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting voor 5 jaar in Beverwijk

-

Derde Sanctie

Uitsluiten voor verloting voor 5 jaar in Beverwijk

-

-

Vierde Sanctie

-

-

-

 • 2.

  Voor alle bovengenoemde overtredingen in Tabel 1 en 2 geldt; wanneer binnen een periode van 12 maanden voor hetzelfde feit dan wel een van de andere feiten, een sanctie wordt opgelegd zal dit direct leiden tot de eerstvolgende sanctie in de tabel.

 • 3.

  Het college is bevoegd tot het wijzingen van het in lid1 opgenomen sanctieregime.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 18. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Marktverordening Beverwijk 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Marktverordening Beverwijk 2016 verleende vergunning of ontheffing geldt als vergunning of ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een vergunning of ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om vergunning of ontheffing die zijn ingediend onder de Marktverordening Beverwijk 2016 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 19 hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 20. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening Beverwijk 2019

Artikel 21 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

Beverwijk,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting

 

Algemeen

Het doel van deze verordening is in principe tweeledig. Ten eerste worden hiermee de kaders gecreëerd om markten zodanig te (her)organiseren dat de gemeentelijke belangen beschermd worden en dat de markten tegelijkertijd aantrekkelijk blijven voor zowel consumenten als marktkooplieden en – voor zover gemeenten daar invloed op kunnen uitoefenen – dat er een divers aanbod is dat van goede kwaliteit is. Ten tweede heeft deze verordening tot doel dit alles op een overzichtelijke, duidelijke manier te regelen, ontdaan van overbodige regels en administratieve lasten.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Toepassingsgebied

Op grond van artikel 160, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van de Gemeentewet (hierna: Gemw) kunnen burgemeester en wethouders jaarmarkten of gewone marktdagen instellen (en afschaffen of veranderen). Deze marktverordening is van toepassing op dergelijke van gemeentewege ingestelde markten, voor zover het warenmarkten zijn en deze met enige regelmaat plaatsvinden.

Het gaat om de volgende markt: Weekmarkt gehouden in het centrum van Beverwijk.

 

Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening. Bijvoorbeeld het vaststellen van een inrichtingsplan en-of brancheringslijst

 

Inrichtingsplan

Dit artikel schrijft voor dat burgemeester en wethouders per markt een inrichtingsplan vast dienen te stellen en regelt wat daarin geregeld moet en kan worden. Zo kan per markt onder andere bepaald worden wat de markttijd is, welke delen van de markt bestemd zijn voor welke marktactiviteiten. Ieder inrichtingsplan dient voorzien te zijn van een kaart waarop het hierboven genoemde is aangegeven.

 

Vergunningen

Vaste-standplaatsvergunningen gelden in beginsel voor onbepaalde tijd, maar hier kan in individuele gevallen van worden afgeweken. Bijvoorbeeld als gewerkt wordt met een ‘proefperiode’. Een standwerkvergunning kan beperkt worden tot het verkopen van bepaalde typen producten. Bij bijzondere gevallen kan een andere standplaats worden aangewezen. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als extreme weersomstandigheden, noodzakelijke reconstructiewerkzaamheden, bepaalde evenementen (bijvoorbeeld op Koningsdag of de feestweek).

 

Selectiestelsel

In dit artikel is een selectiestelsel uitgewerkt waarmee aanvragen voor de te verlenen nieuwe vaste-standplaatsvergunningen op bepaalde aspecten kunnen worden beoordeeld.

 

Overschrijven vaste-standplaatsvergunning

Dit artikel regelt de gevallen en voorwaarden waaronder het mogelijk is om vaste-standplaatsvergunningen over te schrijven. Het gaat om overschrijving van een vaste-standplaatsvergunning met alle daaraan verbonden voorwaarden en beperkingen, waaronder dus de nader bepaalde individuele standplaats.

 

Intrekking oude verordening en overgangsrecht

Deze marktverordening vervangt de marktverordening Beverwijk 2016.