Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

Kermisvoorwaarden gemeente Bladel 2011-2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKermisvoorwaarden gemeente Bladel 2011-2014
CiteertitelKermisvoorwaarden gemeente Bladel 2011-2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekken regeling

16-12-2014

Geen

14it.03915
09-01-201101-01-2015nieuwe regeling

21-12-2010

De Lantaarn, 8 januari 2011

10it.01510

Tekst van de regeling

Intitulé

Kermisvoorwaarden gemeente Bladel - Voorwaarden voor de verpachting van standplaatsen voor kermisinrichtingen

 

 

Organisatie Kermis

De organisatie van de kermissen in de gemeente Bladel wordt voor de jaren 2011 t/m 2014 door een externe partij verzorgd, verder te noemen de kermisorganisator.

ALGEMEEN
Artikel 1
 • 1.

  Tijden waarop de kermissen worden gehouden

  De kermis te Bladel vangt aan op de zaterdag voorafgaande aan de tweede zondag na 15 augustus en eindigt op de dinsdagavond daaropvolgend;

  De kermis te Casteren vangt aan op de zaterdag voorafgaande aan de laatste zondag van de maand september en eindigt dinsdagavond daaropvolgend;

  De kermis te Hapert vangt aan op de zaterdag voorafgaande aan de voorlaatste zondag van de maand juni en eindigt op dinsdagavond daaropvolgend;

  De kermis te Hoogeloon vangt aan op de zaterdag voorafgaande aan de laatste zondag van de maand juni en eindigt, op dinsdagavond daaropvolgend;

  De kermis te Netersel vangt aan op de zaterdag voorafgaande aan de eerste zondag van juni en eindigt op de dinsdagavond daaropvolgend.

 • 2.

  Openingstijden der kermisinrichtingen

  Aan het aanvangstijdstip kan naar plaatselijke omstandigheden invulling worden gegeven met dien verstande dat dit tijdstip niet vroeger mag zijn dan 13.00 uur. De sluitingstijd is vastgesteld op 24.00 uur.

  Voor de exploitant van de viskraam geldt een nader vast te stellen (later) tijdstip van sluiting.

INSCHRIJVING
Artikel 2
 • 1.

  De standplaatsen voor de kermis worden bij inschrijving verpacht.

 • 2.

  De periode van inschrijving bedraagt vier jaar, te weten 2011 tot en met 2014. Halfweg deze periode, na het kermisseizoen 2012, vindt een evaluatie plaats tussen kermisexploitant en kermisorganisator.

 • 3.

  Inschrijvingen moeten worden gericht aan de gemeente Bladel en vóór een daarvoor aangegeven datum bij de gemeente zijn binnengekomen.

 • 4.

  De inschrijvingen worden voorgelegd aan de organisator van de kermissen. Deze brengt een advies uit aan de gemeente betreffende de inschrijvingen en doet een voordracht voor de invulling van de verschillende kermissen.

 • 5.

  Na goedkeuring van de voordracht door de gemeente verzorgt de kermisorganisator de afwikkeling van de inschrijvingen en de verdere organisatie van de kermis.

Artikel 3
 • 1.

  Voor het doen van inschrijvingen moet gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier kermis 2011-2014 van de gemeente Bladel of van het standaard inschrijfbiljet voor kermissen van de BOVAK of NKB. Het inschrijfformulier moet volledig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.

 • 2.

  Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door exploitanten van kermisinrichtingen, zoals deze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie, dan wel door hun gemachtigden. De bevoegdheid van de gemachtigde moet blijken uit een aan het inschrijfformulier aangehangen, door de exploitant ondertekende, volmacht. Niemand kan optreden als gemachtigde van meer dan één exploitant.

 • 3.

  De kermisattractie waarmee wordt ingeschreven moet voldoen aan de daarvoor in de Nederlandse wet gestelde normen met betrekking tot kermisattracties.

  Bij de inschrijving dient een geldig keuringsbewijs te worden overlegd.

 • 4.

  Op het inschrijfformulier moet ten minste worden vermeld:

  • a.

   naam, voornaam, geboortedatum en adres van de inschrijver, (GSM)telefoonnummer, bank- of girorekeningnummer, alsmede handtekening van de inschrijver;

  • b.

   naam en omschrijving der inrichting,het handelsregisternummer, alsmede de Kamer van Koophandel of vergelijkbare buitenlandse instanties, waar de exploitant is ingeschreven;

  • c.

   de juiste afmetingen van de frontbreedte en de diepte of doorsnede van de inrichting, alsmede van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa e.d., wanneer deze buiten de maten van de breedte, diepte of doorsnede uitsteken, benevens voor-, zij- en achterschoren;

  • d.

   de benodigde aansluitvermogen in KWH (Watt)en benodigde stroomsterkte (Ampère);

  • e.

   het aantal woon- en pakwagens, inclusief de afmetingen daarvan;

  • f.

   aanduiding van de kermis(sen) waarvoor de inschrijving bedoeld is;

  • g.

   het bedrag, zowel in cijfers als in letters, dat geboden wordt; bij verschil van biedsom in letters en cijfers, geldt uitsluitend het bedrag in letters;

  • h.

   de verzekeringsmaatschappij, waarbij de exploitant een aansprakelijkheidsverzekering heeft.

 • 5.

  Op één inschrijfformulier mag slechts voor één inrichting worden ingeschreven. Inschrijvingen met een combinatie van twee of meer inrichtingen, alsmede gecombineerde inschrijvingen door of voor verschillende exploitanten zijn niet toegestaan.

  Inschrijvingen op één formulier voor meer dan één kerkdorp in de gemeente Bladel zijn toegestaan.

 • 6.

  Inschrijvingen, bevattende concurrentiebedingen ten doel hebbend om andere, niet dezelfde inrichtingen als waarmee wordt ingeschreven, te weren of slechts om bepaalde personen toe te laten, kunnen ter zijde worden gelegd.

 • 7.

  De maximale ritprijzen zijn als volgt vastgesteld:

   

  Kindervermaak

  € 0,90

  Rups

  € 1,00

  Autoscooter

  € 1,20

  Grootvermaak

  € 1,50

  Bijzonder vermaak

  Nader vast te stellen

 • 8.

  De attractie- of ritprijs mag het bovengenoemde tarief niet overschrijden.

Artikel 4

De inschrijfformulieren moeten vóór een daarvoor bepaalde datum bij de gemeente zijn binnengekomen.

Artikel 5

De exploitant is gehouden zijn bod gedurende 4 weken na de in artikel 4 genoemde datum gestand te doen. Verhoging of verlaging van geboden pachtsom kan uitsluitend geschieden door middel van een nieuw inschrijfformulier, waarop duidelijk is vermeld welk bod verhoogd of verlaagd wordt en dient tevens te geschieden vóór de datum en het tijdstip als bedoeld in artikel 4.

TOEWIJZING STANDPLAATSEN
Artikel 6

Binnen 4 weken na de in artikel 4 genoemde datum wordt beslist omtrent de toewijzing van standplaatsen. De gemeente heeft de bevoegdheid om uit de inschrijvingen een keuze te doen, om standplaatsen al dan niet aan de hoogste inschrijvers te gunnen en bij niet voldoende bezetting van het kermisterrein dan wel bij onvoldoende attractiviteit of diversiteit van inrichtingen op een bepaald terrein, onderhands standplaatsen toe te wijzen voor alle inrichtingen die zij wensen toe te laten.

Artikel 7

Een toegewezen standplaats (gunning) is op naam en niet overdraagbaar.

BETALING
Artikel 8

De betaling van de huursom loopt via de organisator van de kermis, deze stelt hiervoor nadere regels.

INNEMEN STANDPLAATS
Artikel 9
 • 1.

  Met het opbouwen van de inrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan de woensdag voorafgaande aan de kermis vanaf 08:00 uur; voor Bladel mag pas met opbouwen begonnen worden na afloop van de woensdag weekmarkt en in Hapert mag pas na overleg met de kermisorganisator worden begonnen met de opbouw.

 • 2.

  De gemeente draagt er zorg voor, dat het terrein beschikbaar is.

 • 3.

  Na de aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd, behoudens toestemming van de kermisorganisator.

 • 4.

  Met het afbreken van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur van de laat­ste dag van de kermis, behoudens toestemming van kermisorganisator.

 • 5.

  Uiterlijk donderdagochtend na de kermis om 08:00 uur moet het terrein zijn ontruimd.

 • 6.

  Gedurende de kermis mogen op het kermisterrein geen woon- en pakwagens staan, behoudens toestemming van de kermisorganisator.

 • 7.

  De woon- en pakwagens worden geplaatst op een door gemeente en kermisorganisator aan te wij­zen plaats.

Artikel 10

Op het kermisterrein, alsmede op het terrein waar de woonwagens worden geplaatst, zal vanaf woensdagochtend 09:00 uur voorafgaande aan de kermis tot donderdagochtend 09:00 uur na afloop van de kermis worden gezorgd voor afvoer van afval, water tappunten en stroom aansluitingen.

Artikel 11

Diesel-, benzine- of andere motoren, welke dienen tot opwekking van energie voor verlichting en/of het in werking brengen of houden van de inrichting, worden niet toegelaten, tenzij daartoe voor aanvang van de kermis toestemming is verleend door gemeente of kermisorganisator.

Artikel 12

In de bestrating mogen geen pennen, wiggen of ander soortgelijke voorwerpen worden ingebracht. Ook mogen er geen gaten of kuilen worden gemaakt.

Artikel 13

Onder alle stoom- en elektrische machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en/of machinerieën, waarvan olie, benzine of dergelijke kan afdruipen, moet een voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.

Verontreinigingen die voortvloeien uit het niet of niet tijdig, treffen van bovengenoemde voorziening worden op kosten van de exploitant verwijderd.

Artikel 14

De exploitant verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de inrichting in zodanige staat is, alsmede dat zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt, is gewaarborgd.

VOORSCHRIFTEN VAN ORDE EN VEILIGHEID
Artikel 15

De exploitanten zijn verplicht te allen tijde in hun inrichtingen toe te laten ambtenaren van politie, bouw- en woningtoezicht, brandweer alsmede andere vertegenwoordigers van de gemeente, en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven.

Artikel 16

Het is verboden:

 • a.

  om geluidsapparatuur in werking te hebben op een zodanige wijze dat daardoor voor omwonenden, mede-exploitanten of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;

 • b.

  muziek te maken buiten de openingsuren, behoudens voor afstellen en testen;

 • c.

  gebruik te maken van sirenes, hoorns - anders dan in een draaizaak om het begin en einde van een rit aan te geven en/of andere overmatig lawaaimakende apparaten;

 • d.

  in verkoopzaken gebruik te maken van versterkers;

 • e.

  in vermaakzaken consumptieartikelen of andere voorwerpen te verkopen of uit te geven of automaten te hebben;

 • f.

  vanuit speelgoedkramen goederen met suikerwaren of snoepgoed in welke vorm dan ook al dan niet aangehecht of gevuld te verkopen;

 • g.

  in nougatkramen speelgoed in welke vorm dan ook aangehecht met snoepgoed, behalve de zogenaamde vulartikelen, zoals trompetten, wandelstokken, paraplu's en flesjes met speen, te verkopen;

 • h.

  wapens zoals messen, luchtdruk geweren, vuurwerk en stinkbommetjes als prijs te verstrekken;

 • i.

  voor het sluitingsuur van de kermis inrichtingen te sluiten of onverlicht te laten, behoudens bijzondere gevallen.

Artikel 17

De exploitant is verplicht ervoor te zorgen, dat in de inrichting al die maatregelen worden getroffen om de veiligheid van het publiek in of nabij de inrichting te waarborgen.

Door de exploitant zullen verder de door de gemeente en kermisorganisator gestelde regels met betrekking tot veiligheid in acht genomen moeten worden.

Artikel 18

Indien de exploitanten en/of hun personeel handelen of doen handelen in strijd met de vorenstaande bepalingen, kan op last van de burgemeester of kermisorganisator de inrichting worden gesloten.

Artikel 19

Deze kermisvoorwaarden gelden voor de jaren 2011 t/m 2014.