Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011 inclusief 1e wijziging tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2011 inclusief 1e wijziging tarieventabel
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Leges verordening 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1 B Gemeentewet
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Mandaat en aanwijzingsbesluiten heffing, invordering en kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bladel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201101-01-2012nieuwe regeling

22-09-2011

De lantaarn, 12 november 2011

R2011.107

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

De raad van de gemeente Bladel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges'worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Persoonlijke vrijstellingen

 • 1.

  Uitgezonderd de heffingen, als bedoeld in titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, zijn van de verplichting tot het betalen van de in deze verordening genoemde leges, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, vrijgesteld openbare besturen, ambtenaren of instellingen voor de diensten door hen in het openbaar belang verzocht.

 • 2.

  De leges bedoeld in titel 1, hoofdstuk 7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen tot een maximum van twee exemplaren per politieke groepering.

 • 3.

  De leges, als bedoeld in titel 1, hoofdstuk 7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven voor zover het betreft de exemplaren van de raads- en commissieagenda, voorstellen en notulen welke op aanvraag aan belangstellenden worden verstrekt teneinde het deze mogelijk te maken de vergaderingen van de gemeenteraad aan de hand van deze stukken te volgen, een en ander voorzover de belangstellenden hieromtrent uiterlijk tweemaal vierentwintig uren vóór het houden van de vergadering schriftelijk hebben verzocht en indien de stukken persoonlijk door de belanghebbenden op de gemeentesecretarie worden afgehaald.

Artikel 5 Zakelijke vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of soldij;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften terzake van plaatselijke belastingen;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • g.

  het afgeven van stukken en het verrichten van handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

 • h.

  het verstrekken van inlichtingen en opgaven, het afgeven van stukken en het verrichten van handelingen, welke met vergunning van burgemeester en wethouders worden verstrekt, afgegeven of verricht ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen.

Artikel 6 Ontheffing bij tussentijdse beëindiging van abonnementen

Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, bedoeld in titel 1, hoofdstukken 4 en 7 van de tarieventabel, wordt bij tussentijdse beëindiging van een jaarabonnement, indien deze plaatsvindt voordat een halfjaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen, casu quo exemplaren van bescheiden waarop het recht heeft, is verbruikt, ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot een bedrag gelijkstaande met de helft van het verschuldigde.

Artikel 7 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 8 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 8:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Vermindering

Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 12 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 14 Inwerkingtreding, overgangsbepaling

 • 1.

  De “Legesverordening 2010” van 17 december 2009, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 30 september 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij met betrekking tot de heffing van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2010.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011

I NDELING TARIEVENTABEL

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk

2

Reisdocumenten

Hoofdstuk

3

Rijbewijzen

Hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk

7

Bestuursstukken

Hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk

10

Gemeentearchief

Hoofdstuk

11

Huisvestingswet

Hoofdstuk

12

Leegstandwet

Hoofdstuk

13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk

14

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk

15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk

16

Kansspelen

Hoofdstuk

17

Kinderopvang

Hoofdstuk

18

Telecommunicatie

Hoofdstuk

19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk

20

Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk

1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk

2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk

4

Vermindering

Hoofdstuk

5

Teruggaaf

Hoofdstuk

6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk

9

Sloopmelding

Hoofdstuk

10

Principeverzoeken

Hoofdstuk

11

In deze titel niet genoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk

1

Horeca

Hoofdstuk

2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk

4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk

5

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk

6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk

7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

1.1.1.1

werkdagen

225,00;

1.1.1.2

zaterdag

335,00;

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

1.1.2.1

werkdagen

225,00;

1.1.2.2

zaterdag

335,00;

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

30,00;

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

32,50;

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

11,50.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

52,10;

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

58,20;

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

52,10;

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

9,20;

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

21,50;

1.2.1.7.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

9,20;

1.2.1.7.2

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

43,85;

1.2.1.8

Tot het verstrekken van een reisdocument, indien de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag anders dan door overmacht, niet of niet compleet kan worden overgelegd, de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met

15,40;

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

45,00;

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

21,40.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

42,15;

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

2,35;

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs in een Nederlands rijbewijs

47,55;

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

33,60.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,40;

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

45,10;

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

195,90;

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

335,80;

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1.223,00;

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

1.947,85;

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

6,40;

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

45,10;

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

195,90;

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

335,80;

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1.223,00;

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

1.947,85;

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.5.1

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

12,60;

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,35;

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

31,50.

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

6,40

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,00;

 

met een maximum per bericht van

0,00;

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

0,00;

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

0,00;

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

0,00;

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

0,00.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

68,70;

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

68,70;

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

15,85;

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering, per pagina

0,50;

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

0,50;

1.7.2.1.3

op een mondeling verslag van een raadsvergadering vastgelegd op CD-rom

7,40;

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.2.1

op de besluitenlijst van de raadsvergaderingen

17,45;

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

91,45;

1.7.2.2.3

op de mondelinge verslagen van de raadsvergaderingen vastgelegd op CD-rom

52,40;

1.7.2.2.4

indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar zijn de legesbedragen, bedoeld in 1.7.2.2 verschuldigd naar rato van het aantal nog resterende vergaderingen in het jaar.

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.3.1.1

een afschrift van de besluitenlijst van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

0,50;

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

0,50;

1.7.3.1.3

op een mondeling verslag van een raadscommissie vastgelegd op CD-rom

7,40;

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.3.2.1

op de besluitenlijst van de vergaderingen van een raadscommissie

17,45;

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

31,80;

1.7.3.2.3

op de mondelinge verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie vastgelegd op CD-rom

52,40;

1.7.3.2.4

indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar zijn de legesbedragen, bedoeld in 1.7.3.2 verschuldigd naar rato van het aantal nog resterende vergaderingen in het jaar.

 

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.4.1

een afschrift van de bouwverordening

47,65;

1.7.4.2

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening

27,10;

1.7.4.3

een afschrift van een andere verordening dan genoemd in 1.7.4.1 en 1.7.4.2 per pagina

0,50.

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,50;

1.8.1.1.2

in formaat A3

0,75;

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

1,35;

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

6,50;

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

1,35;

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

6,50;

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

6,50;

1.8.2.5

het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet

0,00;

1.8.2.6

de kadastrale massale output

0,00;

1.8.2.7

tot verstrekken van een afschrift uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

15,45;

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het kadaster:

 

 

1.8.3.1

voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

21,20;

1.8.3.2

voor kadastrale informatie, per object

15,30;

1.8.3.3

voor hypothecaire informatie, per object

10,95;

1.8.3.4

voor informatie uit de kadastrale kaart, inclusief kopie op A4-formaat, per object

15,30;

1.8.3.5

voor veldwerk, per grens tussen twee percelen

22,90;

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.4.1

tot het verkrijgen van een schriftelijke verstrekking van de vastgestelde waarde van een WOZ-object mits deze waarde reeds eerder schriftelijk aan belanghebbende of diens gemachtigde is verstrekt

15,80;

1.8.4.2

tot het verkrijgen van een onderbouwing (taxatieverslag) van de vastgestelde waarde van een WOZ-object mits deze onderbouwing reeds eerder schriftelijk aan belanghebbende of diens gemachtigde is verstrekt

15,80;

1.8.5

Voor het verstrekken van informatie over niet-gemeentelijke beperkingen waarbij raadpleging van Kadaster-on-Line noodzakelijk is, worden de kosten van deze raadpleging onverkort doorberekend.

 

 

1.8.6

Het tarief bedraagt terzake van het op aanvraag verstrekken van informatie anders dan de in dit hoofdstuk genoemde informatie over op een perceel rustende gemeentelijke beperkingen

15,45;

1.8.7

Het tarief bedraagt terzake van het op aanvraag verstrekken van een toelichting op ter inzage verleende dossier(s) per kwartier of een gedeelte daarvan

21,20.

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,35;

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

nihil

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

7,70.

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

22,60;

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

6,50;

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

6,50.

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

21,20;

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

21,20.

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

77,25;

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

16,80;

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

16,80.

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

63,35;

1.16.1.2

 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

63,35;

en voor iedere volgende kansspelautomaat

36,20;

1.16.1.3

Gereserveerd

 

 

1.16.1.4

Gereserveerd

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

18,10.

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van het instemmingsbesluit omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE, inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen

345,00;

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,65;

1.18.1.2

indien de onder 1.18.1.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in/op nieuwe bouwlocaties met het zogenaamde maagdelijk terrein: per strekkende meter sleuf vermeerderd met het hiernaast genoemde bedrag; voor het overige wordt verwezen naar punt 1.18.1

 

Onder maagdelijk terrein wordt verstaan nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- als uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplangebieden waar geen infrastructuur aanwezig is.

1,65;

1.18.1.3

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen

 

 

1.18.1.3.1

a. kleiner dan 25 meter

0,00;

1.18.1.3.2

b. tussen 25 meter en 100 meter (50% van het genoemde bedrag onder 1.18.1)

172,50;

1.18.1.3.3

en de variabele kosten per meter sleuf (50% van het genoemde bedrag onder 1.18.1.1)

0,85.

1.18.1.3.4

c. groter dan 100 wordt verwezen naar het bedrag genoemd onder 1.18.1

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

50,95;

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

50,95;

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

15,30.

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een reclamevergunning als bedoeld in artikel 4.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

13,35;

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een kapvergunning als bedoeld in artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

13,35;

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een inzamelingsvergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

13,35;

1.20.1.4

 

tot het verkrijgen van een vergunning tot verlenging van het sluitingsuur (cafés, restaurants, cafetaria's en dergelijke) als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

 

per dag per ontheffing per uur of een gedeelte daarvan

13,35;

1.20.1.5

tot het verkrijgen van een stookvergunning als bedoeld in artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

30,00;

1.20.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een standplaats ter uitoefening van straathandel als bedoeld in artikel 5.2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover dit geschiedt buiten de gebruikelijke warenmarkt, geldig voor:

 

 

1.20.1.6.1

één dag

13,35;

1.20.1.6.2

één week

20,85;

1.20.1.6.3

één maand of een gedeelte daarvan, langer dan 7 dagen

29,00;

1.20.1.6.4

één kwartaal

57,90;

1.20.1.6.5

één jaar of een gedeelte daarvan, langer dan 5 maanden

115,90;

1.20.2

De leges voor een bekendmaking, welke ten behoeve van een aanvrager moeten worden gedaan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bedragen per bekendmaking

52,40;

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.20.3.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,50;

1.20.3.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.20.3.2.1

per afschrift, doorslag of fotokopie op A4-formaat

0,50;

1.20.3.2.2

per afschrift, doorslag of fotokopie op papier van een ander formaat

0,75;

1.20.3.3

 

 

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

5,95;

vermeerderd met

1,85;

voor elke 1000 cm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1000 cm² te boven gaat;

 

 

1.20.3.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

15,80;

1.20.3.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,50;

1.20.4

Het tarief bedraagt terzake van het:

 

 

1.20.4.1

verlenen van hulp bij het opmaken van stukken en tekeningen, nodig bij het aanvragen van vergunningen volgens wetten of verordeningen, per kwartier of gedeelte daarvan

21,00;

1.20.4.2

elders aanvragen van bewijzen, extracten verklaringen of andere stukken, onverminderd de daarop vallende leges-, porto- en zegelkosten

5,95.

 

Hoofdstuk 21 Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur (BIBOB)

21.1

De in deze legesverordening en bijbehorende tarieventabel opgenomen tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen om beschikkingen worden, indien het gaat om het in behandeling nemen van een verzoek van een betrokkene, en er is sprake van een toets als bedoeld in de Beleidsregel wet BIBOB Bladel 2010, verhoogd met:

355,00;

21.2

Indien de toets als bedoeld in artikel 21.1.1 ook een advies behoeft van het landelijk bureau BIBOB als bedoeld in artikel 9 Wet BIBOB, dan wordt het tarief uit artikel 21.1.1 verhoogd met

505,00.

 

Titel 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, inclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze prijs, of de raming van de aanlegkosten, worden bepaald op basis van een door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen bouwkostentabel.

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze prijs, of de raming van de bouwkosten, worden bepaald op basis van een door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen bouwkostentabel.

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, inclusief omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze prijs, of de raming van de sloopkosten, worden bepaald op basis van een door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen bouwkostentabel.

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

156,00

2.2.2

 

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

50%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

 

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

2%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

27,25

2.3.1.1.2

 

 

indien de bouwkosten € 200.000,00 of meer bedragen,

4.000,00

vermeerderd met

1,5%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten het bedrag van € 200.000,00 te boven gaan.

 

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

656,50

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

104,00

 

 

 

 

 

Meldingen vooraf

 

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het melden van de aanvang van de bouwwerkzaamheden, het melden van het aanbrengen van de fundering, het melden van aanbrengen van (een) betonnen verdiepingsvloer(en) en het gereedmelden van een bouwwerk:

100,00

 

 

 

 

 

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

148,50

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

418,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

418,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

3.660,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

418,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

470,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

209,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

209,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

3.660,00

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

418,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

418,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

3.660,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

418,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

470,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

209,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

209,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

3.660,00

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

783,00

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Gereserveerd

 

 

2.3.6.1.1

Gereserveerd

 

 

2.3.6.1.2

Gereserveerd

 

 

2.3.6.2

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

215,00

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

215,00

 

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

270,00

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de bepaling in artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

13,35

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Gereserveerd

 

 

2.3.11.1

Gereserveerd

 

 

2.3.11.2

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

104,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

104,00

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

104,00

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

104,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

104,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

270,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

276,00

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

104,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 weken na het in behandeling nemen ervan

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

 

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.1

 

 

 

 

2.5.2.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bedraagt de teruggaaf:

40%

 

indien de aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en er geen gebruik is gemaakt van de vergunning, 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

indien de aanvraag is ingediend na 6 maanden, maar niet meer dan 5 jaar, na verlening van de vergunning en er geen gebruik is gemaakt van de vergunning, 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met een

maximum van € 500,00.

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf a.g.v. vooraf gedane meldingen

 

 

 

Indien, voor zover van toepassing, de aanvang van de bouwwerkzaamheden is gemeld én het aanbrengen van de fundering is gemeld én het aanbrengen van (een) betonnen verdiepingsvloer(en) is gemeld én het bouwwerk gereed is gemeld, wordt teruggaaf van de geheven leges verleend, zoals bedoeld in artikel 2.3.1.6.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

104,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

3.120,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

3.120,00

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

27,25

 

Hoofdstuk 10 Principeverzoeken

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van schriftelijke principeverzoeken, waarbij een standpunt van het college van burgemeester en wethouders nodig is

500,00

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet genoemde beschikking

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

27,25

 

Titel 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

84,00;

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

16,80;

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

16,80.

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

725,00;

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

725,00;

 

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

360,00;

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

360,00.

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening

0,00

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

83,90.

 

Behorende bij raadsbesluit van 22 september 2011.

 

De griffier van de gemeente Bladel,