Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

Beleidskaders uit de Woonvisie Gemeente Bladel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidskaders uit de Woonvisie Gemeente Bladel 2012
CiteertitelBeleidskaders uit de Woonvisie Gemeente Bladel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108, lid 1.
 2. Woningwet, art. 70c.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-201631-08-2016vervallen regeling

07-07-2016

Kempenaer, 30 augustus 2016

R2016.056
06-10-201231-08-2016nieuwe regeling

20-09-2012

De Lantaarn, 06-10-2012

R2012.089y

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidskaders uit de Woonvisie Gemeente Bladel 2012

B eleidskaders uit de Woonvisie Gemeente Bladel 2012

 

De raad van de gemeente Bladel;

 

gezien de "Bestuursopdracht opstellen woonvisie 2012", vastgesteld in de gemeenteraad van 22 maart 2012,

 

gezien de gevoerde burgerparticipatie en het overleg met de dorpsraden en GBOH,

 

gezien het "Eindverslag burgerparticipatie Woonvisie Gemeente Bladel 2012",

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2012,

 

besluit:

 

A. in te stemmen met de Woonvisie Gemeente Biadel 2012;

B. de Beleidskaders uit de Woonvisie Gemeente Bladel 2012 vast te stellen:

 • 1.

  De ontvangen subsidie in het kader van "Stimulering goedkope koopwoningen" wordt gereserveerd en ingezet voor volkshuisvestingsdoeleinden.

 • 2.

  Om de in de Woonvisie Gemeente Bladel 2012 actueel te houden worden de bedragen/ getallen aangehouden uit de "Begrippenlijst". Deze begrippenlijst wordt door de Regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven vastgesteld.

 • 3.

  a. Directe bouwtitels, die in het kader van de pilot BBSC tot stand zijn gekomen en waarvan (nog) geen gebruik van is gemaakt, om te zetten in een wijzigingsbevoegdheid.

  b. In de komplannen wordt een clausule opgenomen dat ontwikkeling van percelen-waar nu een wijzigingsbevoegdheid geldt, moeten passen in het Woningbouwprogramma van de gemeente Bladel.

  c. Boerderijsplitsingen worden gemaximeerd tot de toevoeging van 1 woning met een maximum van 2 woningen. De toe te voegen woning moet passen in het gemeentelijke woningbouwprogramma.

  d. Het college handelt nieuwe (bestemmingsplan)wijzigingsverzoeken, waar geen vooroverleg, toezeggingen en/of principeafspraken over zijn gemaakt, tot 1 januari 2013 op basis van het woningbouwprogramma niet meer af.

 • 4.

  De leefbaarheid van de (woon)omgeving, zowel in nieuwbouwwijken als in bestaande wijken, dient blijvende aandacht te hebben. De leefbaarheid in de kleine kernen verdient extra aandacht. De verbetering van de leefbaarheid dient (gezamenlijk) opgepakt te worden met bewoners, eigenaren, verenigingen en woningcorporaties.

 • 5.

  Bij voorkeur op (sub)regionaal worden (nieuwe) prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt.

 • 6.

  De gemeente Bladel zet zich in om te komen tot het behouden van de kernvoorraad en het creëren van betaalbare huur- en koopwoningen. Volgens de Begrippenlijst wordt onder een betaalbare huur een huur tot maximaal € 561,98 en onder een betaalbare koopprijs tot maximaal € 194.000,00 v.o.n. verstaan.

 • 7.

  De gemeente initieert en stimuleert initiatieven, zoals de site www.wonenopleeftijd.nl, die inwoners bewust maken van anticipatie op hun mogelijk toekomstig leven met beperkingen en van de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

 • 8.

  Het onderzoeken en ontwikkelen van aansprekende projecten om te komen tot stimulering van de duurzaamheid/isolatie van woningen in de bestaande bouw. Voorlichting zal daarbij als eerste worden opgepakt.

 • 9.

  De gemeente Bladel heeft het regionale convenant GPR-Gebouw ondertekend. De gemeente ontwikkelt instrumenten om zoveel mogelijk van de nieuwbouw via GPR-Gebouw te realiseren en streeft daarbij een ambitieniveau van 7,0 na. Het instrument GPR-Gebouw z.s.m. in samenwerking met het SRE ook invoeren voor de bestaande bouw.

 • 10.

  Het creëren van wooneenheden/woonruimte voor een- en twee persoonhuishoudens, zowel voor starters, alleenstaanden als senioren dient gestimuleerd te worden, vooral in de betaalbare en/of sociale sector. Dit kan door nieuwbouw, maar ook door transformatie van (grote) eengezinswoningen, kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en scholen etc.

 • 11.

  Met woningbouwcorporaties wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot kamergewijze verhuur van woningen om zodoende in de huisvesting van jonge alleenstaanden te voorzien.

 • 12.

  In het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten zal de gemeente initiatieven ondersteunen en daar waar de gemeente mogelijkheden ziet actief partners benaderen. Te grote concentraties van arbeidsmigranten worden niet voorgestaan.

 • 13.

  Met Woningstichting de Zaligheden zal de regeling Koopgarant worden geëvalueerd om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke doelstellingen te blijven.

 • 14.

  De gemeente gaat met partners, corporaties en marktpartijen nieuwbouw/ herstructureringsplannen ontwikkelen, met name huurwoningen, voor de secundaire doelgroep.

 • 15.

  Aan de hand van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant en uitgaande van de in de Woonvisie gestelde beleidskaders zal door het college een Indicatief Woningbouwprogramma worden opgesteld. Dit zal onderdeel uitmaken van de Perspectievennota. In de jaarrekening zal vervolgens verantwoording worden afgelegd in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde nieuwbouw.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 20 september 2012.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,