Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011
CiteertitelVerordening Brandweerrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010. Tarieventabel is als bijlage bijgevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201001-01-2012nieuwe regeling

04-11-2010

De Lantaarn, 11-12-2010

R2010.107
22-11-200901-01-2011nieuwe regeling

05-11-2009

De Lantaarn, 14-11-2009

R2009.097

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011

De raad van de gemeente Bladel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van de voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven terzake van

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden in dat jaar overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten terzake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, danwel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Brandweerrechten 2010", vastgesteld door de raad van de gemeente Bladel bij besluit van 5 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Brandweerrechten 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2010.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BRANDWEERRECHTEN 2011

 

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1

Wacht- en controlediensten

 

 

1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van wacht- en waakdiensten:

per personeelslid per kwartier:

10,79

Hoofdstuk 2

Verrichten van rookproeven

 

 

2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van een rookproef:

134,16

Hoofdstuk 3

Beschikbaar stellen van voertuigen

 

 

3.1

Voorzover daarvoor elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen met personeel, per kwartier, van:

 

 

3.1.1

een bestelwagen

27,91

3.1.2

een personenwagen

27,91

3.1.3

een vrachtauto

27,91

3.1.4

een tankautospuit met een bezetting van twee personen

42,38

3.1.5

een tankautospuit met een bezetting van vier personen

64,26

3.1.6

een tankautospuit met een bezetting van zes personen

86,06

3.1.7

een crashtender

42,35

3.1.8

een hulpverleningsvoertuig

42,35

3.1.9

een autoladder

55,81

3.1.10

een waterongevallenwagen met een bezetting van twee personen

38,82

3.1.11

een waterongevallenwagen met een bezetting van vier personen

60,52

Hoofdstuk 4

Overige diensten

 

 

4.1

Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

4.1.1

het ter beschikking stellen van een klokpomp: per etmaal

16,82

4.1.2

het ter beschikking stellen van een motorspuit: per etmaal

34,45

4.1.3

het ter beschikking stellen van stempels en/of stukhout: per eenheid per etmaal

1,68

4.1.4

het ter beschikking stellen van dekzeilen met een maximale afmeting van 6x4 meter: per zeil per etmaal

16,82

4.1.5

het verrichten van metingen: per meting

76,67

4.1.6

het verrichten van diensten in geval van storing in een perceel: per kwartier

57,48

4.1.7

het verrichten van diensten in geval van opheffing van de afsluiting van een perceel of buitensluiting: per kwartier

57,48

4.2

Voor het verwijderen van milieubelastende stoffen wordt het tarief verhoogd per liter verbruikt reinigingsmiddel met:

10,24

Behoort bij raadsbesluit van 4 november 2010.

De griffier van de gemeente Bladel,