Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

Beleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2013
CiteertitelBeleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening welzijn 2008, art. 5 onder e en art. 21.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-201530-04-2015intrekking regeling

21-04-2015

Gemeenteblad, 29-04-2015, 36289

15it.00899
11-12-201326-11-201330-04-2015nieuwe regeling

26-11-2013

Kempenaer, 11-12-2013.

13it.02848

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 2013

Beleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming gemeente Bladel 2013.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel;

 

gelet op artikel 5e en 21 van de ‘Algemene subsidieverordening welzijn 2008’;

 

besluiten:

 

tot vaststelling van de Beleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming gemeente Bladel.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling worden verstaan onder:

 • -

  Muzikale en culturele vorming: activiteiten die erop gericht zijn, de deelnemer kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van muziek, dans en drama, waardoor aan de deelnemer de kans wordt geboden zich op muzikaal en cultureel gebied te ontwikkelen.

 • -

  Deelnemer: een persoon die op het moment van het indienen van een subsidieaanvraag inwoner is van de gemeente Bladel én die in het kalenderjaar of cursusjaar waarin hij/zij aan muzikale of culturele vormingsactiviteiten deelneemt ten minste zes jaar oud is en de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft.

 • -

  Aanbieder: een natuurlijke persoon die bevoegd (gecertificeerd) is tot uitvoering van muzikale en culturele vormingsactiviteiten. Een natuurlijk persoon is gecertificeerd als hij/zij een diploma van het conservatorium, dansacademie of theateropleiding kan overleggen op minstens HBO-niveau, of als hij/zij een bewijs van inschrijving van minimaal het tweede studiejaar van een van deze opleidingen kan overleggen.

 • -

  Cursusjaar: de periode in één kalenderjaar of in twee aaneengesloten kalenderjaren waarin een cyclus van muzikale en culturele vormingsactiviteiten wordt uitgevoerd.

 • -

  Gesubsidieerd institutioneel aanbod van muzikale en culturele vorming: een vorm van muzikale of culturele vorming, aangeboden door een instelling (bijvoorbeeld een muziekschool) die door de gemeente Bladel wordt gesubsidieerd.

Artikel 2 De aanvraag

Een deelnemer, of zijn/haar ouders/verzorgers, kan/kunnen per cursusjaar één subsidieaanvraag indienen. De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag begint op 1 februari van het lopende cursusjaar en sluit op 1 juni van het lopende cursusjaar.

Artikel 3 Aanvraagformulier en vereiste bewijsstukken

Het aanvraagformulier kan worden afgehaald in het gemeentehuis of kan op de website van de gemeente worden gedownload.

Bij de indiening van het aanvraagformulier moet het voldoende worden gevoegd:

 • -

  een bewijs van inschrijving of een factuur van de aanbieder;

 • -

  een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld, in de vorm van een kopie van een bankafschrift;

 • -

  indien aan de orde: een bewijs van restituties van cursusgelden.

 

In geval van betaling in termijnen dient er bij indiening van het aanvraagformulier een kopie van alle bankafschriften te worden ingediend, waarop alle termijnbetalingen van het lopende cursusjaar weergegeven zijn. Deelnemer is verplicht om hieraan te voldoen, als hij/zij voor de subsidie in aanmerking wil komen

Artikel 4 De subsidievaststelling

Burgemeester en wethouders beschikken binnen drie maanden na de sluitingstermijn op de subsidieaanvragen. De sluitingsdatum is 1 juni van het lopende cursusjaar.

Artikel 5 Subsidieplafond

De raad stelt voor elk jaar een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze regeling. Indien het aantal aanvragen, vermenigvuldigd met het normbedrag, zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt het subsidiebedrag per aanvrager “naar rato” verlaagd. Dit gebeurt door toepassing van een breuk met in de teller het bedrag van het subsidieplafond en in de noemer de som van de subsidiebedragen die op basis van de norm berekend zijn.

Artikel 6 Normbedrag

De subsidie voor muzikale en culturele activiteiten bedraagt 50% van het cursusgeld met een maximum van € 370,00 per deelnemer.

Artikel 7 Kwaliteit

Burgemeester en wethouders kunnen van een (nieuwe) aanbieder van activiteiten van muzikale en culturele vorming verlangen, dat deze aantoont over de bevoegdheid te beschikken die voor het verzorgen van muzikale of culturele vormingsactiviteiten vereist is. Indien de aanbieder de bevoegdheid (certificering) niet kan aantonen, wordt subsidie aan de deelnemer geweigerd.

Artikel 8 Uitsluiting

Van de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie op grond van deze regeling zijn uitgesloten:

 • a.

  Deelnemers die gebruik maken van gesubsidieerd institutioneel aanbod van muzikale en culturele vorming;

 • b.

  Deelnemers die gebruik maken van een beroepsopleiding op het gebied van muziek, dans of drama.

Artikel 9 Intrekking oude regeling en inwerkingtreding

De Beleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming gemeente Bladel, zoals die door het college is vastgesteld op 20 december 2011 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking op 26-11-2013.

 

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming gemeente Bladel

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Bladel, op 26-11-2013.