Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Uitvoeringsprogramma 2010-211

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsprogramma 2010-211
CiteertitelUitvoeringsprogramma 2010-2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen
Externe bijlageUitvoeringsprogramma 2010-2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010nieuwe regeling

17-08-2010

Onbekend.

Collegebesluit 17-08-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma 2010-2011

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma 2010-2011 van het in september 2010 vastgestelde Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2010-2014. Dit uitvoeringsprogramma maakt het handhavingsbeleid concreet en beschrijft de praktische uitvoering van de Wabo en APV handhaving tot op detailniveau door de drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Het maakt inzichtelijk hoe de capaciteit van de BEL Combinatie verdeeld is over de drie gemeenten.

Zowel het handhavingsbeleid als het uitvoeringsprogramma geeft invulling aan de kwaliteitscriteria die voortvloeien uit de Wabo. De handhaving van de Wabo en de APV heeft als doel de kwaliteit van de (leef)omgeving te beschermen en waar mogelijk te verbeteren.

Dit uitvoeringsprogramma beschrijft per toezichtsvorm hoe het toezicht wordt uitgevoerd door de BEL Combinatie. De intensiviteit, frequenties en beoogde effecten staan hierbij centraal. Daarom is een overzicht van de urenramingen voor alle drie de gemeenten totaal gegeven (hoofdstuk 38). De in dit uitvoeringsprogramma genoemde kengetallen en uren gelden voor één begrotingsjaar. Uitleg over de verschillende toezichtsvormen kan gevonden worden in het Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2010-2014.

Leeswijzer

Dit uitvoeringsprogramma is zo opgezet dat er per toezichtsvorm gelezen kan worden hoe de uitvoering is geregeld. In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van het vergunningsgericht toezicht beschreven en in hoofdstuk 3 de uitvoering van het objectgericht toezicht. In de hoofdstukken 4 en 5 worden het gebiedsgerichte en het thematische toezicht besproken. In hoofdstuk 6 wordt het toezicht op klachten beschreven. Tot slot volgt in hoofdstuk 7 de juridische handhaving en Hoofdstuk 8 beschrijft het signaaltoezicht. Hoofdstuk 9 gaat in op de Planning en Controle cyclus. Hoofdstuk 10 bevat een totaaloverzicht van de urenraming voor alle drie de gemeenten. Dit is ‘BEL Combinatie’ genoemd. In de hoofdstukken 11, 12 en 13 is tenslotte een uitsplitsing gegeven van de urenramingen per gemeente.

Deel  

Wegens een technische onmogelijkheid tot het plaatsen van onderhavige beleidsregel als tekst, is het Uitvoeringsprogramma 2010-2011 in zijn geheel als bijlage toegevoegd.

Blaricum, 17 augustus 2010

Burgemeester en wethouders van Blaricum,

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

A. Hogendoorn J.N. de Zwart-Bloch