Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Gedragscode voor de wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode voor de wethouders
CiteertitelGedragscode voor de wethouders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 41c lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2009nieuwe regeling

27-01-2009

Raadsbesluit 2009/4

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode voor de wethouders

De raad van de gemeente Blaricum;

gelezen het voorstel van 18 november 2008 van het college;

gelet op artikel 41c, tweede lid, van de Gemeentewet,

B E S L U I T:

I. vast te stellen de volgende Gedragscode voor de wethouders.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1

  Deze gedragscode geldt voor de wethouders van de gemeente Blaricum. In bepaalde, nader in deze gedragscode omschreven gevallen is de gedragscode ook van toepassing op gewezen wethouders.

 • 2

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is vindt bespreking plaats in het college.

 • 3

  De code is openbaar en op toegankelijke wijze te raadplegen.

 • 4

  De wethouders ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

 • 5

  De wethouders zijn aanspreekbaar op de naleving van deze code.

Artikel 2 Belangenverstrengeling

 • 1

  De wethouders doen opgave van hun financiële belangen.

 • 2

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt een wethouder (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3

  Een gewezen wethouder wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Blaricum.

 • 4

  Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een wethouder over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

 • 5

  Een wethouder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente, onthoudt  zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 6

  Een wethouder neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

 • 7

  Een wethouder vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie.

 • 8

  Een wethouder geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn nevenfuncties en q.q nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn.

 • 9

  Een wethouder behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie, tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente.

Artikel 3 Informatie

 • 1

  Een wethouder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

 • 2

  Een wethouder houdt geen informatie achter.

 • 3

  Een wethouder verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

 • 4

  Een wethouder maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 5

  Een wethouder gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten van de gemeente.

Artikel 4 Geschenken, diensten en uitnodigingen

 • 1

  Een wethouder accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

 • 2

  Geschenken en giften die een wethouder uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

 • 3

  Geschenken en giften die een wethouder uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke of maatschappelijke bestemming voor gezocht.

  Geschenken en giften die een waarde van € 50,- of minder vertegenwoordigen kunnen worden behouden.

 • 4

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt de wethouder dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

 • 5

  Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privé-goederen worden niet geaccepteerd.

 • 6

  Een wethouder maakt in het college melding van uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

Artikel 5 Bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen, buitenlandse reizen en voorzieningen

 • 1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een wethouder is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

 • 2

  Een wethouder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 3

  In geval van twijfel omtrent een declaratie van een wethouder, wordt dit voorgelegd aan de burgemeester en zo nodig ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

 • 4

  Een wethouder die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het college. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. De raad wordt van de besluitvorming in het college op de hoogte gesteld.

 • 5

  Een wethouder meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een uitnodiging daartoe in het college en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 6

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van de wethouder naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee is gediend. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

 • 7

  Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming betrokken.

 • 8

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de wethouder.

 • 9

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan tenzij het betreft de bruikleen van een fax, mobiele telefoon en computer die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt.

II. De Gedragscode bestuurlijke integriteit, die is vastgesteld op 14 maart 2002, wordt ingetrokken.

 

III. Dit besluit treedt in werking op de dag na de vaststelling.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Blaricum in zijn vergadering van 27 januari 2009.

 

P.C.M. de Groot                                     mevrouw J.N. de Zwart–Bloch

griffier                                                      voorzitter