Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Gedragscode burgemeester Blaricum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode burgemeester Blaricum
CiteertitelGedragscode burgemeester Blaricum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 69 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2009nieuwe regeling

27-01-2009

Raadsbesluit 2009/4

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode burgemeester Blaricum

De raad van de gemeente Blaricum;

gelezen het voorstel van 18 november 2008 van het college;

gelet op artikel 69, tweede lid, van de Gemeentewet,

B E S L U I T:

I. vast te stellen de volgende Gedragscode voor de burgemeester.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1

  Deze gedragscode geldt voor de burgemeester van de gemeente Blaricum. In bepaalde, nader in deze gedragscode omschreven gevallen is de gedragscode ook van toepassing op een gewezen burgemeester van Blaricum.

 • 2

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het college.

 • 3

  De code is openbaar en op toegankelijke wijze te raadplegen.

 • 4

  De burgemeester ontvangt bij zijn aantreden een exemplaar van de code.

 • 5

  De burgemeester is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

Artikel 2 Belangenverstrengeling

 • 1

  De burgemeester doet opgave van zijn financiële belangen.

 • 2

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de burgemeester (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3

  Een gewezen burgemeester van Blaricum wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Blaricum.

 • 4

  Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van de burgemeester over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

 • 5

  Indien de burgemeester familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente, onthoudt hij zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 6

  De burgemeester neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

 • 7

  De burgemeester vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van zijn politieke functie.

 • 8

  De burgemeester geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn nevenfuncties en q.q-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn.

 • 9

  De burgemeester behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie, tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente.

Artikel 3 Informatie

 • 1

  De burgemeester gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

 • 2

  De burgemeester houdt geen informatie achter.

 • 3

  De burgemeester verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

 • 4

  De burgemeester maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 5

  De burgemeester gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten van de gemeente.

Artikel 4 Geschenken, diensten en uitnodigingen

 • 1

  De burgemeester accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

 • 2

  Geschenken en giften die de burgemeester uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

 • 3

  Geschenken en giften die de burgemeester uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke of maatschappelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 50,- of minder vertegenwoordigen kunnen worden behouden.

 • 4

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt de burgemeester dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

 • 5

  Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privé-goederen worden niet geaccepteerd.

 • 6

  De burgemeester maakt in het college melding van uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

Artikel 5 Bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen, buitenlandse reizen en voorzieningen

 • 1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. De burgemeester is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

 • 2

  De burgemeester declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 3

  In geval van twijfel omtrent een declaratie of over het correct gebruik van een creditcard, wordt dit voorgelegd aan het college dat zo nodig hierover een besluit neemt.

 • 4

  Indien de burgemeester het voornemen uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het college. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. De raad wordt van de besluitvorming in het college op de hoogte gesteld.

 • 5

  De burgemeester meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een uitnodiging daartoe in het college en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten. Van buitenlandse reizen wordt verslag gedaan in het burgerjaarverslag.

 • 6

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van de burgemeester naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee is gediend. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

 • 7

  Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming betrokken.

 • 8

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de burgemeester.

 • 9

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan tenzij het betreft de bruikleen van een fax, mobiele telefoon en computer die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt.

II. De Gedragscode voor de burgemeester, die is vastgesteld op 18 december 2002, wordt ingetrokken.

III. Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Laren in zijn vergadering van 27 januari 2009.

 

 

P.C.M. de Groot                                   mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

griffier                                                    voorzitter