Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Toeslagenverordening WWB 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening WWB 2013
CiteertitelToeslagenverordening WWB 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageAlgemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Toeslagenverordening WWB 2012-A en treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 30
  2. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-201301-01-201301-01-2015nieuwe regeling

25-06-2013

Hei en wei 19-7-2013

Raadsbesluit 2013-33-III

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening WWB 2013

De raad van de gemeente Blaricum gelezen het voorstel d.d. 14 mei 2013 van burgemeester en wethouders,

 

gelet op artikel 8 lid 1 onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

 

B E S L U I T :

vast te stellen de Toeslagenverordening WWB 2013

 

Deel  

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving en bereik

1. Alle begrippen, die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: de Wet werk en bijstand

b. toeslag: de toeslag genoemd in artikel 25, lid 2 van de wet

c. bijstandsnorm : de op grond van paragraaf 3.2 van de wet op de belanghebbende van toepassing zijnde norm, vermeerderd of verminderd met de op grond van paragraaf 3.3. van de wet, door het college vastgestelde verhoging of verlaging;

d. norm: de normen als bedoeld in artikel 21 van de wet;

e. woonkosten:

1.Indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, bedoeld in artikel 1,onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag;

2.Indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag vooronderhoud;

3. Deze verordening is van toepassing op belanghebbenden van 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die niet in een inrichting verblijven.

4. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening uitsluitend indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn.

5. Voor de toepassing van deze verordening wordt niet als "een ander" aangemerkt:

a. een inwonend kind tot 21 jaar;

b. een inwonend kind vanaf 21 jaar indien dit kind een in aanmerking te nemen inkomen heeft van ten hoogste het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud voor hoger onderwijs genoemd in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering.

6. Voor de toepassing van deze verordening wordt een gezin beschouwd als “een ander”.

HOOFDSTUK 2: CATEGORIEËN

Artikel 2. Categorieën

1. Voor belanghebbenden ten aanzien van wie de bijstand kan worden verhoogd of verlaagd, geldt een categorieaanduiding als nader uitgewerkt in dit artikel.

2. De categorieën worden aangeduid als:

a. alleenstaande;

b. alleenstaande ouder;

c. gehuwden;

HOOFDSTUK 3: CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM VOOR EEN ALLEEN-STAANDE OF ALLEENSTAANDE OUDER

Artikel 3. Verhogingen norm alleenstaande of alleenstaande ouder

1. De norm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of met thuisinwonende kinderen als bedoeld in artikel 25 van de wet, in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft, wordt verhoogd met een toeslag van 100 procent.

2. De norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder wordt verhoogd met een toeslag van 100 procent, indien hij zijn kosten niet kan delen met een ander.

3. De norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder wordt verhoogd met een toeslag van 50 procent indien hij zijn kosten met een ander kan delen.

4. De norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder wordt verhoogd met een toeslag van 25 procent, indien hij zijn kosten met twee of meer anderen kan delen.

HOOFDSTUK 4: CRITERIA VOOR HET VERLAGEN VAN DE BIJSTANDSNORM OF DE TOESLAG

Artikel 4. Verlagingen norm gezin

1. De norm wordt lager vastgesteld indien de gehuwden hun kosten kunnen delen met één of meer anderen.

2. De verlaging op grond van dit artikel bedraagt 50 procent van de toeslag als de gehuwden hun kosten kunnen delen met één ander.

3. De verlaging op grond van dit artikel bedraagt 75 procent van de toeslag als de gehuwden hun kosten kunnen delen met twee of meer anderen.

Artikel 5. Verlaging bij ontbreken woonkosten

De norm of de toeslag wordt verlaagd met 75 procent van de toeslag als de alleenstaande, de alleenstaande ouder of het gezin lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de norm of de toeslag voorziet als gevolg van het bewonen van een woning waaraan geen woonkosten zijn verbonden of het niet aanhouden van een woning.

Artikel 6. Verlaging toeslag alleenstaande van 21 en 22 jaar

1. De verlaging bedoeld in artikel 29 van de wet bedraagt:

a. 100 procent van de toeslag indien het een jongere van 21 jaar betreft;

b. 50 procent van de toeslag indien het een jongere van 22 jaar betreft.

2. In afwijking van lid 1 wordt de verlaging vastgesteld op de hoogte van de toeslag, die op grond van artikel 3 van deze verordening zou worden toegekend, indien deze minder bedraagt dan de verlaging, waartoe toepassing van lid 1 van dit artikel zou leiden.

HOOFDSTUK 5: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 7. Anticumulatie.

1. De bijstandsnorm van de alleenstaande of alleenstaande ouder bedraagt:

1. minimaal de norm genoemd in artikel 21, sub a of artikel 21 sub b van de wet.

2. maximaal de norm genoemd in artikel 21,sub a of artikel 21 sub b van de wet, verhoogd met de maximale toeslag van artikel 25, lid 2 van de wet.

2. De bijstandsnorm voor gehuwden bedraagt:

1. minimaal de norm genoemd in artikel 21 sub c van de wet, verlaagd met de maximale toeslag van artikel 25, lid 2 van de wet.

2. maximaal de norm genoemd in artikel 21 sub c van de wet.

Artikel 8. Uitvoering

1. Burgemeester en wethouders zijn belast met de uitvoering van deze verordening.

2. In gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Citeerwijze

Deze verordening kan worden aangehaald als "Toeslagenverordening WWB 2013.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

1. De Toeslagenverordening WWB 2013 treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

2. Per 1 januari 2013 vervalt de Toeslagenverordening WWB 2012-A.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 juni 2013.

P.C.M. de Groot mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

griffier voorzitter