Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013’, vastgesteld op 11 december 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. De 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013’ vervalt met ingang van de datum van heffing van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014, zijnde 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201301-01-2017nieuwe regeling

10-12-2013

Hei en wei 20-12-2013

Raadbesluit 2013/57

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordening van lijkbezorgingsrechten

RAADSBESLUIT nr.: 2013-57

 

De raad van de gemeenten Blaricum

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 29 oktober 2013

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

 

BESLUIT:

 

de

 

VERORDENING op de heffing en invordening van Lijkbezorgingsrechten

 

vast te stellen.

Deel  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats in Blaricum; eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: het doen begraven en begraven houden van lijken; het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen; het doen verstrooien van as; algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken; kindergraf: een eigen of algemeen graf bestemd voor een kind tot één jaar; eigen asbussengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot: het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen; het doen verstrooien van as; asbus: een bus ter berging van as van een overledene; verstrooiingsplaats: een plaats bij de gemeente in beheer, waarop aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het verstrooien van as.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Tarieven

A. Rechten voor grafruimten 1. Voor het uit­sluitend recht om stoffelijke over­schotten te mogen doen plaatsen en te heb­ben, het doen bijzet­ten en bijge­zet houden van asbus­sen met of zonder urnen dan wel het doen verstrooien van as in een bepaald graf, zolang de be­graaf­plaats niet ge­sloten is verklaard, wordt, onverminderd de rechten, ver­schuldigd voor het begraven van een stoffe­lijk overschot, bedoeld in artikel 5, onderdeel B, van deze veror­dening, ge­heven: a. algemeen graf Voor het verkrij­gen van gelegenheid tot het doen begra­ven en be­gra­ven houden van een lijk of asbus in een grafruimte voor de tijd van 10 ach­ter­eenvol­gende jaren € 196 b. eigen graven Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen be­gra­ven en begra­ven hou­den van drie lijken en/of meerdere asbussen in één grafruim­te voor 1. een termijn van 20 jaren € 1.262 2. voor het weder­in­huren van het recht bedoeld in onder­deel b, onder a, lid 1 en 2, voor de tijd van 10 jaren € 5 c. eigen asbussengraf Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen verstrooi­en van as dan wel het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in één grafruimte voor 1. een ter­mijn van 20 jaren € 568 2. voor het wederin­hu­ren van het recht, be­doeld in onderdeel c, onder 1 en 2, voor de tijd van 10 jaren € 196 d. kindergraven Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en het begraven houden van één kinderlijk in één grafruimte voor 1. een ter­mijn van 20 jaren € 393 2. voor het wederin­hu­ren van het recht, be­doeld in onderdeel d, onder 1 en 2, voor de tijd van 10 jaren € 196 Het uitslui­tend recht tot begra­ven wordt geacht te zijn verleend onder de voor­waar­den nu of later door de gemeenteraad te stellen en slechts voor de tijd, dat de begraafplaats niet gesloten is verklaard. Voor het inschrijven of over­boeken van eigen graven en eigen asbussengraven in het daartoe bestemde regis­ter wordt een bedrag geheven van € 15 Voor het zelf uitzoeken van een eigen volwassen graf wordt een tarief geheven van € 80 Hierbij mag het eigen volwassen graf alleen uitgezocht worden aansluitend aan andere (bezette) graven en in door de gemeente te bepalen vakken.

 

B. Rechten voor het begraven en weder­opgraven 1. a. Voor het begra­ven in een familiegraf op de gewone uren, daartoe in de Verorde­ning op de gemeen­telijke be­graaf­plaats aangewe­zen, wordt een recht geheven voor 1. een graf van 1- en 2-diep van € 1.096 2. een graf van 3-diep van € 1.132 b. voor het begraven in een kindergraf op de gewone uren, daartoe in de Verordening op de gemeentelijke begraafplaats aangewezen, wordt een recht geheven voor een graf van 1- diep van € 483 c. voor het plaatsen van een asbus op de gewone uren, daartoe in de Verorde­ning op de ge­meentelijke begraaf­plaats aangewe­zen, wordt een recht gehe­ven van € 315 d. voor het verstrooien van as van een over­ledene op de verstrooiingsplaats van de gemeen­te­lijke be­graaf­plaats wordt een recht geheven van € 179 e. voor het opgraven van een lijk, behal­ve op rechterlijk gezag, wordt het onder a en b ver­melde recht geheven. Indien het lijk, dat opge­gra­ven is, op­nieuw in een ander graf begra­ven wordt, wordt het onder a en b van dit artikel vermelde recht wederom gehe­ven. f. voor het opgraven van een as­bus, wordt het onder c vermelde recht geheven. Indien de asbus die opgegraven is op­nieuw in een ander graf geplaatst wordt, wordt het onder c vermelde recht wederom geheven. g. voor het opgraven van een asbus wordt het onder c vermelde recht gehe­ven. Indien de asbus die opgegraven is verstrooid wordt op de verstrooiingsplaats van de gemeentelijke begraafplaats, wordt het onder d vermelde recht geheven. 2. De in het eerste lid vermel­de rechten worden ver­hoogd: a. met 100%, indien het begraven geschiedt op zondagen, de Nieuwjaarsdag, de eerste Kerstdag, de Hemelvaartsdag, de verjaardag van Z.M. de Koning; b. met 75%, indien het begraven geschiedt op zaterdagen; c. met 50%, indien het begraven geschiedt op maan­dag tot en met vrijdag voor 8.00 uur en na 15.00 uur. 3. De in het tweede lid vermelde rech­ten worden niet geheven, indien het begra­ven na de in dat lid ge­noem­de tijdstip­pen ge­schiedt op verzoek van de ge­meen­te.

 

C. Rechten voor het gebruik van de aula Voor het ge­bruik van de aula op de gemeen­telijke be­graafplaats wordt gehe­ven per uur of een gedeel­te daar­van € 116

 

D. Rechten voor het kloklui­den Voor het luiden van de klok in de ge­meente­toren bij overlijden of tijdens een begra­fenis wordt gehe­ven voor elk kwartier of ge­deelte daarvan € 69

 

E. Rechten voor het aanbrengen van grafbedek­kin­gen Met inachtneming van het­geen dien­aangaande in de Verordening op de gemeen­telijke be­graaf­plaats van de gemeen­te Blaricum is bepaald, wordt voor het stichten van een grafkel­der, voor het plaatsen van een monument, zerk, graf­steen, zwerfkei e.d., voor het aanleg­gen van een graftuin, het planten van bomen, heesters en struiken, geheven € 102

 

F. Rechten voor het onderhoud van graven 1. Het onderhoud van de gemeente­lijke begraafplaats en van de graven ge­schiedt van ge­meentewege. Onder dit onderhoud is niet be­grepen het uitvoeren van herstellingen aan op de graven ge­plaatste voorwerpen, het vergul­den van op­schriften, het aan­brengen en vernieuwen van heggen, planten en bloemen, welke werk­zaamheden dienen te geschieden vanwe­ge de rechthebben­de. 2. Aan diegene, op wiens naam de grafruim­te staat of bij gebreke hiervan, diegene die vóór 2010 heeft verzocht het onder­houd van de grafruimte zelf ter hand te nemen en hiervoor van het college van burge­meester en wethouders toestemming heeft gekregen, worden de volgende rechten geheven: a. eigen graven: 1. voor een kinder­graf, jaarlijks € 33 2. voor de overige gra­ven, jaar­lijks € 50 b. eigen asbussengra­ven: voor de overi­ge gra­ven, jaarlijks € 33 Reeds afgegeven toestemmingen voor zelfonderhoud blijven in stand voor de duur van de onder artikel 5, onderdelen A en B genoemde rechten. Afgegeven toestemmingen voor zelfonderhoud kunnen tussentijds worden opgezegd. Vanaf 2010 worden door het college van burgemeester en wethouders geen toestemmingen voor zelfonderhoud meer afgegeven. Bij nieuwe rechten en verlengingen vanaf 2010 kan daarom geen aanspraak meer worden gemaakt op de in dit lid genoemde tarieven. De vergunning ver­valt, indien de in de aanhef van dit lid be­doel­de per­soon, na waar­schuwing door burgemeester en wethouders, in ­gebreke blijft de door burge­meester en wethou­ders voor het onderhoud ge­stelde voor­schriften op te volgen. 3. Indien het graf in de loop van enig jaar wordt uitgegeven, zijn de rechten ver­schul­digd over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar nog volle kalender­maanden overblijven. 4. Voor het onderhoud van de graven van gemeentewege worden de volgen­de rechten geheven voor: a. eigen graven: 1. voor een kinder­graf, jaarlijks € 65 2. voor ge­reser­veer­de graven, jaarlijks € 51 3. voor de overige gra­ven, jaar­lijks € 101 b. eigen asbussengra­ven: 1. voor gere­ser­veerde gra­ven, jaarlijks € 33 2. voor de overi­ge gra­ven, jaarlijks € 65 c. alge­mene graven: eenmalig, voor een periode van tien jaren € 334

Artikel 6 Wijze van heffing

1. a. De krachtens artikel 5, onderdeel F, onder punt 2 en 4, verschuldigde rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn invorderbaar een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. b. De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. c. Burgemeester en wethouders stellen het model van de onder b bedoelde nota vast. 2. De niet bij wege van aanslag geheven rechten moeten zijn voldaan ten tijde waarop de dienstverlening is verricht.

Artikel 7 Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2013”, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2014. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2013.

P.C.M. de Groot Mevr. J.N. de Zwart-Bloch

raadsgriffier voorzitter