Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand van de gemeente Blaricum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het Reglement Burgerlijke stand van de gemeente Blaricum vastgesteld op 10 augustus 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit burgerlijke stand art.1 tot en met 4
  2. Burgerlijk Wetboek, art. 1:16
  3.  

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2013nieuwe regeling

29-01-2013

Hei en wei 01-03-2013  

Collegebesluit 29-01-2013  

Tekst van de regeling

Intitulé

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand.

 

Besluiten vast te stellen:

 

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand.

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling.

 

Het reglement verstaat onder

a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van

    Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555);

b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van

    19 december 1994 (Stb. 900);

c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een

    andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden

    2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek);

d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de

    gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeen-

    telijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden

    2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek);

e. gemeentehuis: is het als zodanig in gebruik zijnde gemeentehuis en voorts iedere

    andere locatie binnen de gemeentegrenzen die geschikt is of geschikt te maken is,

    echter slechts voor zolang de daadwerkelijke huwelijksvoltrekking aldaar plaatsvindt.

 

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

    a. ambtenaren in dienst van de gemeente Blaricum

    b. ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 

2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 

3. De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voltrekken uitsluitend op verzoek huwelijken.

 

4. Personen die zijn aangesteld als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand dienen steeds te voldoen aan alle eisen die de wet en overige regelgeving aan deze functie verbindt.

Artikel Benoeming.

1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4 Lokatie.

1. De kostenloze huwelijksvoltrekkingen vinden plaats in het gemeentehuis.

2. Als locatie waar huwelijken kunnen worden voltrokken, geldt naast het in gebruik zijnde gemeentehuis iedere andere locatie binnen de gemeentegrens die geschikt is of geschikt te maken is, echter slechts voor zolang de daadwerkelijke huwelijksvoltrekking aldaar plaatsvindt onder voorwaarden dat:

- de eigenaar dan wel gebruiker van de plaats schriftelijk toestemming heeft verleend;

 

- de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;

 

- de huwelijksvoltrekking ongehinderd en ongestoord kan plaatsvinden;

 

- de trouwlocatie dient volgens artikel 1, lid 63 van de wet de openbaarheid te waarborgen en toegankelijk te zijn;

 

- vanwege de zorg voor de veiligheid en overschrijding van de gemeentegrens moet een locatie zich bevinden op vaste grond. De aanvragen zal bijvoorbeeld geen toestemming krijgen voor huwelijken in een luchtballon, vliegtuig, boot en dergelijke;

 

- open vuur tijdens een huwelijk op locatie is niet toegestaan;

 

- de locatie dient rookvrij te zijn;

 

- de locatie waar het huwelijk gaat plaatsvinden, moet beschikken over een gebruikvergunning of een gebruiksmeldingsplicht, tenzij redelijkerwijs gelet op de aard van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de huwelijksvoltrekking plaatsvindt, die niet kan worden verlangd. Dit is niet van toepassing indien het huwelijk wordt gesloten in een particulier woonhuis;

 

- de eigenaar is verantwoordelijk voor de inrichting van de gewenste locatie, conform de aan deze locatie te stellen eisen, zoals o.a. een tafel en stoelen;

 

- wordt aan één van de gestelde eisen niet voldaan dan kan dat reden zijn om niet tot voltrekking over te gaan;

 

- voor schade of eventuele andere kosten die voortvloeien uit het trouwen op de gekozen locatie wordt de aanvrager aansprakelijk gesteld.

Artikel 5 Leiding burgerlijke stand.

De manager van de afdeling publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand, ondergebracht bij de afdeling Publiekszaken.

Artikel 6 Vormen huwelijksvoltrekking.

 

1. De huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4, lid 1:

    a. duurt maximaal 10 minuten;

    b. er mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn exclusief de

        getuigen;

    c. kent geen persoonlijke toespraak;

    d. wordt verricht door een door de gemeente aangewezen

         (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, niet zijnde een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, benoemd voor één, nader in het benoemingsbesluit omschreven huwelijksvoltrekking.

 

2. De huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4, lid 2:

    a. vinden plaats in het gemeentehuis of op locatie;

    b. duurt maximaal 45 minuten;

    c. wordt verricht door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke

        stand.

Artikel 7 Bezoldiging.

De bezoldiging voor het voltrekken van huwelijken door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is opgenomen in de Rechtspositieregeling voor de (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Blaricum.

Artikel 8 Openstelling.

 

1. a.  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend:

op maandag om 10.00 uur voor huwelijken als bedoeld in artikel 4, lid 1;

in het gemeentehuis en op iedere andere locatie als bedoeld in artikel 4, lid 2:

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur op de hele uren en op zaterdag om 11.00 uur en 12.00 uur;

  

b.  voor overige werkzaamheden op maandag vanaf 13.30 uur t/m 20.00 uur, woensdag en vrijdag vanaf 08.30 uur tot 12.30 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 te Eemnes en op dinsdag en donderdag vanaf 08.30 uur tot 12.30 uur in het gemeentehuis.

 

2. Het bureau is gesloten op algemene erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen.

 

3. Op verzoek van een belanghebbende of in bijzondere gevallen kan het bureau van de burgerlijke stand worden geopend op zaterdag, zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

 

Openstelling vindt plaats als genoegzaam wordt aangetoond dat met de te verrichten werkzaamheden noodzakelijkerwijs of de voltrekking van het huwelijk niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

4. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 9 Schakelbepaling.

De bepalingen in dit reglement over huwelijksaangiften en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op aangiften geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap.

Artikel 10 Slotbepalingen.

 

1. Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand van de gemeente Blaricum.

2. Het treedt in werking op 1 maart 2013.

 

3. Het Reglement Burgerlijke stand van de gemeente Blaricum vastgesteld op 10 augustus 2010, wordt hierbij ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 29 januari 2013.

De secretaris,                                           de burgemeester,