Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2017
CiteertitelVerordening Afvalstoffenheffing  2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpafvalstoffenheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Wet Milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2017

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2017  

 

Artikel 1 Aard van de belasting

Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer .

 Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een

  perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

 • 1.

  degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens

  eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt

  van het perceel;

 • 2.

  ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die

  dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

   

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

 • 1.

  Indien dat perceel op 1 januari van het kalenderjaar of, indien de belastingplicht

  aanvangt in de loop van het kalenderjaar bij aanvang van de belastingplicht,

  wordt gebruikt door één persoon € 138,84

 • 2.

  Indien dat perceel op 1 januari van het kalenderjaar of, indien de belastingplicht

  aanvangt in de loop van het kalenderjaar bij aanvang van de belastingplicht,

  wordt gebruikt door meer dan één persoon € 277,68

   

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1.  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2.  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel in de loop van het belastingjaar het aantal personen dat het perceel bewoont meer wordt dan één, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, dan wel na vermeerdering van het aantal personen, nog volle kalendermaanden overblijven.

3.  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel in de loop van het belastingjaar het aantal personen dat het perceel gebruikt minder wordt dan twee, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, dan wel na vermindering van het aantal personen, nog volle kalendermaanden overblijven.

 Artikel 7 Termijnen van betaling

1.  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

2.  In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval dat het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 100,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

3.  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op het in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

 Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening afvalstoffenheffing 2016” vastgesteld op 10 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Afvalstoffenheffing  2017”. 

  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van, 20 december 2016.

      

  P.C.M. de Groot,

  griffier

    

  mw. J.N. de Zwart-Bloch

  voorzitter