Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Blaricum 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening gemeente Blaricum 2018
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Blaricum 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2018Nieuwe regeling

30-01-2018

Gemeenteblad

23566

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Blaricum 2018

 

 

 

DUURZAAMHEIDSLENING GEMEENTE BLARICUM 2018

De raad van de gemeente Blaricum;

 • -

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017

 • -

  gelet op het raadsadvies van de RTG van 16 januari 2018

 • -

  gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1.Verordening Duurzaamheidslening gemeente Blaricum 2018 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a)

Aanvrager:

Particuliere eigenaar die een aanvraag voor een duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

b)

Raad:

Gemeenteraad van de gemeente Blaricum

c)

College:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum;

d)

Duurzaamheidslening:

Een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager en/of die ingezet worden voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling);

e)

Duurzaamheidsmaatregelen:

Energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1;

f)

Postcoderoos regeling:

Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie (zonnepanelen) op een ander dak en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. De postcoderoos = 4-cijferige postcode + aangrenzende postcodes.

g)

Werkelijke kosten:

De kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

h)

SVn:

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Blaricum, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente Blaricum.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Blaricum het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

 • 2.

  De raad heeft daartoe een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen ingesteld, waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, (laagrentende) Duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt.

 • 3.

  Uit het revolverend fonds kunnen slechts Duurzaamheidsleningen worden verstrekt tot maximaal het besteedbaar budget op de betreffende fondsrekening bij SVn.

Artikel 4 Bevoegdheid College

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een

Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

1.Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

Energiebesparing door isolatie

 • a)

  Dakisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W;

 • b)

  Vloerisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W;

 • c)

  Gevelisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W;

 • d)

  Isolerende beglazing (HR++-glas met U-glas-waarde kleiner of gelijk aan 1,3 W/m2K of spouw 15 mm);

 • e)

  Isolerende buitendeuren (met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K);

 • f)

  Draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw-waarde (U-raam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,7 W/m2.K;

 • g)

  Geïsoleerde buitendeur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2.K;

 • h)

  Deuren, ramen en kozijnen van duurzaam geproduceerd hout (FSC keurmerk), van kunststof of van aluminium in combinatie met isolerende beglazing en/of isolerende buitendeuren;

 • i)

  Leidingisolatie verwarmingssysteem;

Energiebesparing bij ruimteverwarming en/of het verwarmen van warm tapwater

 • j)

  Warmtepomp;

  • a.

   Warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en een warmte-opslagvat;

  • b.

   Elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met k);

  • c.

   Gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met k)

 • k)

  Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55° C bedraagt;

 • l)

  Microwarmtekracht systemen;

 • m)

  HR-(combi)ketel;

 • n)

  Thermostatische mengkraan voor de douche.

Warmteterugwinning

 • o)

  Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%;

 • p)

  Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen.

Binnenklimaat

 • q)

  Ventilatie door een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2-of vochtsensoren;

 • r)

  Zelfregulerende ventilatieroosters.

Duurzame opwekking van energie

 • s)

  Zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s);

 • t)

  Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, eventueel een pomp en een warmte-opslagvat;

 • u)

  Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, een pomp en een warmte opslagvat met een geïntegreerde CV-brander.

 • v)

  Postcoderoosregeling;

Biodiversiteit

w)Vegetatiedak; dak waarop een laag substraat wordt gelegd, met daarop tenminste een begroeiing van vetplanten, kruiden (sedum), grassen, etc.

Overig

 • x)

  Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van de woning.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag Duurzaamheidslening

1.Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • a.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, laat het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 4.

  Het college handelt volledige aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een besluit (toewijzing of afwijzing) mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 • 8.

  Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500, -;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

1.Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Blaricum en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 11 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief BTW).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 12 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het

oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2018.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Blaricum 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2018.

De griffier, De voorzitter,