Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018
CiteertitelVerordening rioolheffing 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeentewet
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

28-11-2017

Gemeenteblad

224184

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2018

vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van stedelijk afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

  Artikel 2 Aard van de belasting

  Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten

  die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • a.

   de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en

  • b.

   de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken;

  • c.

   het door of vanwege de gemeente tot stand brengen van een aansluiting op de gemeentelijke riolering.

  Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

  • 1.

   De belasting als bedoeld in artikel 2 lid a en b wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering;

  • 2.

   Met betrekking tot de belasting als bedoeld in lid 1 wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

  • 3.

   De belasting als bedoeld in artikel 2 lid c wordt geheven van de rechthebbende als bedoeld in de Aansluitverordening riolering gemeente Blaricum 2012.

  Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

  Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om

  als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als

  zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten

  tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

  Artikel 5 Maatstaf van heffing

  • a.

   De belasting als bedoeld in artikel 2 lid a en b wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

  • b.

   De belasting als bedoeld in artikel 2 lid c wordt geheven naar een vast bedrag indien de aansluitkosten op de gemeentelijke riolering niet meer bedragen dan € 1.500,00.

  • c.

   Indien de kosten voor de aansluiting op de gemeentelijke riolering meer dan € 1.500,00 bedragen, is de rechthebbende, voor zover dit redelijk is, de kosten voor de eventuele aanleg van een nieuw openbaar riool, het aansluiten op het openbaar riool en de aanleg of wijziging van de aansluitleiding aan de gemeente verschuldigd.

  Artikel 6 Belastingtarieven

  • a.

   Het tarief als bedoeld in artikel 2 lid a en b bedraagt € 204,60;

  • b.

   Het tarief als bedoeld in artikel 2 lid c bedraagt eenmalig € 808,00 tenzij artikel 5 lid c van toepassing is.

  Artikel 7 Belastingjaar

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

  Artikel 8 Wijze van heffing

  1. De belasting bedoeld onder artikel 2 lid a en b wordt geheven bij wege van aanslag.

  2.De in artikel 2 lid c bedoelde belasting wordt geheven door middel van een, door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde, gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

  Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

  • a.

   De belasting bedoeld onder artikel 2 lid a en b is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

  • b.

   De belasting bedoeld onder artikel 2 lid c is verschuldigd op het tijdstip dat de door of vanwege de gemeente tot stand te brengen aansluiting op de gemeentelijke riolering is aangevraagd.

  Artikel 10 Termijnen van betaling

  • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als bedoeld in artikel 8 lid 1 worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

  • 2.

   In afwijking van het 1e lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

  • 3.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de kennisgeving als bedoeld in artikel 8 lid 2 worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

  • 4.

   De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

  Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

  Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   De 'Verordening rioolheffing 2017’ van 20 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

  • 4.

   Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2018'.

  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 november 2017.

  P.C.M. de Groot mw. J.N. de Zwart-Bloch

  griffier voorzitter