Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022
CiteertitelNadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2019nieuwe regeling

22-02-2019

gmb-2019-34971

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum;

In overweging nemend:

Dat de raad in de Verordening Sociaal Domein gemeente Blaricum 2018 het college opdraagt bij nadere regeling te bepalen waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers in de gemeente bestaat;

Dat de colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning gezamenlijk doen, waarbij de inwoners van genoemde gemeenten als één gezamenlijke doelgroep worden gezien;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet, artikel 2.1.6 van de Wmo 2015 en artikel 2.13 van de Verordening Sociaal domein gemeente Blaricum 2018;

Besluit:

Vast te stellen de Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Mantelzorg betreft geen gebruikelijke hulp (art. 1.1.1. Wmo 2015).

 • b.

  Gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, kinderen of andere huisgenoten (art. 1.1.1. Wmo 2015).

 • c.

  Mantelzorger: een persoon die intensief, zijnde meer dan 8 uur per week en minimaal gedurende 3 maanden per jaar, onbetaald mantelzorg verleent aan een mantelzorgontvanger.

 • d.

  Cliënt:

  • i.

   een persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening of persoonsgeboden budget is verstrekt of door/namens wie een melding is gedaan als bedoeld in artikel 2.3.2. eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, of

  • ii.

   een persoon waaraan een indicatie is afgegeven voor een individuele voorziening voor ambulante hulpverlening of dagbehandeling ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie op grond van de Verordening jeugdhulp HBEL-gemeenten, of

  • iii.

   een persoon waaraan een indicatie is afgegeven voor persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis op grond van de Zorgverzekeringswet, of

  • iv.

   een persoon die op grond van de Wet langdurige zorg, zorg ontvangt, of

  • v.

   een persoon die naar het oordeel van het college professionele zorg nodig heeft als in dit artikel onder i tot en met iv benoemd, maar deze professionele zorg niet heeft, omdat de mantelzorger deze zorg geeft.

 • e.

  Mantelzorgontvanger: een cliënt die (aanvullend) mantelzorg ontvangt van mensen uit zijn/haar sociale netwerk en het mantelzorgcompliment aanvraagt.

 • f.

  Sociale netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de mantelzorgontvanger een sociale relatie onderhoudt.

 • g.

  Mantelzorgcompliment: een jaarlijkse financiële bijdrage als blijk van waardering voor mantelzorgers.

 • h.

  HBEL-gemeenten: de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

 • i.

  Jaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Doel van de regeling

Met behulp van het mantelzorgcompliment spreekt het college van Burgemeester en Wethouders een blijk van waardering uit aan de mantelzorgers die aan inwoners van de HBEL-gemeenten structurele mantelzorg verlenen.

 

Artikel 3 Voorwaarden toekenning mantelzorgcompliment

De waardering kan worden toegekend aan mantelzorgers die:

 • 1.

  Mantelzorg verlenen aan een mantelzorgontvanger, die op het moment van de aanvraag, woonachtig is in een van de HBEL-gemeenten, en;

 • 2.

  Mantelzorg verlenen aan een mantelzorgontvanger uit het directe sociale netwerk, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit een sociale relatie, en;

 • 3.

  Mantelzorg verlenen voor meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden, en;

 • 4.

  Taken verrichten die de mantelzorgontvanger zelf niet meer kan doen en die niet door een professionele zorgverlener worden overgenomen. Die hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten (gebruikelijke hulp).

 

Artikel 4 Aanvraag mantelzorgcompliment

 • 1.

  Een mantelzorgcompliment kan in 2019 tot en met 2022 door een mantelzorgontvanger eenmaal per jaar worden aangevraagd met gebruikmaking van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De mantelzorgontvanger kan het mantelzorgcompliment voor maximaal 3 mantelzorgers aanvragen; het college keert het bedrag in gelijke delen uit aan de voorgedragen mantelzorgers.

 • 3.

  Aanvragen kunnen vanaf 1 januari tot en met uiterlijk 31 december van desbetreffende jaar worden ingediend bij Maatschappelijke Zaken HBEL te Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Na 31 december ingediende aanvragen worden afgewezen.

 

Artikel 5 Inlichtingenplicht

De aanvrager is verplicht om inlichtingen over de persoonlijke omstandigheden van aanvrager te (laten) verstrekken om het recht op het mantelzorgcompliment te kunnen vaststellen.

 

Artikel 6 Vaststellen bedrag mantelzorgcompliment en afhandeling aanvragen

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling is voor de HBEL-gemeenten gezamenlijk een bedrag beschikbaar van €238.225 per jaar. Genoemd bedrag geldt als subsidieplafond.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van het geldbedrag dat als mantelzorgcompliment per jaar kan worden uitgekeerd vast op basis van het per 31 december ingediende aantal aanvragen dat voor honorering volgens deze regeling binnen het plafond als genoemd in het eerste lid in aanmerking komt, met dien verstande dat dit niet meer bedraagt dan €150,-.

 • 3.

  Het aldus vastgesteld bedrag van het mantelzorgcompliment wordt namens de mantelzorgontvanger door het college uitgekeerd aan de in de aanvraag vermelde mantelzorger, dan wel conform de aanvraag over maximaal 3 mantelzorgers verdeeld.

 • 4.

  Ongeacht de datum van ontvangst van een aanvraag, wordt daarop beslist binnen 3 maanden na de uiterste indieningsdatum van 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen de bepalingen in deze regeling ten gunste van de mantelzorgontvanger buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad en geldt tot en met 31 maart 2023.

 

Aldus besloten op 22 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Blaricum,

De secretaris

mw. M. Kilic-Karaaslan

De burgemeester

mw. J.N. de Zwart-Bloch