Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders, raadsleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers 2009
CiteertitelVerordening voorzieningen wethouders, raadsleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht
Externe bijlageVerordening rechtspositie wethouders Toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 44
 3. Gemeentewet, art. 95
 4. Gemeentewet, art. 96
 5. Gemeentewet, art. 97
 6. Gemeentewet, art. 98
 7. Gemeentewet, art. 99
 8. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 9. Rechtspositiebesluit wethouders

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-201427-03-201401-07-2017art.1, 8,9,10, 10a,21,23, 23a, 30

18-02-2014

Hei en wei 22-4-2014, nr. 22342

Raadsbesluit 2014-3
26-06-201030-04-2014art. 8,21,30

20-04-2010

Hei en wei 25-06-2010

Raadsbesluit 2010-24  
30-01-200901-01-200926-06-2010nieuwe regeling

16-12-2008

22-01-2009 Laarder Courant De BEL

Raadsbesluit 2008-60  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers 2009

De raad van de gemeente Blaricum,

 

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers 2009.

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. commissie: een commissie , zoals bedoeld in hoofdstuk V van de gemeentewet, met

uitzondering van de raadscommissie, als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

b. de fractievertegenwoordiger: de door de raad benoemde fractievertegenwoordiger, zoals

bedoeld in artikel 55 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere

werkzaamheden van de gemeenteraad van Blaricum;

c. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

d. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van

22 maart 1994, Stb. 244;

e. Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001,

Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

f. Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken

van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

g. Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van

16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

h. Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van

12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181;

i. raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder;

j. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

k. gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet;

l. rondetafelgesprek: een gesprek, zoals bedoeld in artikel 51 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Blaricum

m. tablet: een tabletcomputer met een schermdiameter van tenminste 9,5 inch, met de daarop geïnstalleerde software; n. BEL Combinatie: het openbaar lichaam genaamd BEL Combinatie.

 

Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden

De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 3 vastgestelde maximum.

Artikel 3 Onkostenvergoeding

 • 1

  De vergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 3, vermeld in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2

  Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, is in afwijking van het eerste lid de onkostenvergoeding gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 3, vermeld in tabel III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen

 • 1

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 • 2

  De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 5 Reiskosten

 • 1

  Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  - bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  - bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4,onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 6 Reiskosten

De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden aan het raadslid vergoed.

Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1

  De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2

  Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap.

Artikel 8 Tablet

1. De gemeente stelt het raadslid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een tablet in bruikleen ter beschikking.

2. De gemeente stelt het raadslid, op diens verzoek en ten laste van de gemeente, voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een printer in bruikleen ter beschikking. De hiervoor benodigde cartridges worden vergoed tot ten hoogste € 50 per jaar.

 

3. Het raadslid sluit voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst af met de BEL Combinatie.

 

4. De directeur van de BEL Combinatie stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 

5. De gemeente vergoedt het raadslid, op diens verzoek en ten laste van de gemeente, voor de uitoefening van het raadslidmaatschap de kosten van een internetabonnement, tot ten hoogste  € 30,- per maand.

 

 

Artikel 9 (Gereserveerd)

 

Artikel 10 Fietsregeling

1. Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, kan deelnemen aan de voor de gemeente geldende fiscale fietsregeling. Naar keuze van het raadslid wordt de raadsvergoeding dan wel vaste onkostenvergoeding verminderd met de vergoeding voor de fiets.

 

2. Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

 

Artikel 11 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid

De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, kan op verzoek van een raadslid worden verlaagd in het geval hij een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Artikel 12 Compensatie korting werkloosheidsuitkering

 • 1

  In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 • 2

  In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

Artikel 13 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad

 • 1

  Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.

 • 2

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.

Artikel 13a Ziektekostenvoorziening

 • 1

  De tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering als bedoeld in artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt € 175,-- per jaar.

 • 2

  In het geval een raadslid gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest ontvangt hij de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 • 3

  De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 13b Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

 • 1

  De artikelen 2 tot en met 4, 8, 10 tot en met 12 en 13a blijven van toepassing op het raadslid aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is.

 • 2

  De artikelen 1 tot en met 7, 8, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 11 tot en met 13a van deze verordening zijn van toepassing op raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een raadslid dat ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

Hoofdstuk 3 Voorzieningen voor wethouders

Artikel 14 Onkostenvergoeding

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 2, vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 15 Reiskosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wethouder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 23 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 16 Zakelijke reiskosten

 • 1

  Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 15 vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 15 bedoelde reizen ten behoeve van de gemeente gemaakt.

 • 2

  De vergoeding betreft:

  - bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de reiskosten;

  - bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

  - een vergoeding van de noodzakelijke en rederlijkerwijs gemaakte verblijfkosten.

 • 3

  Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen regeling als bedoeld in de eerste volzin is vastgesteld vindt op aanvraag saldering van de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder plaats overeenkomstig artikel 4a van de Reisregeling binnenland, artikel 2a van de Reisregeling buitenland en artikel 13a van de krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989 vastgestelde Verplaatsingskostenregeling 1989.

Artikel 17 Dienstauto

(niet van toepassing)

Artikel 18 Verblijfkosten

(vervallen)

Artikel 19 Buitenlandse dienstreis

 • 1

  Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. Het college kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 20 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1

  De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2

  De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 21 Tablet

1. De gemeente stelt de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het wethouderschap een tablet ter beschikking.

  2. De gemeente stelt de wethouder, op diens verzoek en ten laste van de gemeente, voor de uitoefening van het wethouderschap een printer in bruikleen ter beschikking. De hiervoor benodigde cartridges worden vergoed tot ten hoogste € 50 per jaar.   3. De wethouder sluit voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst af met de BEL Combinatie   4. De directeur van de BEL Combinatie stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.   5. De gemeente vergoedt, op diens verzoek, de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het wethouderschap de kosten van een internetabonnement tot ten hoogste € 30,- per maand.

 

Artikel 22 Mobiele telefoon

 • 1

  Op aanvraag wordt de wethouder voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2

  De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 4

  Voor zover de in bruikleen beschikbaar gestelde mobiele telefoon voor privé-doeleinden is gebruikt, vindt maandelijks een verrekening van de gesprekskosten plaats.

Artikel 23 Fietsregeling

1. De wethouder kan deelnemen aan de voor de gemeente geldende fiscale fietsregeling. Naar keuze van de wethouder wordt de bezoldiging dan wel de vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets.

 

2. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

 

 

Artikel 24 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten

 • 1

  De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeftten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

  a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

  b. verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 25 Kinderopvang

(vervallen)

Hoofdstuk 4 Voorzieningen voor fractievertegenwoordigers

Artikel 26 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 • 1

  De vergoeding voor het deelnemen aan de rondetafelgesprekken door de raad benoemde fractievertegenwoordigers is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 1 vastgestelde maximum van tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Het bijwonen van een of meer rondetafelgesprekken op één avond wordt beschouwd als één vergadering.

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als deelnemer van een rondetafelgesprek een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.

 • 3

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een rondetafelgesprek

  als raadslid of wethouder; uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid, dan wel als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering of namens een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

Artikel 27 Reis- en verblijfkosten

 • 1

  Aan de fractievertegenwoordiger worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  - bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte reiskosten

  - bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid

  - gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 28 Buitenlandse excursie of reis

 • 1

  De gemeenteraad kan aan deelnemers van een rondetafelgesprek /benoemde fractievertegenwoordigers toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde excursie of reis wordt door of vanwege de gemeente georganiseerd.

 • 3

  De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 29 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1

  De kosten van deelname van een fractievertegenwoordiger aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2

  De fractievertegenwoordiger, die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van de deelname aan de rondetafelgesprekken.

Artikel 30 Tablet

1. De gemeente stelt de fractievertegenwoordiger ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het fractievertegenwoordigerschap een tablet in bruikleen ter beschikking.

  2. De gemeente stelt de fractievertegenwoordiger, op diens verzoek en ten laste van de gemeente, voor de uitoefening van het fractievertegenwoordigerschap een printer in bruikleen ter beschikking. De hiervoor benodigde cartridges worden vergoed tot ten hoogste € 50 per jaar.   2. De fractievertegenwoordiger sluit voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst af met de BEL Combinatie   3. De directeur van de BEL Combinatie stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.   4. De gemeente vergoedt, op diens verzoek, de fractievertegenwoordiger ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het fractievertegenwoordigerschap de kosten van een internetabonnement tot ten hoogste € 30,- per maand.

 

Hoofdstuk 5 Voorzieningen voor commissieleden

Artikel 30a Vergoeding voor het bijwonen van commmissievergaderingen

 • 1

  Het lid van een commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie de maximale vergoeding die gelijk is aan het bedrag, vermeld in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden voor een gemeente in klasse 1.

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van de Gemeenteraad ontvangt.

 • 3

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

  a. als raadslid of wethouder;

  b. uit hoofde van dan wel als rechtstreels uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

  c. als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

 • 4

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, stelt het college, met uitzondering van de Rekenkamercommissie, een hogere vergoeding vast, ten aanzien van

  a.een lid van een commissie die op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie voor deelname aan haar werkzaamheden is aangetrokken, en

  b.een lid van een commissie ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te verrichten arbeid.

 • 5

  Hetgeen in het vierde lid is bepaald is van toepassing op

  - de leden van de Commissie voor bezwaarschriften;

  - de leden van de Commissie Monumenten en Welstand, met uitzondering van de burgerleden;

  - de leden van de Commissie rechtspositionele zaken;

  - de leden van de Bezwarencommissie functiewaardering;

  - de leden van de Toetsingscommissie FUWA.

Hoofdstuk 6 De procedure van declaratie

Artikel 31 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door a.betaling uit eigen middelen; of

b. rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

Artikel 32 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1

  Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 5, 6, 16, 19, 24 en 27 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder of de fractievertegenwoordiger dient het declaratieformulier binnen 1 maand bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 33 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1

  De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 7, 16, 19, 20 en 24 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

 • 2

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3

  Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 1 maand in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.

Artikel 34 Gebruik creditcard

(niet van toepassing)

Hoofdstuk 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 35 Intrekking oude regeling, overgangsrecht

 • 1

  De Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden e.d.1998 wordt ingetrokken.

 • 2

  De voor het in werking treden van deze verordening genomen besluiten of regelingen inzake de vergoedingen voor het bijwonen van commissievergaderingen van de leden van de in artikel 30a, vijfde lid, genoemde commissies blijven van kracht totdat nieuwe besluiten zijn genomen op basis van deze verordening.

Artikel 36 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009 en werkt voor wat betreft de artikel 13a terug tot 1 januari 2006.

Artikel 37 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers 2009.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Blaricum op 16 december 2008.

 

 

T. Zwemmer                                               mevrouw J.N. de Zwart - Bloch

griffier wnd.                                                 voorzitter