Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdaal b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201201-01-2013Tarieventabel, Titel 3, Hoofdstuk 1

12-03-2012

09-05-2012, Kijk op Bodegraven

Z-11-7988 / INT-11-1049
22-12-201110-05-2012Nieuwe regeling

14-12-2011

21-12-2011, Kijk op Bodegraven

Z-11-7988 / INT-11-1049

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

 

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit

 

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012.

Artikel 1.  Begripsomschrijvingen

                       

Deze verordening verstaat onder:

           

a.         "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.         "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.         "maand": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d.         "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e.         "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

                       

 

Artikel 2.  Belastbaar feit

 

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

                       

Artikel 3.  Belastingplicht

 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

                       

 

Artikel 4.  Vrijstellingen

 

Leges worden niet geheven voor:

a.         het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

b.         het in behandeling nemen van aanvragen voor reclame-uitingen van instellingen en verenigingen met een ideële doelstelling die bij het Centraal Bureau Fondsenwerving geregistreerd staan;

c.         het in behandeling nemen van aanvragen voor de (ver)bouw van sociale huurwoningen met een huur beneden de maximale subsidiabele huurprijsgrens door woningcorporaties;

d.         verenigingen, instellingen en burgers die met het organiseren van een gezamenlijke activiteit de burgerzin bevorderen (niet zijnde evenementen);

e.         het raadplegen van de bij de gemeente behorende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

f.          alle ter plaatse op grond van artikel  G3 van de Kieswet geregistreerde politieke partijen, voor zover het betreft drie abonnementen op de verstrekking van de in de bij deze verordening behorende tarieventabel (raads- en commissiestukken / begrotingen en rekeningen).

 

 

Artikel 5.  Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.         

Artikel 6.  Wijze van heffing

 

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

           

 

Artikel 7.  Termijnen van betaling
 • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

    a.         mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b.         schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 • 3.

  In afwijking van artikel 4:90, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt in geval van contante betaling geen kwitantie afgegeven.    

Artikel 8.  Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

 

Artikel 9.  Teruggaaf
 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10.  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

           

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

           

 

Artikel 11.  Overgangsrecht

De "Legesverordening 2011" en de daarbij behorende tarieventabel, vastgesteld door de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 18 mei 2011, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

           

 

Artikel 12.  Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel treden in werking met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in artikel 11 en het voorgaande lid bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening en tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 13.  Citeertitel

           

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening 2012".

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 14 december 2011.

 

De raadsgriffier,           De voorzitter,

     

 

 

drs J.H. Rijs      mr. C. van der Kamp

Tarieventabel 2012 behorende bij de Legesverordening 2012  

 

Afschriften e.d.

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Gewaarmerkte afschriften

1.1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,00

 

Overige afschriften

1.1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: per pagina op A4 formaat per pagina op A3 formaat

€ €

0,25 0,50

Kaarten en tekeningen

1.1.1.3

kopieën van kaarten en tekeningen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk:

10,00

 

Stukken Gemeenteraad

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Verslag raadsvergadering

1.2.1.1

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering

5,00

Stukken behorend bij raadsvergadering

1.2.1.2

een exemplaar van de stukken, behorende bij een raadsvergadering

5,00

Abonnement voor een jaar

1.2.1.3

een abonnement voor de periode van een jaar: -op de verslagen van de raadsvergaderingen - op de stukken, behorende bij de raadsvergaderingen

€ €

60,00 60,00

Abonnement voor een kwartaal

1.2.1.4

een abonnement voor de periode van een kwartaal: -op de verslagen van de raadsvergaderingen - op de stukken, behorende bij de raadsvergaderingen

€ €

15,00 15,00

Stukken raadscommissie

1.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

Verslag raadscommissie

1.2.2.1

een exemplaar van het verslag van een vergadering van een raadscommissie

Stukken behorend bij ver-gaderingraadscommissie

1.2.2.2

een exemplaar van de stukken, behorende bij een vergadering van een raadscommissie

Abonnement voor een jaar

1.2.2.3

een abonnement voor de periode van een kalenderjaar op de verslagen van de vergaderingen en de stukken, behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

Abonnement op alle stukken

1.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

Voor een jaar

1.2.3.1

een abonnement voor de periode van een kalenderjaar op alle onder 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1 en 1.2.2.2 genoemde stukken

 

Verordeningen

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

APV

1.3.1.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

20,00

Bouwverordening

1.3.1.2

een exemplaar van de Bouwverordening

120,00

Overige verordeningen

1.3.1.3

een exemplaar van een andere verordening dan onder 1.3.1.1 en 1.3.1.2 genoemd, per pagina

0,25

Aanvullingen

1.3.1.4

aanvullingen van de onder 1.3.1.1, 1.3.1.2 en 1.3.1.3 genoemde verordeningen, per pagina

0,25

 

Huwelijk en registratie partnerschap

1.4.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

Verschillende tarieven voor verschillende tijden

 

-

op maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur

250,00

 

 

-

op een tijdstip, niet vallende onder bovengenoemde uren

600,00

Verhoging voor andere locaties

1.4.1.2

De tarieven onder 1.4.1.1 worden als het gaat om een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

 

 

-

andere locaties dan het gemeentehuis

75,00

 

 

-

op een tijdstip, niet vallende onder bovengenoemde uren

150,00

Vooronderzoek locatie

 

-

vooronderzoek van een gewenste (nieuwe) locatie

100,00

Kosteloze huwelijksvoltrekking

1.4.1.3

De uren voor kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie zijn bepaald op: maandag 9.00 uur en 9.30 uur

 

 

Getuigen

1.4.1.4

Het verzorgen van getuigen bij de huwelijksvoltrekking of het sluiten van een geregistreerd partnerschap; per getuige

39,00

Benoeming

1.4.1.5

Eenmalige benoeming

117,00

Trouw- of partner-schapboekje

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

25,00

Afschriften en uittreksels

1.4.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Algemeen

1.4.3.1

elk volledig afschrift van een akte van de burgerlijke stand of voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

11,80

Beredeneerd uittreksel

1.4.3.2

elk beredeneerd uittreksel als bedoeld in artikel 28, derde lid, van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

11,80

Verklaring Huwelijks-bevoegdheid

1.4.3.3

elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

21,20

Uittreksel ingevolge Verdrag

1.4.3.4

elk uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand, afgegeven ingevolge een verdrag

11,80

Attestatie de vita

1.4.3.5

Akte attestatie de vita

11,80

Weeklijsten

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Eenmalig

1.4.4.1

een lijst, waarop zijn vermeld alle in één week geborenen en overledenen, ondertrouwde en gehuwde paren alsmede geregistreerde partnerschappen per inlichting

8,00

Nasporingen

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat van deze nasporingen

19,50

 

Raadplegen basisadministratie persoonsgegevens

1.5.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.5.3 en 1.5.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

Tarieven per verstrekking

1.5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.5.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

8,00

Gegevens niet opgenomen in basisadministratie

1.5.3

Voor de toepassing van punt 1.5.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

Tarieven per verstrekking

1.5.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.5.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

8,00

Nasporingen

1.5.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

19,50

 

Gemeentearchief

1.6.1

Voor het doen van onderzoek, het verstrekken van afschriften, uittreksels en/of reproducties en het uitlenen van archiefbescheiden door of vanwege de streekarchivaris ten behoeve van derden, gelden de volgende tarieven:

 

 

Fotokopieën

1.6.1.1

voor een fotokopie van het originele archiefstuk: -op A4-formaat, per kopie -op A3-formaat, per kopie -op A2-formaat of groter, per kopie

€ € €

0,50 1,00 5,70

Foto’s

1.6.1.2

voor het intern vervaardigen van foto’s: -groot formaat, per stuk -klein formaat, per stuk

€ €

5,50 4,15

Gebruiksrecht

1.6.1.3

voor het gebruiksrecht van foto’s en archiefstukken voor commerciële activiteiten per eenheid

26,95

Onderzoek

1.6.1.4

voor het verrichten van onderzoek, per kwartier of gedeelte daarvan

23,00

Makelaars

1.6.1.5

voor onderzoek en leveren van gegevens ten behoeve van makelaars i.v.m. taxatie van woningen

184,00

Externe kosten

1.6.1.6

voor het extern vervaardigen van foto’s worden de externe kosten in rekening gebracht vermeerderd met het onderzoekstarief als bedoeld in 1.6.1.4.

 

 

 

Kadaster

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

 

Bericht/uittreksel

1.7.1.1

bericht/uittreksel, per object(ontvangen per post/fax/balie)

14,80

 

1.7.1.2

bericht/uittreksel, per object (ontvangen via internet)

2,95

Kopie kaarten

1.7.1.3

kopieën van kadastrale kaarten A4-formaat per afdruk (ontvangen per post/fax/balie)

14,80

 

1.7.1.4

kopieën van kadastrale kaarten A4-formaat per afdruk (ontvangen via internet)

2,95

Wkpb

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

 

Afschrift gemeentelijke beperkingenregister en beperkingenregistratie

1.7.2.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijk beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per kadastraal object

23,00

Verklaring afwezigheid geregistreerde publiekrechtelijke beperking

1.7.2.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, per kadastraal object

23,00

Kadaster-on-line

1.7.2.3

het raadplegen via kadaster-on-line, per raadpleging

14,80

Inzage beperkingenregister en beperkingen-registratie Afschrift

1.7.2.4

inzage in het gemeentelijke beperkingenregister en de beperkingenregistratie een afschrift daarvan, per pagina

Gratis 1,50

 

Algemeen

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking, een vergunning of een ontheffing, dan wel elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in andere artikelen van deze verordening of in een andere belastingverordening, dan wel in andere rechtsregels zijn vermeld, per beschikking, vergunning of ontheffing geldig voor: -de periode van 1 dag -de periode van meer dan 24 uur tot en met 1 week -de periode van 8 dagen tot en met 1 maand -de periode van 32 dagen tot en met 1 jaar Voor een omschrijving van de hierboven genoemde begrippen ‘dag’, ‘week’, ‘maand’ en ‘jaar’ wordt verwezen naar artikel 1 van de Legesverordening Verhoging wegens spoedbehandeling Weigeren vergunning

€ € € € € €

24,75 49,50 99,00 396,00 24,75 24,75

 

Uitwegvergunning

1.8.2

Uitwegvergunning

198,00

 

Aanlegvergunning

1.8.3

Aanlegvergunning voor een kalenderjaar, per boot

24,75

 

Meervergunning

1.8.4

Meervergunning voor een haventje voor een kalenderjaar, per boot

24,75

 

Vaarvergunningen

1.8.5

Vaarvergunningen:

 

 

 

Ontheffing jaar

1.8.5.1

Ontheffing voor een jaar: -voor een boot met motor -voor een boot zonder motor of elektromotor 24,75 -idem kleiner dan 2.5 meter -kano’s

€ € € €

37,10 24,75 12,35 12,35

 

Ontheffing week

1.8.5.2

Ontheffing voor een week: -voor een boot met motor -voor een boot zonder motor of elektromotor 24,75 -idem kleiner dan 2.5 meter -kano’s

€ € € €

12,35 7,35 4,90 4,90

 

Ontheffing dag

1.8.5.3

Ontheffing voor een dag voor alle vaartuigen

2,45

 

Handelaren Proefvaarten

1.8.5.4

Ontheffing voor handelaren ten behoeve van proefvaarten met boten voor de verkoop, per ontheffing (bij betaling voor 1 mei met acceptgiro)

49,55

 

Handelaren proefvaarten

1.8.5.5

Ontheffing voor handelaren ten behoeve van proefvaarten met boten voor de verkoop, per ontheffing

52,05

 

Collectieve ontheffing

1.8.5.6

Collectieve ontheffing georganiseerde evenementen (wedstrijdkalender), per jaar

 

495,45

 

Nieuwe sticker

1.8.5.7

Nieuwe sticker i.v.m. verlies

 

10,00

 

Kansspelen

1.8.6

Kansspelvergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet

24,75

 

Vent- en standplaats-vergunning

1.8.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning om in de gemeente een standplaats in te nemen of te venten

49,50

 

Winkeltijdenwet c.q. –verordening

1.8.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet c.q. –verordening

49,50

 

Visserijwet

1.8.9

Het tarief als bedoeld in artikel 21 van de wet, inzake het vissen in een water waarvan de gemeente (mede) rechthebbende op het visrecht is:

 

 

 

 

1.8.9.1

voor het vissen met 2 gewone hengels of een speciale hengel, geldig voor 1 dag

2,80

 

 

1.8.9.2

voor het vissen met 2 gewone hengels of een speciale hengel, geldig voor een kalenderjaar

8,60

 

Collecten

1.8.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een collectevergunning

24,75

 

Volkshuisvesting

1.8.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

Huisvestingswet

1.8.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

99,00

 

Ufrgentieverklaring

1.8.11.2

voor het verlenen van een urgentieverklaring

99,00

 

Leegstandswet

1.8.11.3

voor het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur ex artikel 15 Leegstandswet

99,00

 

 

 

Rijbewijs Afgifte

1.9.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs en de omzetting van een bromfietscertificaat in een rijbewijs

37,05

 

Verloren document

1.9.1.2

Voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

21,00

 

Verhoging bij spoedlevering

1.9.1.3

Het tarief genoemd onder 1.9.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

33,50

 

Gehandicapten-parkeerkaart

1.9.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer"

35,00

 

Gehandicapten- parkeerplaats op kenteken

1.9.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

142,20

 

Wegenverkeerswet

1.9.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

Ontheffing

1.9.3.1

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

142,20

 

Kentekenwijziging

1.9.3.2

voor het vervangen van een gewaarmerkte ontheffingskaart op kenteken, behorende bij een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

77,25

 

Één dag of minder

1.9.3.3

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 voor een periode van één dag of minder

77,25

RVV 1990

1.9.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

Onheffing

1.9.4.1

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

142,20

Vrijstelling

1.9.4.2

voor het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op basis van een door de gemeente vastgestelde ontheffingen/vrijstellingenverordening

77,25

Kentekenwijziging

1.9.4.3

voor het vervangen van een gewaarmerkte ontheffings- of vrijstellingskaart op kenteken, behorende bij een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

77,25

Eén dag of minder

1.9.4.4

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode van één dag of minder

77,25

 

Reisdocumenten

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

Paspoort

1.10.1.1

tot het afgeven van een nationaal paspoort, een reis- document voor vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen

48,70

Zakenpaspoort

1.10.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1.10.1.1

48,70

Faciliteitenpaspoort

1.10.1.3

voor de verstrekking van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

48,70

Bijschrijven kind in nieuw document 1)

1.10.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld onder 1.10.1.1, 1.10.1.2 en 1.10.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

9,35

Bijschrijven kind in bestaand document 1)

1.10.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld onder 1.10.1.1, 1.10.1.2 en 1.10.1.3

21,85

Wijzigingen

1.10.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.10.1.5 in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.10.1.1, 1.10.1.2 en 1.10.1.3

21,85

Identiteitskaart (vanaf 14 jaar)

1.10.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder

40,05

Identiteitskaart (tot 14 jaar)

1.10.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen tot 14 jaar

30,00

Verhoging bij Spoedlevering

1.10.2.1

De tarieven als genoemd onder 1.10.1.1, 1.10.1.2, 1.10.1.3 en 1.10.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

45,90

Gecombineerde Spoedlevering

1.10.2.2

Het tarief genoemd onder 1.10.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een reisdocument als bedoeld onder 1.10.1.1, 1.10.1.2 en 1.10.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld onder 1.10.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend

 

 

Spoedlevering Bijschrijving 1)

1.10.2.3

Het tarief als genoemd onder 1.10.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

21,80

Verloren gegaan Document

1.10.2.4

Voor het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

21,00

Verklaring omtrent gedrag

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

Telecommunicatiewet Melding werkzaamheden

1.11.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

206,00

 

Overleg i.v.m. melding

1.11.1.2

Het in 1.11.1.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

103,00

 

Nutsbedrijven (uitgezonderd Telecom- municatiebedrijven) Aanvraag vergunning voor werkzaamheden

1.11.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag door of namens een nutsbedrijf, niet zijnde een telecommunicatiebedrijf, in verband met het verkrijgen van een vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden

206,00

 

Overleg i.v.m. aanvraag

1.11.2.2

Het in 1.11.2.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een vergunningaanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, de aanvrager van de vergunning en/of derden, verhoogd met

103,00

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

Aanlegkosten

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

Bouwkosten

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Sloopkosten

2.1.1.3

sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Wabo

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Begrippen in Wabo

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

Begrippen niet in Wabo

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Vooroverleg of conceptaanvraag, principeverzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 50% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld; met een minimum van: en een maximum van: Indien de bouwkosten niet bekend zijn wordt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg i.v.m. het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is: om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

€ € € €

150,00 750,00 198,00 198,00

 

2.2.2

Principeverzoek om een omgevingsvergunning die slechts kan worden verleend met toepassing van art. 2.12, eerste lid onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) of d.m.v. een partiële) herziening van het bestemmingsplan, ongeacht het resultaat van de behandeling, per verzoek Alle overige principeverzoeken om een omgevingsvergunning, ongeacht het resultaat van de behandeling, per verzoek

€ €

396,00 198,00

 

Algemeen

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 3,08 % van de op een veelvoud van € 5000,00 afgeronde bouwkosten met een minimum van:

150,00

2.3.3

Voor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarbij het advies van de Welstandscommissie wordt ingewonnen dan wel voor een aan deze commissie gericht verzoek, wordt het conform 2.3.2 berekende bedrag verhoogd met de ter zake aan deze commissie verschuldigde kosten, die als volgt worden bepaald:

 

 

 

Bouwkosten lager dan € 4.000 van € 4.000 tot € 25.000 van € 25.000 tot € 120.000 van € 120.000 tot € 230.000 van € 230.000 tot € 455.000 Vanaf € 455.000 en hoger

Leges € 55 € 51 + 2 ‰ van de bouwkosten € 77 + 1,10 ‰ van de bouwkosten € 123 + 1,10 ‰ van de bouwkosten € 262 + 0,60 ‰ van de bouwkosten € 494 + 0,25 ‰ van de bouwkosten

 

Adviezen inzake reclames € 55 per advies Adviezen voor vooroverleg en/of principeverzoeken bedragen € 100,-- incl. € 25,-- administratiekosten. (Deze kosten worden verrekend met de uiteindelijke bouwaanvraag.)

 

 

 

De hierboven berekende legesbedragen worden vermenigvuldigd met een factor 1,19.

 

 

 

De in rekening te brengen bedragen worden naar boven afgerond op veelvouden van € 5,00.

 

 

Advies Agrarische Beoordelingscom-missie

2.3.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

555,00

 

2.3.4.a

Advies over zaken waarbij uitspraken van de commissie bezwaar- en beroep en/of gerechtelijke uitspraken zijn betrokken

750,00

Aanlegactiviteiten

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: -Aanlegkosten boven de € 50.000,00 -Aanlegkosten tot € 50.000,00

€ €

1.005,00 485,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.2 t/m 2.3.4:

 

 

Binnenplanse afwijking

2.3.6.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

633,00

Buitenplanse kleine afwijking

2.3.6.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

633,00

Buitenplanse afwijking

2.3.6.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.373,00

Tijdelijke afwijking

2.3.6.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

633,00

Afwijking van exploitatieplan

2.3.6.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

452,00

Afwijking van provinciale regelgeving

2.3.6.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

0,00

Afwijking van nationale regelgeving

2.3.6.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

0,00

Afwijking van voorbereidingsbesluit

2.3.6.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

452,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

Binnenplanse afwijking

2.3.7.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

633,00

Buitenplanse kleine afwijking

2.3.7.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

633,00

Buitenplanse afwijking

2.3.7.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.373,00

Tijdelijke afwijking

2.3.7.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

633,00

Afwijking van exploitatieplan

2.3.7.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

452,00

Afwijking van provinciale regelgeving

2.3.7.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

0,00

Afwijking van nationale regelgeving

2.3.7.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

0,00

Afwijking van voorbereidingsbesluit

2.3.7.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

452,00

Herziening,wijziging of uitwerking bestemmingsplan

2.3.8

Indien op verzoek ten behoeve van een project een bestemmingsplan op grond van respectievelijk de artikelen 3.1, 3, lid 1 onder a en 3.6, lid 1 onder b van de Wet ruimtelijke ordening moet worden herzien, gewijzigd of uitgewerkt (wijziging of uitwerking hieronder mede begrepen):

6.000,00

Leges in geval van exploitatieplan of exploitatieovereenkomst

2.3.9

Indien in het kader van de behandeling van een aanvraag om omgevingsvergunning of van een verzoek tot herziening,wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan mogelijk is om op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan vast te stellen en/of op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening een overeenkomst over grondexploitatie aan te gaan, worden de leges genoemd in paragraaf 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8 niet geheven.

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor bouwwerken met een oppervlakte van: -minder dan 100 m² -100 m² of meer, doch minder dan 500 m² -500 m² of meer, doch minder dan 1.000 m² - 1.000 m² of meer, doch minder dan 1.500 m² - 1.500 m² of meer, doch minder dan 2.000 m² vermeerderd met € 79,00 voor elke 500 m² of gedeelte daarvan vanaf 2.000 m².

€ € € € €

300,00 490,00 648,00 742,00 853,00

Sloopactiviteiten

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

Vergunning of ontheffing algemeen

2.3.11.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

693,00

Vergunning of ontheffing op grond van de Bouwverordening

2.3.11.2

in gevallen waarvoor op grond van de van toepassingzijnde artikelen van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

693,00

Kappen

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de van toepassing zijnde artikelen van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

49,50

Uitweg/inrit

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van gebruik van een uitweg waarvoor o.g.v. een bepaling in een provinciale verordening en/of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist als bedoeld in art. 2.2, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo bedraagt het tarief:

198,00

Opslag van roerende zaken

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

Opslag

2.3.14.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

198,00

Toestaan of gedogen

2.3.14.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

198,00

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

Eerste fase

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

Tweede fase

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

Bouwvergunning WRO 2e fase

2.3.15.3

Aanvraag tweede fase reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet: : 0,75% van de bouwkosten met een minimum van 75,00. Het berekende bedrag wordt naar boven afgerond op een veelvoud van 5,00

 

 

Beoordeling rapporten en onderzoeken

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag c.q. verzoek tot herziening,wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan een rapport of onderzoek wordt beoordeeld:

 

 

Milieukundig bodemrapport

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

480,00

Archeologisch bodemrapport

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

960,00

Onderzoek luchtkwaliteit

2.3.16.3

voor de beoordeling van een onderzoek inzake de luchtkwaliteit:

640,00

Akoestisch onderzoek

2.3.16.4

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek:

640,00

Geluidsbeheerplan

2.3.16.5

voor de beoordeling van een plan aan het geluidsbeheerplan:

1.120,00

Ruimtelijke onderbouwing

2.3.16.6

voor de beoordeling van de milieuaspecten van een ruimtelijke onderbouwing:

960,00

Constructeur

2.3.16.7

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: Externe advisering, c.q. onderzoek : Voor het vragen van een noodzakelijk nader advies dan wel nader onderzoek met betrekking tot een bouw- of aanlegplan worden de leges verhoogd met het bedrag van de advies- en/of onderzoekskosten : : : tot 10.000 nihil van 10.000 tot 25.000 35,00 van 25.000 tot 250.000 35,00 + 0,5‰ van 250.000 tot 400.000 140,00 + 0,4‰ vanaf 400.000 280,00 + 0,3‰

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.16.8

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

396,00

Asbesttoets

2.3.16.9

Uitvoeren van asbesttoets

165,00

Energie

2.3.16.10

Beoordelen rapporten en onderzoeken EPC

240,00

Monumentenvergunning

2.3.16.11

Afgeven van een monumentenvergunning

450,00

Gebruiksmelding

2.3.16.12

Melding gebruik

260,00

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aan-vraag omgevings-vergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.4.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 en 2.3.9, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges (uitgezonderd de leges welstandcommissie). De teruggaaf bedraagt:

 

 

Binnen 1 maand

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan: 60% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

Na 1 maand

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 1 maand na het in behandeling nemen ervan: 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevings-vergunning voor bouw-aanleg- of sloopactiviteiten

2.4.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 en 2.3.9 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges (uitgezonderd de leges welstandcommissie). De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

Rechterlijke uitspraak

2.4.2.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

Wijziging omgevings-vergunning

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

520,00

 

Sloopmelding

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding

572,00

 

 

Evenementen en festiviteiten

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning:

 

 

Groot evenement

3.1.1.1

voor het houden van een grootschalig evenement, waarvan de aard of de publieksaantrekkende werking vanuit een oogpunt van openbare orde en veiligheid dusdanig grootschalig is, dat daarin zonder nadere ordening niet kan worden voorzien

150,00

Overige evenementen

3.1.1.2

voor het houden van overige evenementen, die niet vallen onder de categorie grootschalig evenement

35,00

 

(Licht)reclame (borden)uitstallingen

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

Aan onroerende zaak

3.2.1.1

ter verkrijging van een vergunning voor het aanbrengen van een (licht)reclameaanduiding aan een onroerende zaak

49,50

Op openbare weg

3.2.1.2

ter verkrijging van een vergunning voor het plaatsen en geplaatst hebben van reclameborden/uitstallingen op of aan de openbare weg

198,00

Verlenging

3.2.1.3

voor verlenging van een vergunning voor het plaatsen en geplaatst hebben van reclameborden/uitstallingen op of aan de openbare weg

49,50

Exploitatievergunning escortbedrijf

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf

792,00

 

Drank- en Horecawet

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

Eerste aanvraag

3.4.1.1

een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

495,00

Wijziging

3.4.1.2

een gewijzigde vergunning ingevolge artikel 30 van de Drank- en Horecawet

198,00

Ontheffing

3.4.1.3

een ontheffing ex artikel 35 van de Drank- en Horecawet

24,75

Terras / nieuwe leidinggevende

3.4.1.4

wijziging vergunning in verband met opname terras of nieuwe leidinggevende

99,00

 

Brandbeveiligings-verordening

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

Afgeven verklaring

3.5.1.1

een aanvraag voor het afgeven van een vergunning brandveilig gebruik als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening (per dagdeel, verhoging per extra uur 99,00)

396,00

Verklaring niet Verleend

3.5.1.2

een kennisgeving ter verkrijging van een vergunning als bedoeld onder 3.5.1.1, indien de toestemming niet wordt verleend

49,50

Advisering brandveiligheid

3.5.2

Advisering brandveiligheid (per dagdeel, verhoging per extra uur 99,00)

396,00

 

 

4.1

Deze tabel kan worden aangehaald als "Tarieventabel 2012 behorende bij de Legesverordening 2012".