Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2012 behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 2012
CiteertitelTarieventabel 2012 behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 229
 2. Verordening reinigingsheffingen 2012, artikel 5 en 13
 3. Wet milieubeheer, artikel 15.33
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

14-12-2011

21-12-2011, Kijk op Bodegraven

Z-11-7988 / INT-11-1040

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENTABEL 2012 behorende bij de “Verordening reinigingsheffingen 2012”

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

besluit

 

vast te stellen de:

TARIEVENTABEL 2012 behorende bij de “Verordening reinigingsheffingen 2012”

Nieuw hoofdstuk

Algemeen

Over de bedragen genoemd in deze tabel in de hoofdstukken 2. en 3., met uitzondering van onderdeel 3.1, is omzetbelasting (19%) verschuldigd.

Hoofdstuk 1: Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
 • 1.1

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

   

   

   

  a.

  Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon:

   

   

   

   

   

   

  199,89

   

  b.

  Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door meer dan één persoon:

   

   

   

   

   

   

  249,86

  1.2

  De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd voor het in bruikleen hebben van een extra (= boven hetgeen standaard aan het perceel wordt verstrekt):

   

   

   

  a.

  minicontainer bestemd voor restafval:

   

   

   

   

  -

  per extra container bij gebruik van een perceel door één persoon:

   

   

  115,27

   

   

  -

  per extra container bij gebruik van een perceel door meer dan één persoon:

   

   

  165,25

   

  b.

  minicontainer bestemd voor groen-, fruit- en tuinafval per extra container:

   

   

  42,30

   

  c.

  minicontainer bestemd voor papier per extra container:

  42,30

Hoofdstuk 2: Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

 

2.1

Het recht bedraagt exclusief omzetbelasting per belastingjaar voor het verwijderen van bedrijfsafval per basisset minicontainers:

 

 

290,59

2.2

Het recht als bedoeld in onderdeel 2.1 wordt vermeerderd voor het in bruikleen hebben van een extra (= boven hetgeen standaard aan het perceel wordt verstrekt):

 

 

 

a.

minicontainer bestemd voor restafval per extra container exclusief omzetbelasting:

 

 

205,02

 

b.

minicontainer bestemd voor groen-, fruit- en tuinafval per extra container exclusief omzetbelasting:

 

 

42,77

 

c.

minicontainer bestemd voor papier per extra container exclusief omzetbelasting:

 

 

42,77

2.3

Het recht bedraagt exclusief omzetbelasting per belastingjaar voor het in bruikleen hebben van een papier minicontainer van 240 liter, per container, met een maximum van 3 containers:

 

 

 

 

42,77

2.4

Het recht bedraagt exclusief omzetbelasting per belastingjaar voor het in bruikleen hebben van een papier rolcontainer van 1.100 liter, per container:

 

 

 

 

171,14

Hoofdstuk 3: Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten
 •  

  3.1

  Het recht voor het op afroep verwijderen van grof huisvuil bedraagt:

   

   

   

  a.

  per afroep tot maximaal 2 m3:

  42,86

   

  b.

  voor elke volgende m3:

  21,88

  3.2

  Het recht voor het verwijderen van bedrijfsafval buiten de normale route om bedraagt exclusief omzetbelasting per container:

   

   

  172,75

  3.3

  Het recht voor het gebruiken van (een) door de gemeente beschikbaar gestelde vuilcontainer(s) bij volksfeesten, braderieën etc. bedraagt exclusief omzetbelasting:

   

   

   

  a.

  per container per week of gedeelte daarvan indien deze container wordt afgehaald en teruggebracht:

   

   

  16,97

   

  b.

  Indien deze container(s) van gemeentewege moet(en) worden gebracht en/of teruggehaald, wordt het bedrag per keer halen of brengen verhoogd met:

   

   

   

   

  112,11

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 14 december 2011

De griffier, De voorzitter,

drs J.H. Rijs mr. C. van der Kamp