Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening op de efficiencycommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de efficiencycommissie
CiteertitelVerordening op de efficiencycommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGriffie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201216-06-201127-12-2012Nieuwe regeling

18-05-2011

Kijk op Bodegraven, 25-04-2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de efficiencycommissie

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

B e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de efficiencycommissie.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  De efficiencycommissie: een door de raad ingesteld adviescommissie ter behartiging van de taakvelden genoemd in artikel 2.

 • 2.

  De raad: de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk.

 • 3.

  De raadscommissie: de commissie Bestuur en Financiën.

 • 4.

  De griffier: de griffier van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 • 5.

  Het college: het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Artikel 2 Taakomschrijving

 • 1.

  De efficiencycommissie adviseert en overlegt over allerhande zaken op het gebied van de heroverwegingen die in het kader van het verkrijgen een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief dienen plaats te vinden.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De efficiencycommissie bestaat uit acht leden van de raad, waaronder een voorzitter en zeven plaatsvervangend leden.

 • 2.

  De voorzitter en de (plaatsvervangend) leden worden door de raad benoemd voor de duur van de raadsperiode.

 • 3.

  Door de leden wordt een plaatsvervangend voorzitter uit hun midden aangewezen.

 • 4.

  Een lid van de commissie kan zich laten vervangen door een plaatsvervangend lid.

 • 5.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen en doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.

 • 6.

  De raad kan een lid schorsen of ontslaan.

 • 7.

  Indien een tussentijdse vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de invulling daarvan.

 • 8.

  De griffier is secretaris.

 • 9.

  De portefeuillehouder financiën is namens het college de vaste adviseur van de commissie. Daarnaast kunnen ook overige leden van het college en de directie worden gevraagd als adviseur in de vergadering van de commissie aanwezig te zijn.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  De efficiencycommissie vergadert ten minste viermaal per jaar of zo dikwijls als de voorzitter en leden nodig achten voor de uitoefening van de taken.

 • 2.

  De vergaderingen van de efficiencycommissie vinden in beslotenheid plaats.

 • 3.

  De adviezen van de efficiencycommissie zijn openbaar.

 • 4.

  De beknopte verslagen van de commissie zijn openbaar, tenzij de voorzitter en de leden dit gezien het belang van een bepaald onderwerp niet wenselijk achten.

 • 5.

  De efficiencycommissie kan een reglement van orde voor haar vergaderingen opstellen. Dit reglement wordt ter kennisname aan de raad gezonden en openbaar gemaakt.

 • 6.

  Indien minder dan vijf leden aanwezig zijn wordt geen vergadering gehouden.

 • 7.

  De voorzitter kan over hetgeen in de efficiencycommissie wordt besproken en omtrent de kennis van de inhoud van bepaalde stukken die in de commissie aan de orde zijn gekomen aan de leden of adviserend leden geheimhouding opleggen.

 • 8.

  De commissie rapporteert aan de raad en brengt periodiek verslag uit over het functioneren en de werkzaamheden in de raadscommissie.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  De efficiencycommissie wordt ingesteld  als adviescommissie op grond van artikel 84 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Bij twijfel over de toepassing van de in deze verordening opgenomen bepalingen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de efficiencycommissie, na overleg met het presidium.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de efficiencycommissie.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking per 16-06-2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 18 mei 2011.

De raadsgriffier,drs. J.H. Rijs

De voorzitter,drs. J.P.J. Lokker