Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening Jeugd- en Jongerenlintje Bodegraven-Reeuwijk 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Jeugd- en Jongerenlintje Bodegraven-Reeuwijk 2012
CiteertitelVerordening Jeugd- en Jongerenlintje Bodegraven-Reeuwijk 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 84
 2. Gemeentewet art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201213-02-2020Nieuwe regeling

12-12-2012

Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuiwijk 19 december 2012

ADV-12-01855

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Jeugd- en Jongerenlintje Bodegraven-Reeuwijk 2012

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012;

 

gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening Jeugd- en Jongerenlintje Bodegraven-Reeuwijk 2012

Artikel 1. Het Jeugd- en Jongerenlintje

 • 1.

  Er is een gemeentelijke onderscheiding genaamd het Jeugd- en Jongerenlintje.

 • 2.

  Het Jeugd- en Jongerenlintje kan worden verleend aan jongeren woonachtig in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de leeftijdscategorieën:

  • a.

   tot en met 12 jaar onder de werknaam het Jeugdlintje en

  • b.

   van 13 tot en met 18 jaar onder de werknaam het Jongerenlintje.

 • 3.

  Het Jeugd- en Jongerenlintje wordt verleend aan jongeren die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet of een bijzondere daad hebben verricht voor de samenleving.

 • 4.

  Indien jongeren reeds een landelijke onderscheiding hebben ontvangen worden zij niet nogmaals lokaal onderscheiden.

Artikel 2. Bestanddelen

Bij de toekenning van een Jeugd- en Jongerenlintje wordt een medaille uitgereikt met een oorkonde waarop de redenen die tot erkenning hebben geleid, staan vermeld.

Artikel 3. Voordracht

Kandidaten kunnen worden voorgedragen door een ieder.

Artikel 4. Bevoegdheid toekenning

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het toekennen van het Jeugd- en Jongerenlintje.

Artikel 5. De commissie

 • 1.

  Er is een commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert omtrent de voordrachten bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   de wethouder jeugd, tevens voorzitter;

  • b.

   twee vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad;

  • c.

   een jongerenwerker;

  • d.

   een jongere, bij voorkeur die het jaar daarvoor het Jeugd- en Jongerenlintje in een leeftijdscategorie heeft ontvangen.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wint het advies in van de commissie bedoeld in artikel 5 alvorens te besluiten tot toekenning.

 • 4.

  De commissie adviseert over de voordrachten op grond van de individuele omstandigheden en betrekt hierbij in ieder geval de mate van vrijwilligheid en de uitstraling van de verdiensten.

 • 5.

  Als de stemmen over een uit te brengen advies staken is de stem van de wethouder jeugd doorslaggevend.

 • 6.

  De commissie buigt zich over de verdere invulling omtrent de uitvoering van het Jeugd- en Jongerenlintje.

Artikel 6. Uitreiking

De wethouder jeugd bepaalt de datum, het tijdstip en de wijze waarop het Jeugd- en Jongerenlintje wordt uitgereikt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Jeugd- en Jongerenlintje Bodegraven-Reeuwijk 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de

gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 12 december 2012.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp