Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van liggeld 2014
CiteertitelVerordening liggeld 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201301-01-2015Nieuwe regeling

11-12-2013

Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk 18 december 2013

Z-13-22008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2014

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2014

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Ligplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een vaartuig, niet zijnde een woonboot te worden ingenomen.

 • b.

  Jaar: een kalenderjaar

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam liggeld wordt, overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald, een recht geheven voor het aanleggen van een vaartuig aan openbare gemeentegrond en/of in openbaar water.

Artikel 3: Belastingplicht

Het in artikel 2 bedoelde recht is verschuldigd door degene, die de vereiste vergunning heeft verkregen, of door degene, door wie openbare gemeentegrond of gemeentewater is ingenomen.

Artikel 4: Maatstaf van heffing

Het liggeld wordt geheven per kalenderjaar en per ligplaats.

Artikel 5: Belastingtarieven en belastingtijdvak

Het liggeld per jaar bedraagt:

 • a.

  Voor een ligplaats in haven De Wikke, haven Kerkestuk/Dunantlaan, haven Treebord, haven Kamille/Melkdistel: € 260,75.

 • b.

  Voor de ligplaatslocaties Notaris d'Aumerielaan, Roland Holstlaan, Nieuwdorperweg, Raadhuisweg en Zoutmansweg: € 156,50.

 • c.

  Voor ligplaatsen op de overige locaties: € 80,00.

Artikel 6: Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7: Termijnen van betaling

Het recht genoemd in artikel 5 is invorderbaar in 1 termijn, welke vervalt een maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8: Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van liggeld.

Artikel 10: Overgangsrecht

De "Verordening liggeld 2013" van 12 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11: Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in artikel 10 en het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 11: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening liggeld 2014".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 11 december 2013.

De griffier,

drs J.H. Rijs

de voorzitter

mw. C. van der Kamp