Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2014
CiteertitelBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2017Nieuwe regeling

12-12-2013

Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk 18 december 2013

Z-13-22008

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2014

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

besluit:

 

vast te stellen het

 

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2014

Artikel 1 Heffingen waarbij kwijtschelding wordt verleend

Kwijtschelding wordt alleen verleend bij de invordering van de volgende heffingen: afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelastingen, rioolheffingen en hondenbelasting voor de 1e hond.

Artikel 2 Gehanteerde normen voor kwijtschelding

 • 1.

  Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

 • 2.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken worden de kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 • 3.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken wordt bij het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang.

Artikel 3 Overgangsrecht

Het ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbesluit 2013’ van 10 april 2013 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de gevallen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2014’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 11 december 2013.

De griffier,

drs J.H. Rijs

De voorzitter,

mr C. van der Kamp