Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling heeft terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2013 voor zover het betreft de artikelen 5a tot en met 5d

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

11-12-2013

Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk 18 december 2013

Z-13-21068

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2014

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie bestuur en financiën;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  supermarkt: winkel met een verkoopsysteem van zelfbediening waarbij hoofdzakelijk levensmiddelen en verse groente, brood en vlees worden verkocht en daarnaast een zeer breed assortiment aan voedingsmiddelen omvat.

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op ten hoogste acht zon- of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde dagen worden aangewezen door burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Als dagen waarvoor een vrijstelling geldt worden niet aangewezen eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

 • 4.

  Een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid geldt slechts tussen 12 en 17 uur.

Artikel 3. Openstelling van supermarkten op de avonden van zon- en feestdagen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  Een ontheffing kan alleen worden verleend voor ten hoogste twee supermarkten.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de supermarkt dient op de zondagen en feestdagen voor 16 uur gesloten te zijn;

  • b.

   de supermarkt dient op de zondagen en feestdagen na 20 uur gesloten te zijn;

  • c.

   op de door het college aangewezen dagen waarop een vrijstelling geldt als bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze verordening geldt dat de supermarkt voor 12 uur gesloten dient te zijn;

  • d.

   de ontheffing geldt niet op eerste Paasdag, op eerste Pinksterdag en op eerste Kerstdag.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de supermarkt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

Artikel 4. Ontheffing voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden ten behoeve van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 5a. Reguliere vrijstelling bepaalde categorieën

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan voorbespeelde beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 5b. Straatverkoop bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 5c. Culturele evenementen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 5d. Bejaardenoorden

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijkmake in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor d  openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 8. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 9. Intrekken oude verordening

De Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2012 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 2.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2012 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014 en werkt terug tot en met 1 juli 2013 voor zover het betreft de artikelen 5a tot en met 5d.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2014.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 11 december 2013.

De griffier,

drs J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp