Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013
CiteertitelBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

10-04-2013

Onbekend

Z-11-00014

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013;

 

gelet op artikel 255 Gemeentewet;

 

besluit:

A. Bestaand beleid:

 • 1.

  Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

 

B. Nieuw beleid:

 • 2.

  Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van Hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing indien de belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

 • 3.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken worden de kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 • 4.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken wordt bij het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang.

 

C. Overgangsrecht:

Het 'Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2012' van 7 maart 2012 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de gevallen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

D. Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2013.

 

E. Citeertitel:

Dit besluit wordt aangehaald als 'Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 10 april 2013.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp