Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Kaders van het Handhavingsbeleid, versie 1.0 (Wabo)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKaders van het Handhavingsbeleid, versie 1.0 (Wabo)
CiteertitelKaders van het Handhavingsbeleid, versie 1.0
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpomgevingsrecht, handhaving
Externe bijlageHandhavingsbeleid Wabo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsprogramma (in voorbereiding)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2017Nieuwe regeling

12-12-2013

Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk 22 januari 2014

Z-13-22885

Tekst van de regeling

Intitulé

Kaders van het Handhavingsbeleid, versie 1.0

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake het raadsvoorstel Kaders van het Handhavingsbeleid, versie 1.0 van 29 oktober 2013;

 

 • -

  gelet op artikel 5.2 lid 1 van de Wabo, waarin staat dat het bevoegd gezag moet zorgen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de regels uit de Wabo;

 • -

  overwegende dat de gemeente door het handhaven van de regelgeving voor de fysike leefomgeving waarborgen wil bieden ten aanzien van de veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en het milieu;

 • -

  dat het thans opgestelde handhavingsbeleidsplan "de kaders van het Handhavingsbeleid, versie 1.0" de basis vormt van een gerichte aanpak van de handhaving met als doel het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving;

 

besluit:

 • a.

  het handhavingsbeleidsplan "kaders van het Handhavingsbeleid, versie 1.0" vast te stellen;

 • b.

  het beleid te publiceren op de daartoe gebruikelijke wijze.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 12 december 2013.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp